รถเจาะบ่อบาดาลยโสธร

ปัจจุบันปัญหาความแห้งแล้งของประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ยโสธร ซึ่งเวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหน้าฝน น้ำกลับแห้งแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค บริโภค การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร


ถ้าเราสังเกตุดีๆตอนฝนตก น้ำนอกจากจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะซึ่มลงสู่ดิน
ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยดูภายใต้พื้นดิน จะปรากฏเป็นสายน้ำใต้ดินซึ่งเราเรียกว่า น้ำบาดาล

การเจาะบาดาลจึงเป็นวิธีการน้ำจากใต้ดินมาใช้ โดยเรียก  รถเจาะบาดาลในพื้นที่ยโสธร 


บริการรถเจาะน้ำบาดาลยโสธร 
– ยโสธร บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างยโสธร รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลยโสธร ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในยโสธร
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในยโสธร
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลยโสธร ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ยโสธร ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลยโสธร และสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาลโดยช่างเจาะบาดาลยโสธร 
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

รับเจาะบาดาลยโสธร 

รับเจาะบาดาลอำเภอกุดชุม
รับเจาะบาดาลกำแมด
รับเจาะบาดาลกุดชุม
รับเจาะบาดาลคำน้ำสร้าง
รับเจาะบาดาลนาโส่
รับเจาะบาดาลหนองหมี
รับเจาะบาดาลหนองแหน
รับเจาะบาดาลห้วยแก้ง
รับเจาะบาดาลโนนเปือย
รับเจาะบาดาลโพนงาม

รับเจาะบาดาลอำเภอคำเขื่อนแก้ว
รับเจาะบาดาลกุดกุง
รับเจาะบาดาลกู่จาน
รับเจาะบาดาลดงเจริญ
รับเจาะบาดาลดงแคนใหญ่
รับเจาะบาดาลทุ่งมน
รับเจาะบาดาลนาคำ
รับเจาะบาดาลนาแก
รับเจาะบาดาลย่อ
รับเจาะบาดาลลุมพุก
รับเจาะบาดาลสงเปือย
รับเจาะบาดาลเหล่าไฮ
รับเจาะบาดาลแคนน้อย
รับเจาะบาดาลโพนทัน

รับเจาะบาดาลอำเภอค้อวัง
รับเจาะบาดาลกุดน้ำใส
รับเจาะบาดาลค้อวัง
รับเจาะบาดาลน้ำอ้อม
รับเจาะบาดาลฟ้าห่วน

รับเจาะบาดาลอำเภอทรายมูล
รับเจาะบาดาลดงมะไฟ
รับเจาะบาดาลดู่ลาด
รับเจาะบาดาลทรายมูล
รับเจาะบาดาลนาเวียง
รับเจาะบาดาลไผ่

รับเจาะบาดาลอำเภอป่าติ้ว
รับเจาะบาดาลกระจาย
รับเจาะบาดาลศรีฐาน
รับเจาะบาดาลเชียงเพ็ง
รับเจาะบาดาลโคกนาโก
รับเจาะบาดาลโพธิ์ไทร

รับเจาะบาดาลอำเภอมหาชนะชัย
รับเจาะบาดาลคูเมือง
รับเจาะบาดาลบากเรือ
รับเจาะบาดาลบึงแก
รับเจาะบาดาลผือฮี
รับเจาะบาดาลพระเสาร์
รับเจาะบาดาลฟ้าหยาด
รับเจาะบาดาลม่วง
รับเจาะบาดาลสงยาง
รับเจาะบาดาลหัวเมือง
รับเจาะบาดาลโนนทราย

รับเจาะบาดาลอำเภอเมือง
รับเจาะบาดาลขั้นไดใหญ่
รับเจาะบาดาลขุมเงิน
รับเจาะบาดาลค้อเหนือ
รับเจาะบาดาลดู่ทุ่ง
รับเจาะบาดาลตาดทอง
รับเจาะบาดาลทุ่งนางโอก
รับเจาะบาดาลทุ่งแต้
รับเจาะบาดาลนาสะไมย์
รับเจาะบาดาลน้ำคำใหญ่
รับเจาะบาดาลสำราญ
รับเจาะบาดาลสิงห์
รับเจาะบาดาลหนองคู
รับเจาะบาดาลหนองหิน
รับเจาะบาดาลหนองเป็ด
รับเจาะบาดาลหนองเรือ
รับเจาะบาดาลเขื่องคำ
รับเจาะบาดาลเดิด
รับเจาะบาดาลในเมือง

รับเจาะบาดาลอำเภอเลิงนกทา
รับเจาะบาดาลกุดเชียงหมี
รับเจาะบาดาลกุดแห่
รับเจาะบาดาลบุ่งค้า
รับเจาะบาดาลศรีแก้ว
รับเจาะบาดาลสร้างมิ่ง
รับเจาะบาดาลสวาท
รับเจาะบาดาลสามัคคี
รับเจาะบาดาลสามแยก
รับเจาะบาดาลห้องแซง
รับเจาะบาดาลโคกสำราญ

รับเจาะบาดาลอำเภอไทยเจริญ
รับเจาะบาดาลคำเตย
รับเจาะบาดาลคำไผ่
รับเจาะบาดาลน้ำคำ
รับเจาะบาดาลส้มผ่อ
รับเจาะบาดาลไทยเจริญ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.