รับประกันตัวผู้ต้องหา ประกันอิสรภาพ ทุกคดี รับประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดีเช็ค

รับประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดีเช็ค
ประกันคดีพรากผู้เยาว์  จ้างทนายปรึกษากฎหมาย
ประกันตัวคดียาเสพติด
ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาระดับศาลอาญา,ศาลจังหวัด
ประกันตัวคดีฆ่าคนตาย  จ้างทนายปรึกษากฎหมาย
ติดต่อเข้ามาได้ที่นายประกัน

การเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา++++
กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
1.กรณีท่านจะฟ้องคดีแพ่ง แต่ท่านไม่มีเงินชำระค่าธรรมเนียมศาล
2.กรณีท่านถูกฟ้องคดี แต่ท่านไม่มีเงินว่าจ้างทนายความ
3.กรณีท่านถูกจับ แต่ท่านไม่มีเงินที่จะใช้ในการประกันตัว
หมายเหตุ หากท่านเป็นผู้ยากไร้หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมและต้องการได้รับความช่วยเหลือท่านสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้

เงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือ++++
1.ท่านไม่เคยยื่นคำขอ หรือได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นมาก่อน
2.ท่านจะต้องไม่เคยถูกปฏิเสธจากกองทุนมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการช่วยเหลือจากกองทุน
3.คดีของท่านที่จะฟ้อง หรือถูกฟ้อง มีโอกาสชนะ
4.การขอความช่วยเหลือในการประกันตัวในคดีอาญา ผู้ขอจะต้องมีความประพฤติดี และไม่มีพฤติการณ์ว่าจะหลบหนี

หลักฐานในการยื่นขอรับการสนับสนุน++++
ผู้ขอรับการสนับสนุน จะต้องกรอกแบบคำขอบริการสนับสนุนที่กำหนด พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักที่สำคัญ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับคดีฟ้อง/ถูกฟ้อง และรายละเอียดเกี่ยวกับคดี ฯลฯ

สถานที่ขอใช้บริการ++++
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ขอรับบริการสนับสนุนสามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือส่งคำขอทางไปรษณีย์ได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร A เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 021412915-20
ต่างจังหวัด ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือส่งตำขอทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดทั่วประเทศ

การประกันตัว หมายถึง
การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประกัน หรือโดยมีประกันและหลักประกันหรือไม่ ก็ได้

การปล่อยชั่วคราว หมายถึง การสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจำเลย ในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างการดำเนินคดีของศาล เพราะตามหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ หากไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ ก็ควรที่จะปล่อยชั่วคราวไปตามกฎหมาย จ้างทนายปรึกษากฎหมาย

บริการเช่าหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหา ประกันอิสรภาพ มีทั้ง โฉนดที่ดิน เงินสด กรมธรรพ์ และอื่นๆ ปรึกษาปัญหาคดีความ ต้องการให้ช่วยเหลือโทรมาได้ โทรมาได้เลย ตลอดเวลา นายหน้าประกันตัว รับจ้างประกันตัว เช่าหลักทรัพย์ รับประกันตัว มีทีมกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถ ทุกคำแนะนำจึงมั่นใจได้ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกันอิสรภาพ จ้างทนายปรึกษากฎหมาย

รับประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดีเช็ค
ประกันคดีพรากผู้เยาว์ จ้างทนายปรึกษากฎหมาย
ประกันตัวคดียาเสพติด
ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาระดับศาลอาญา,ศาลจังหวัด
ประกันตัวคดีฆ่าคนตายจ้างทนายปรึกษากฎหมาย

ประกันตัวผู้ต้องหา
รับประกันตัวผู้ต้องหาศาล โทร 088-6670086 รับจ้างประกันตัว ประกันภัยอิสรภาพ โดยทีมงานมืออาชีพ มีทนายเป็นที่ปรึกษา
ประกันตัวผู้ต้องหา, ประกันอิสรภาพ , ยื่นขอประกันตัว ,รับจ้างประกันตัว
รับประกันตัวผู้ต้องหา ประกันอิสรภาพ ทุกคดี รับประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดีเช็ค ประกันคดีพรากผู้เยาว์ ประกันตัวคดียาเสพติด

รับจ้างประกันตัวนครพนม
รับจ้างประกันตัวบึงกาฬ
รับจ้างประกันตัวสกลนคร
รับจ้างประกันตัวมุกดาหาร
รับจ้างประกันตัวอุบลราชธานี
รับจ้างประกันตัวหนองคาย
รับจ้างประกันตัวอำนาจเจริญ
รับจ้างประกันตัวหนองบัวลำภู
รับจ้างประกันตัวศรีสะเกษ
รับจ้างประกันตัวอุดรธานี
รับจ้างประกันตัวยโสธร
รับจ้างประกันตัวเลย
รับจ้างประกันตัวกาฬสินธุ์
รับจ้างประกันตัวร้อยเอ็ด
รับจ้างประกันตัวมหาสารคาม
รับจ้างประกันตัวสุรินทร์
รับจ้างประกันตัวขอนแก่น
รับจ้างประกันตัวอำนาจเจริญ
รับจ้างประกันตัวบุรีรัมย์
รับจ้างประกันตัวชัยภูมิ
รับจ้างประกันตัวโคราชนครราชสีมา
รับจ้างประกันตัวเชียงใหม่
รับจ้างประกันตัวเพชรบูรณ์
รับจ้างประกันตัว-เชียงราย
รับจ้างประกันตัวแม่ฮ่องสอน
รับจ้างประกันตัวพะเยา
รับจ้างประกันตัวลำพูน
รับจ้างประกันตัวน่าน
รับจ้างประกันตัวลำปาง
รับจ้างประกันตัวพิษณุโลก
รับจ้างประกันตัวแพร่
รับจ้างประกันตัวอุตรดิตถ์
รับจ้างประกันตัวตาก
รับจ้างประกันตัวกำแพงเพชร
รับจ้างประกันตัวพิจิตร
รับจ้างประกันตัวนครสวรรค์
รับจ้างประกันตัวอุทัยธานี
รับจ้างประกันตัวชัยนาท
รับจ้างประกันตัวลพบุรี
รับจ้างประกันตัวสิงห์บุรี
รับจ้างประกันตัวสุโขทัย
รับจ้างประกันตัวปราจีนบุรี
รับจ้างประกันตัวสระบุรี
รับจ้างประกันตัวนครนายก
รับจ้างประกันตัวนครปฐม
รับจ้างประกันตัวอ่างทอง
รับจ้างประกันตัวราชบุรี
รับจ้างประกันตัวสุพรรณบุรี
รับจ้างประกันตัวอยุธยา
รับจ้างประกันตัวสมุทรสงคราม
รับจ้างประกันตัวสมุทรปราการ
รับจ้างประกันตัวสมุทรสาคร
รับจ้างประกันตัวสระแก้ว
รับจ้างประกันตัวตราด
รับจ้างประกันตัวจันทบุรี
รับจ้างประกันตัวระยอง
รับจ้างประกันตัวชลบุรี
รับจ้างประกันตัวฉะเชิงเทรา
รับจ้างประกันตัวเพชรบุรี
รับจ้างประกันตัวชุมพร
รับจ้างประกันตัวระนอง
รับจ้างประกันตัวสุราษฎร์ธานี
รับจ้างประกันตัวนครศรีธรรมราช
รับจ้างประกันตัวพังงา
รับจ้างประกันตัวกระบี่
รับจ้างประกันตัวตรัง
รับจ้างประกันตัวพัทลุง
รับจ้างประกันตัวภูเก็ต
รับจ้างประกันตัวสงขลา
รับจ้างประกันตัวคลองตัน
รับจ้างประกันตัวจรัญสนิทวงศ์
รับจ้างประกันตัวดาวคะนอง
รับจ้างประกันตัวดินแดง
รับจ้างประกันตัวธนบุรี
รับจ้างประกันตัวนวนคร
รับจ้างประกันตัวนวลจันทร์
รับจ้างประกันตัวบางนา
รับจ้างประกันตัวปทุมวัน
รับจ้างประกันตัวประชาชื่น
รับจ้างประกันตัวประตูน้ำ
รับจ้างประกันตัวปิ่นเกล้า
รับจ้างประกันตัวพระราม 2
รับจ้างประกันตัวพระราม 9
รับจ้างประกันตัวเพชรเกษม
รับจ้างประกันตัวรัชดาภิเษก
รับจ้างประกันตัวรัชโยธิน
รับจ้างประกันตัวรามคำแหง
รับจ้างประกันตัววังหิน
รับจ้างประกันตัววัชพล
รับจ้างประกันตัวสะพานควาย
รับจ้างประกันตัวสาธุประดิษฐ์
รับจ้างประกันตัวสามเสน
รับจ้างประกันตัวสีลม
รับจ้างประกันตัวสุขาภิบาล
รับจ้างประกันตัวสุขุมวิท
รับจ้างประกันตัวสุทธิสาร
รับจ้างประกันตัวอนุเสาวรีย์ชัย
รับจ้างประกันตัวอ่อนนุช
รับจ้างประกันตัวปากเกร็ด
รับจ้างประกันตัวบางใหญ่
รับจ้างประกันตัวคลองหลวง
รับจ้างประกันตัวธัญบุรี
รับจ้างประกันตัวลาดหลุมแก้ว
รับจ้างประกันตัวลำลูกกา
รับจ้างประกันตัวสามโคก
รับจ้างประกันตัวหนองเสือ
รับจ้างประกันตัวกระทุ่มแบน
รับจ้างประกันตัวบางพลี
รับจ้างประกันตัวบางบ่อ
รับจ้างประกันตัวพระประแดง
รับจ้างประกันตัวพุทธมณฑล
รับจ้างประกันตัวสามพราน
รับจ้างประกันตัวเมืองหัวหิน
รับจ้างประกันตัวบางรัก
รับจ้างประกันตัวสาธร
รับจ้างประกันตัวเซนส์หลุยส์
รับจ้างประกันตัวสาธุประดิษฐ์
รับจ้างประกันตัวบางแค
รับจ้างประกันตัวภาษีเจริญ
รับจ้างประกันตัวปิ่นเกล้า
รับจ้างประกันตัวจรัญ
รับจ้างประกันตัวบรมราชชนนี
รับจ้างประกันตัวบางพลัด
รับจ้างประกันตัวบางอ้อ
รับจ้างประกันตัวบางกอกน้อย
รับจ้างประกันตัวบางกอกใหญ่
รับจ้างประกันตัวคลองสาน
รับจ้างประกันตัวอิสรภาพ
รับจ้างประกันตัวสาธร
รับจ้างประกันตัวสวนผัก
รับจ้างประกันตัวทุ่งมังกร
รับจ้างประกันตัวราชพฤกษ์
รับจ้างประกันตัวชัยพฤกษ์
รับจ้างประกันตัวกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
รับจ้างประกันตัวพุทธมลฑล
รับจ้างประกันตัวพระราม 2
รับจ้างประกันตัวท่าพระ
รับจ้างประกันตัวรัชดาภิเษก
รับจ้างประกันตัวพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
รับจ้างประกันตัวแม้นศรี
รับจ้างประกันตัวราษฎร์บูรณะ
รับจ้างประกันตัวดาวคะนอง
รับจ้างประกันตัวตลาดพลู
รับจ้างประกันตัวพญาไท
รับจ้างประกันตัวเจริญ
รับจ้างประกันตัวปทุมวัน
รับจ้างประกันตัวมาบุญครอง
รับจ้างประกันตัวสยาม
รับจ้างประกันตัวศรีย่าน
รับจ้างประกันตัวเทเวศน์
ทวีวัฒนา
รับจ้างประกันตัวบางนา
รับจ้างประกันตัวสี่แยกทศกันต์
รับจ้างประกันตัวตลิ่งชัน
รับจ้างประกันตัวสุขุมวิท
รับจ้างประกันตัวประตูน้ำ
รับจ้างประกันตัววุฒากาศ
รับจ้างประกันตัวจอมทอง
รับจ้างประกันตัวท่าเกษตร
รับจ้างประกันตัวบางแวก
รับจ้างประกันตัวบางหว้า
รับจ้างประกันตัววงเวียนใหญ่
รับจ้างประกันตัวลาดหญ้า
รับจ้างประกันตัวสำราญราษฎร์
รับจ้างประกันตัวเสาชิงช้า
รับจ้างประกันตัวสาธุประดิษฐ์
รับจ้างประกันตัวซ.วัดลาดปลาดุก
รับจ้างประกันตัวซ.วัดศรีประวัติ
รับจ้างประกันตัวสมเด็จเจ้าพระยา
รับจ้างประกันตัวเจริญนคร
รับจ้างประกันตัวเพชรเกษม
รับจ้างประกันตัวบางรัก
รับจ้างประกันตัวยานนาวา
รับจ้างประกันตัวเอกชัย
รับจ้างประกันตัวกำนันแม้น
รับจ้างประกันตัวเทเวศน์
รับจ้างประกันตัวเทอดไท
รับจ้างประกันตัวบางขุนเทียน
รับจ้างประกันตัวท่าข้าม
รับจ้างประกันตัวบางบอน
รับจ้างประกันตัวสุขสวัสดิ์
รับจ้างประกันตัวทุ่งครุ
รับจ้างประกันตัวประชาอุทิศ
รับจ้างประกันตัวลาพร้าว
รับจ้างประกันตัวอนุสาวรีย์ชัย
รับจ้างประกันตัวซ.อารีย์สัมพันธุ์
รับจ้างประกันตัวอ้อมน้อย
รับจ้างประกันตัวอ้อมใหญ่
รับจ้างประกันตัวมหาชัย
รับจ้างประกันตัวคลองขวาง
รับจ้างประกันตัวบางมด
รับจ้างประกันตัวหนองเเขม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.