แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

b5a14 – นักวิชาการจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม p17
7 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
12 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
13 แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท.พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14 แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน อปท. 2547
15 แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.