แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด

b5a2 – เจ้าพนักงานสาธารณสุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบอนามัยสิ่งแวดล้อม
13 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
14 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด -เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด แม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด น่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด อยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด จันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด พังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.