การเจาะน้ำบาดาล คืออะไร

การเจาะน้ำบาดาล คืออะไร
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

What is groundwater drilling?

Well drilling is a technical matter for the driller in particular. But drilling will work. Must be at the person Others related with whether the owner of a drilling contractor or the drilling contractor or even a drill planner The first major issue involved including choosing the correct drilling machine Choosing this type of drilling machine It depends on several key elements, such as the purpose for which the water will be used. Required amount of water depth of groundwater The hardness and orientation of the rock layers and cost budget The problem of incorrect selection of drilling rigs is common in Thailand. For example, once a contractor drilled a well in a limestone deposit in Pak Chong District. Nakhon Ratchasima Province By using a reverse rotary drilling machine, this type of drilling machine is known to be incapable of drilling in hard rock such as limestone, which has many cavities. Therefore, the problem that arises is not only, but not drilling down alone. There are still many problems with water that need to be used. But completely absorbed into the hollow When this problem was encountered, the contractor changed the machine to use a diamond drilling machine. Which can drill as deep as 400 feet as needed, but can drill a 2.5-inch hole. Because a diamond drilling machine is not a drill for groundwater. Including the time wasted because of the incorrect use of this drilling machine, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days 5 inches. You can’t drill a bigger hole to insert the pipe. Because a diamond drilling machine is not a drill for groundwater. Including the time wasted because of the incorrect use of this drilling machine, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days 5 inches. You can’t drill a bigger hole to insert the pipe. Because a diamond drilling machine is not a drill for groundwater. Including the time wasted because of the incorrect use of this drilling machine, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

什么是地下水钻探?

钻井尤其对司钻来说是一个技术问题。但是钻孔会起作用。必须在人 其他与钻井承包商或钻井承包商甚至钻井计划者的所有者有关 第一个主要问题包括选择正确的钻机 选择这种类型的钻机 这取决于几个关键要素,例如水的用途。所需的地下水水深量 岩层的硬度和方向以及成本预算 不正确选择钻机的问题在泰国很常见。例如,有一次承包商在 Pak Chong 区的石灰岩矿床中钻了一口井。呵叻府 通过使用反向旋转钻孔机,众所周知,这种类型的钻孔机无法在石灰石等硬岩中钻孔,因为它有很多空腔。因此,出现的问题不仅是,而且不是单独向下钻取。水还有很多问题需要使用。但完全吸收到空心中 当遇到这个问题时,承包商将机器改为使用金刚石钻孔机。它可以根据需要钻深 400 英尺,但可以钻一个 2.5 英寸的孔。因为金刚石钻机不是地下水钻。包括因不正确使用这台钻机而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部收到了相关政府机构的请求,要求帮助修复。矿产资源部引进了气动钻机。进行和穿孔在 20 天内完成 5 英寸。你不能钻一个更大的孔来插入管道。因为金刚石钻机不是地下水钻。包括因不正确使用这台钻机而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部收到了相关政府机构的请求,要求帮助修复。矿产资源部引进了气动钻机。进行和穿孔在 20 天内完成 5 英寸。你不能钻一个更大的孔来插入管道。因为金刚石钻机不是地下水钻。包括因为不正确使用这台钻孔机而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部收到了相关政府机构的请求,要求帮助修复它。矿产资源部引进了气动钻机。执行和穿孔在 20 天内完成。

完井

在井(Water Well)中打一个洞(Hole),准备开发水使用。称为造井(Well Completion),它由设计井(Well Design)插入过滤管组成。和砾石(Gravel Packing)

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

การออกแบบบ่อ

การออกแบบบ่อ

1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ
1.1 คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
1.2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
1.3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
1.4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
1.5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
1.6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
1.7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์

2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อและเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย
3. การกรุกรวด(Gravel Packing)
ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับท่อกรองต้องใส่กรวดไว้โดยรอบ
4. การพัฒนาบ่อ
เป็นงานขั้นสุดท้ายในการทำบ่อก่อนที่จะสูบน้ำจากบ่อออกไปใช้การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น
5. การทดสอบปริมาณน้ำ
บ่อที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าพร้อมที่จะติดตั้งเครื่องสูบ สูบน้ำขึ้นมาใช้ แต่ในทางปฏิบัติควรจะทดสอบปริมาณน้ำ ( Pumping test ) เสียก่อน เพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสูบขึ้นมาได้ และเพื่อหาข้อมูลสำหรับการเลือกใช้เครื่องสูบให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดการดำเนินการบรรยายไว้ใน คู่มือ การทดสอบปริมาณน้ำ คป. 8

                   ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

1. Design of the pond
Well design means taking the details obtained from the drilling of the well in order to plan for the most effective well construction. Both in terms of water quantity and water quality The main principle of design At the insertion of the pipe and filter pipe To be the right size and where it should be located, for example, the filter pipe must be at least 2/3 of the thickness of the water layer. The position of the filter pipe must be in line with the water layer. In case the well is drilled through the saline layer It must determine how to seal or waterproof the saltwater not to mix with fresh water. And come into the pond, these, etc., as a reference to the actual design of the pond.
1.1 Boring the well with a 15-inch drill bit to insert the 8-inch pipe and filter pipe.
1.2. Dig the well down to 350 feet and let the gravel and sand fill up to 900 feet. If not full, then find soil or sand from
The exterior is added until it reaches a level of 350 feet.
1.3. Fill the cement in this 15 inch cored well from 295 feet to 350 feet to prevent saltwater from entering the ground floor into fresh water.
(The distance from 295-307 feet, which is the freshwater layer, is filled with cement. To make the filling more effective)
1.4. Insert the 8-inch pipe from the soil surface down to a depth of 270 feet from 270-290 feet. Put the filter pipe of the same size using the pipe.
Filter the gap size 50/1000 inches from the level of 290-295 feet, which is the level of cement at the bottom of the well. Insert another piece of pipe of the same size.
Together, the end of the pipe at the bottom is closed.
1.5. Put grit size 1/8 – 1/4 inch around the filter pipe and the casing from 265-295 feet.
1.6. The gap between the pipe and the wall of the well From the surface of the soil to 265 feet, again covered with cement to water the upper salinity into fresh water.
1.7. The total cement used was calculated at 18 tons. The result of making this well appears that when the development of the well was completed, get fresh water on demand
2. Inserting the filter pipe
The casing is made of ductile iron, used in the pond as a permanent wall of the pond and as a housing for the suction head of the groundwater pump.
3. Gravel Packing
It was mentioned earlier that the gap between the well wall and the filter pipe must be surrounded by gravel.
4. Pond development
It is the final work in making the well before pumping out the water from the well. The development of the pond aims to make the pond have more water. 5. Water volume testing.
The well-developed is ready to install the pump. Pumping up water But in practice, should test the amount of water (Pumping test) first to get details about the amount of water to be pumped up. And to find information for choosing the right pump The details of the operation are described in the handbook for testing the amount of water, Kor Por. 8

                   ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

1. 池塘的设计
井设计意味着从钻井中获得的细节,以便规划最有效的井建设。水量和水质两方面 设计的主要原则 在水管和过滤管的插入处 选择合适的尺寸和位置,例如,过滤管必须至少是过滤管的 2/3水层的厚度。过滤管的位置必须与水层对齐。如果钻井穿过盐水层,必须确定如何密封或防水盐水,以免与淡水混合。并进入池塘,这些等等,作为池塘实际设计的参考。
1.1 用15英寸钻头钻孔,插入8英寸管子和过滤管。
1.2. 把井挖到 350 英尺,让砾石和沙子填满 900 英尺。如果未满,则从
添加外部直到它达到 350 英尺的高度。
1.3. 将水泥从 295 英尺到 350 英尺填充到这口 15 英寸有芯井中,以防止海水进入底层进入淡水。
(295-307英尺的距离,是淡水层,用水泥填充。为了使填充更有效)
1.4. 将 8 英寸管子从土壤表面向下插入 270-290 英尺的 270 英尺深度。使用管道放置相同尺寸的过滤器管道。
从 290-295 英尺的水平面过滤 50/1000 英寸的间隙,这是井底水泥的水平面。插入另一根相同尺寸的管子。
一起,底部的管道末端是封闭的。
1.5. 在过滤器管和套管周围放置 1/8 – 1/4 英寸的粒度 265-295 英尺。
1.6. 管道与井壁之间的间隙从土壤表面到 265 英尺,再次用水泥覆盖以将上部盐分浇灌成淡水。
1.7. 使用的水泥总量计算为 18 吨。打这口井的结果似乎是,当井的开发完成后,按需获取淡水。
2. 插入过滤管
外壳由球墨铸铁制成,在池塘中用作池塘的永久壁和地下水泵吸头的外壳。
3. 砾石包装
前面讲到井壁和滤管之间的缝隙必须用砾石包围。
4. 池塘开发
这是在从井中抽水之前打井的最后一项工作。池塘的开发旨在使池塘有更多的水。5. 水量测试。
开发好就可以安装泵了。抽水 但在实践中,应首先测试水量(抽水测试),以获取有关要抽水量的详细信息。并查找有关选择正确泵的信息 操作的详细信息在水量测试手册 Kor Por 中进行了描述。8

                   ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง !

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง !

ระบบกรองน้ำบาดาล
ระบบกรองน้ำบาดาล ถูกติดตั้งขึ้นเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำ สารเคมี แร่ธาตุและเชื้อโรคต่างๆ ช่วยปรับสภาพน้ำบาดาลให้สะอาดถูกหลักอนามัย สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล
1.กำจัดวัตถุเจือปน น้ำบาดาลนั้นจะแทรกอยู่ในชั้นดินชั้นหิน
2.กำจัดสารปนเปื้อน เช่น สารเคมี แร่ธาตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
3.ปรับสภาพน้ำ เนื่องจากน้ำยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เลย
4.การนำมาบาดาลมาใช้เลยโดยที่ยังไม่ผ่านการกรองน้ำนั้นอาจเต็มไปด้วยการปนเปื้อนเป็นน้ำที่ยังไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน

รูปแบบที่1: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์หอยโข่ง [Solar Water Pumping System (Centrifugal Pump)]
ข้อดี
– มีราคาถูก และหาซื้อง่าย
– สามารถสูบน้ำได้ปริมาณน้ำมากประมาณ 1500-3000 ลิตร / ชั่วโมง
– ดูแลรักษาได้ง่าย อะไหล่หาซื้อง่าย

ข้อเสีย
– ดูดบ่อลึกได้ไม่เกิน 8 เมตร ยกเว้นเครื่องปั้มน้ำหอยโข่งชนิดเจ็ตคู่ที่สามารถสูบได้ลึกกว่า และกินพลังงานค่อนข้างสูง หากนำระบบโซล่าเซลล์มาใช้งานร่วมกันอาจจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์หลายแผงเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ

รูปแบบที่ 2: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบซับเมอร์ส ปั๊มน้ำบาดาล [Solar Water Pumping System (Submersible Pump)]
ข้อดี
– ดูดได้ลึกมากๆ มีหลายขนาดให้เลือก
– ได้ปริมาณน้ำเยอะ
– ใช้สูบน้ำขึ้นที่สูง สูบน้ำขึ้นแท้งค์น้ำสูงๆ ได้
ข้อเสีย
– มีราคาแพง ยิ่งระบบ AC แพงกว่า DC มาก หากการใช้งานที่ใช้น้ำน้อยทุนไม่เยอะอาจไม่คุ้ม
-หากมอเตอร์เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ และใช้กำลังไฟเยอะจึงอาจจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้น

รูปแบบที่ 3: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไดโว DC [Solar Water Pumping System (Divo Pump)]
ข้อดี
– ราคาถูก
– ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
– สูบน้ำได้ปริมาณเยอะ ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่าย

ข้อเสีย
– สามารถสูบน้ำได้ในความลึกที่ไม่มากนัก (ไม่เกิน 10 เมตร)

รูปแบบที่ 4: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ปั๊มชัก พร้อมมอเตอร์ DC
ข้อดี
– ดูดได้ลึกประมาณ 10 เมตร ส่งได้สูงกว่า 10 เมตร
– ตัวปั้มหาซื้อง่าย ราคาถูก หาซื้ออะไหล่ได้ง่าย ตัวมอเตอร์ DC ราคาจะค่อนข้างสูง
– ใช้รอบต่ำ 400 rpm สูบน้ำได้ปริมาณคุ้มกับพลังงานที่เสียไป

ข้อเสีย
– มักมีปัญหาเรื่องความร้อนในเครื่องที่มีขนาดเล็ก ชิ้นส่วนสึกหรอง่าย มีน้ำหนักเยอะเคลื่อนย้ายยาก ต้องซ่อมบำรุงบ่อยๆ

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

Advantages of installing a groundwater filtration system That you need to know before installing !

Groundwater Filtration System

Groundwater Filtration System It is installed to remove dirt contaminated with water, chemicals, minerals and germs. Help adjust the condition of groundwater to be clean and hygienic. Can be used for consumption without causing harm to the body

Advantages of installing a groundwater filtration system

1. Eliminate additives. Groundwater is inserted in the rocky soil layer.

2. Eliminate contaminants such as chemicals, minerals that may cause harm to the body. 

3. Adjust water conditions. Because the water is still not usable at all

4. The use of groundwater without being filtered water may be full of contaminated water that is not of good quality. Not standard

Model 1: Solar Centrifugal Pump [Solar Water Pumping System (Centrifugal Pump)] 

strength

– It’s cheap and easy to buy.

– Able to pump large volumes of water, about 1500-3000 liters / hour

– Easy to maintain Easy to find spare parts

weakness

– Suction wells up to 8 meters deep, except for the twin jet centrifugal pumps that can pump deeper. and consumes quite high energy If a solar cell system is used together, several solar panels may be required to generate enough electricity.

Model 2: Solar cell submersible water pump, underground water pump [Solar Water Pumping System (Submersible Pump)] 

strength

– Absorbs very deeply There are many sizes to choose from.

– Get a lot of water

– Used to pump water up high Can pump water up to high water tanks

weakness

– Expensive, the AC system is much more expensive than DC. If the applications that use less water, not a lot of capital, may not be worth it. 

-If the motor is damaged, it cannot be repaired. And use a lot of power, so may need more solar panels

Model 3: Divo DC Solar Pump [Solar Water Pumping System (Divo Pump)] 

strength

– cheap price

– Easy to use, hassle-free

– Can pump a large amount of water Small size, easy to carry

weakness

– Able to pump water at a small depth (up to 10 meters)

Style 4: Solar powered water pump with DC motor

strength

– Suction depth of about 10 meters, transmission height above 10 meters.

– The pump is easy to buy, cheap, easy to find spare parts, the price of the DC motor is quite high.

– Use at low 400 rpm, pumping the amount of water worth the wasted energy.

Weakness

– There are often problems with heat in small machines. Easy to wear parts Heavy weight, difficult to move need frequent maintenance

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

安装地下水过滤系统的优点 安装前您需要了解的内容!

地下水过滤系统

地下水过滤系统 安装它以去除被水、化学品、矿物质和细菌污染的污垢。帮助调节地下水状况,使其清洁卫生。可食用,不会对身体造成伤害

安装地下水过滤系统的优点

1. 消除添加剂。地下水注入岩石土壤层。

2. 清除可能对身体造成伤害的化学物质、矿物质等污染物。

3. 调整水质条件。因为水还是完全不能用

4. 使用未经过滤的地下水可能充满了水质不佳的污染水。不标准

型号一:太阳能离心泵【太阳能抽水系统(离心泵)】

力量

– 它便宜且易于购买。

– 能够泵送大量水,约 1500-3000 升/小时

– 易于维护 易于找到备件

弱点

– 抽水井深达 8 米,但双喷射离心泵可以抽得更深。并且消耗相当高的能量 如果一起使用太阳能电池系统,可能需要多个太阳能电池板才能产生足够的电力。

型号二:太阳能电池潜水泵、地下水泵【太阳能抽水系统(潜水泵)】

力量

– 吸收非常深有多种尺寸可供选择。

– 多喝水

– 用于抽水到高位 可以抽水到高位水箱

弱点

– 昂贵,交流系统比直流系统贵得多。如果使用较少的水,而不是大量资金的应用程序可能不值得。

– 如果电机损坏,则无法修复。并且使用大量电力,因此可能需要更多的太阳能电池板。

型号3:Divo DC太阳能泵【太阳能水泵系统(Divo Pump)】

力量

– 便宜的价格

– 易于使用,无忧

– 可抽水量大 体积小,携带方便

弱点

– 能够在小深度(最深 10 米)抽水

款式四:直流电机太阳能水泵

力量

– 吸入深度约10米,传输高度10米以上。

– 泵容易买到,便宜,备件容易找到,直流电机的价格相当高。

– 以 400 rpm 的低转速使用,泵送的水量值得浪费的能源。

弱点

– 小型机器中经常存在热量问题。易磨损部件重量大,移动困难需要经常维护

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

ขั้นตอนในการเจาะน้ำบาดาล

ขั้นตอนในการเจาะน้ำบาดาล ช่างบาดาลทำเรื่องขอเจาะน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1. สำรวจหาเเหล่งน้ำที่ต้องการเจาะ
2. ระบุตำเเหน่งให้ช่างเจาะบาดาลให้ชัดเจน
3. ทำการเจะน้ำบาดาลด้วยรถเจาะบาดาล มีให้ท่าเลือก 2 เเบบคือ เครื่องเจาะน้ำวน กับเครื่อง ลมเเอร์
4. หากท่านต้องการเจาะบาดาลเพื่อใช้ภายในบ้าน เเนะนำให้ใช้เครื่องน้ำวนก็พอ (ในพื้นที่ ๆ เจาะง่าย) ดินเหนียว เเละหินไม่เเข็ง
5. หากในพื้นที่ใดต้องการน้ำปริมาณมาก เเนะนำให้ใช้เครื่องลมเเอร์ เจาะบ่อบาดาลได้ตั้งเเต่ 3-6 นิ้ว เเละสามารถเจาะได้ลึกถึง 100 เมตรกำแพงเพชรทีเดียว
6. ถ้าเจาะเเล้วไม่ได้น้ำ หรือว่าน้ำไม่พอใช้นั้น ทางช่างเจาะบาดาลของเรา ยินดีที่จะเจาะให้ท่านใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เว้นเเต่ว่าในพื้นที่ใด ที่ช่างเจาะบาดาลบอกว่าถ้าเจาะลึกเเล้วจะเจอน้ำเค็ม เเล้วลูกค้ายังต้องการบ่อบาดาลลึก ทางช่างจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
7. เมื่อทำการเจาะบาดาลเเล้วได้น้ำ ทางทีมงานบาดาลจะรับประกันดูเเลรักษาบ่อบาดาลให้เป็นระยะเวลา 1 ปี เต็ม

น้ำบาดาล คือน้ำที่อยู่ไต้ดินลึกลงไป เกิดจาการดูดซึมของดินและกินไหลลึกลงไป จนไปแทรกระหว่างหินและดินลึกลงไป หากมีแรกดันของน้ำที่ต่ำกว่าน้ำใต้ดินที่มีจะเกิดเป็นน้ำพุขึ้นมา มักเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงภูเขา

น้ำบาดาล เกิดจากน้ำฝนที่อยู่ชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่พื้น กลายเป็นน้ำผิวดิน ส่วนหึ่งก็จะเกิดการซึมลงไปอีกส่วนก็ระเหย หรอรวมตัวกันเป็นแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำเหล่านั้นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ลึกลงไป ซึ่งลงไปหลายเมตรจนถึงเป็นกิโลเมตร น้ำบาดาลที่อยู่ในหินเรียกว่า น้ำในกิน หากบริเวณที่มีหินหนืดหรือใกล้เคียง เรียกว่า น้ำหินหนืด

น้ำบาดาล สามารถที่จะขุดเจาะได้ตามบริเวณชั้นหินลึกลงไป แต่บางที่อาจจะลึกไม่มากนิยมสูบมาใช้งาน น้ำบาดาลมักจะอยู่ในระดับการซึมเข้าไปถึงและเป็นชั้นที่เก็บน้ำได้ หากลึงลงไปมากกว่า 15 กิโลเมตรมักจะไม่มีน้ำพบแต่ชั้นหินเท่านั้น

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล    

The procedure for drilling groundwater The groundwater technician made a request to drill groundwater with the Department of Groundwater Resources.

1. Explore the water source to drill.

2. Specify the location for the drill technician clearly.

3. Perform groundwater drilling with an artesian truck. There are 2 types of ports to choose from: the whirlpool drill and the air blower.

4. If you want to drill a well for home use It is recommended to use a whirlpool machine (in easy to penetrate areas), clay and not hard rock.

5. If in any area that needs a lot of water It is recommended to use an air conditioner. Can drill artesian wells from 3-6 inches and can drill up to 100 meters deep in Kamphaeng Phet

6. If drilling and not getting water or that the water is not enough Our underground drilling technicians Willing to drill for you new without additional cost except in any area The drill technician said that if you drill deep, you will find salt water. And customers still want deep artesian wells The technician is not responsible for this part.

7. When drilling the groundwater, get water. The groundwater team will guarantee to take care of the artesian well for a period of 1 full year.

Groundwater is water that lies deep beneath the soil. Caused by the absorption of soil and ingested deeper until it penetrates deep between rock and soil If there is a pressure of water that is lower than the groundwater it has, a spring will be formed. Usually occurs near the mountains.

Groundwater is caused by rainwater in the atmosphere falling to the ground. Become surface water The buzzing part will seep into the other part, it will evaporate. Or gathered together as a source of water Those water sources, if absorbed, are stored in deeper basements. Which goes down several meters to kilometers Groundwater in the rock is called water in food, if the area with magma or nearby is called magma water.

Groundwater can be drilled in deep rock layers. But some may be deep, not very popular to use. Groundwater is usually at the permeability and storage level. Lathe down more than 15 kilometers, often without water, but only the rock layers.

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล    

钻探地下水的程序 地下水技术人员向地下水资源不提出了钻探地下水的请求。

1、探索水源进行钻探。

2. 明确指定钻孔技术人员的位置。

3. 使用自流车进行地下水钻探。有两种类型的端口可供选择:漩涡钻和鼓风机。

4.如果你想打井供家庭使用建议使用漩涡机(在容易穿透的区域),粘土而不是硬岩。

5.如果在任何需要大量水的地方建议使用空调。可以钻 3-6 英寸的自流井,可以在甘烹碧钻深 100 米。

6. 如果钻进不进水或水不够我们的地下钻探技术人员愿意为您钻新,除了在任何区域外无需额外费用钻探技术员说,如果您钻得深,您会发现盐水。并且客户还想要深自流井 技术人员不负责这部分。

7. 钻取地下水时,取水。地下水团队将保证对自流井进行为期1年的维护。

地下水是位于土壤深处的水。由土壤吸收引起,吸收得更深,直到它渗透到岩石和土壤之间的深处如果水压低于地下水的压力,就会形成泉水。通常发生在山区附近。

地下水是由大气中的雨水落到地面造成的。变成地表水嗡嗡作响的部分会渗入其他部分,它会蒸发。或聚集在一起作为水源 那些水源如果被吸收,就会储存在更深的地下室中。下降数米至数公里 岩石中的地下水称为食物中的水,如果有岩浆或附近的区域称为岩浆水。

可以在深岩层中钻探地下水。但有些可能很深,使用起来不是很流行。地下水通常处于渗透性和储存水平。车下15公里以上,经常没有水,只有岩层。

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล    

นำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างตามมาดูกันเลย

ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างตามมาดูกันเลย

1.น้ำบาดาลมีความใสสะอาด
น้ำบาดาลที่ได้จากบ่อบาดาลมักเป็นน้ำที่ความ ใสสะอาดเพราะน้ำบาดาลจะต้องไหลผ่านทั้งชั้นดินและต้องซึมผ่านช่องหินที่ความหนาแน่นสูงจึงทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีความใสสะอาดระดับหนึ่งนั่นเอง

2.น้ำบาดาลมีปริมาณมากพอ
ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นจำนวนมากขึ้นก็ตามแต่ปริมาณน้ำบาดาลยังคงมีปริมาณมากพอสมควรให้เราได้สามารถนำมาใช้กันได้และช่วงหน้าฝนเมื่อฝนตกก็มีน้ำไหลลงไปเป็นน้ำบาดาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆจึงทำให้น้ำบาดาลมีปริมาณเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย

3.เสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มาก
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้จะมีการเสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มากนักถ้าเทียบจากการกักเก็บน้ำแบบอื่นซึ่งเราก็สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้และยังเหลือพื้นที่ในทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

4.มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่หมดหรือแห้งขอด
บ่อบาดาลจะมีน้ำออกมาตลอดทั้งปีโดยที่ไม่แห้งขอดแต่การนำน้ำบาดาลมาใช้ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมด้วยก็จะทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีปริมาณมากพอที่จะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีนั่นเอง

ข้อเสียน้ำบาดาลมีอะไรบ้าง
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 1 : สนิมเหล็ก
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 2 : การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล หรือสารเคมี
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 3 : มีค่าฟลูออไรต์เกินค่ามาตรฐาน
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 4 : การผสมของหินปข้อเสียน้ำบาดาลที่ 5 : การกัดกร่อน
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 6 : น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 7 : มีต้นทุนสูงในการขุดเจาะ
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 8 : มีต้นทุนสูงในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล

ปัญหาก่อนการติดตั้งระบบน้ำบาดาล
1. น้ำบาดาลมีซากพืช ซากสัตว์ปนอยู่
2. น้ำบาดาลมีเศษหิน กรวดเจือปน
3.มีแมงกานีส หรือค่าสนิมเหล็กเจือปน
4. น้ำบาดาลมีค่าคลอไรด์เกินมาตรฐาน
5. น้ำบาดาลยังไม่ถูกปรับค่ากรด-ด่าง
6. น้ำบาดาลมีหินปูน
7. มีค่าโลหะที่เป็นอัตรายเจือปนอยู่
8. มีค่าฟลูออไรต์ในน้ำบาดาลเกินมาตรฐาน
9. น้ำบาดาลมีสารละลายในน้ำเยอะเกินไป
10. น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

Drilling an artesian well and using groundwater What are some things that resonate with each other? Let’s go and see.

1. Groundwater is clear and clean.

Groundwater from artesian wells is often water that is clear because groundwater must flow through the entire soil layer and must seep through the rock channel at a high density, thus making the water from the groundwater to have a certain level of clarity.

2. There is enough groundwater.

Although at present there is many artesian wells being drilled, but the amount of groundwater is still large enough for us to be able to use each other and during the rainy season when it rains, there is water flowing down into water. Groundwater continually circulates, thus increasing the volume of groundwater.

3. Not much waste of drilling space

Drilling an artesian well to bring water for use will not waste much drilling space compared to other types of water storage, which we can use groundwater and still have a lot of space to use. Next

4. There is no water to use all year round or dry.

Artesian wells will have water throughout the year without drying out, but the use of groundwater must be managed appropriately, so that water from artesian wells will be sufficient to be used throughout the year itself.

What are the disadvantages of groundwater?

Disadvantages of groundwater 1: Iron rust

Disadvantages of groundwater 2: Contamination of sewage or chemicals

Disadvantages of groundwater 3 : Fluorite values ​​exceed the standard.

Groundwater Disadvantages 4: Mixing of rocks Groundwater Disadvantages 5: Corrosion

Disadvantages of groundwater 6 : Groundwater has a bad smell.

Groundwater Disadvantage 7 : High Cost of Drilling

Disadvantages of groundwater 8 : The high cost of installing a groundwater purifier.

Problems before installing a groundwater system

1. Groundwater contains humus. Carcass

2. Groundwater contains rubble and gravel.

3. Contains manganese or iron rust impurities

4. Groundwater has a chloride value that exceeds the standard.

5. Groundwater has not been adjusted to the acid-base value.

6. Groundwater contains limestone.

7. There is a precious metal that is an impurity rate.

8. The fluorite value in groundwater exceeds the standard.

9. Groundwater contains too much aqueous solution.

10. Groundwater has a bad smell.

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

钻一口自流井和使用地下水 哪些东西会相互产生共鸣?我们去看看吧。

1、地下水清澈干净。

自流井的地下水往往是清澈的水,因为地下水必须流经整个土层,并且必须以高密度从岩石通道中渗出,从而使地下水中的水具有一定的清澈度。

2、地下水充足。

虽然目前有很多自流井在钻,但地下水量仍然足够我们可以互相利用,而且在下雨的雨季,有水流下水。地下水不断循环,从而增加了地下水量。

3. 不浪费钻孔空间

与其他类型的蓄水方式相比,打自流井取水不会浪费太多钻井空间,我们可以使用地下水,而且还有很多空间可以使用。下一个

4. 常年无水或干燥。

自流井终年有水,不会干涸,但必须妥善管理地下水的使用,使自流井的水足可全年使用。

地下水的缺点是什么?

地下水的缺点1:铁锈

地下水的缺点2:污水或化学品的污染

地下水的缺点3:萤石值超标。

地下水缺点4:岩石混合地下水缺点5:腐蚀

地下水的缺点6:地下水有异味。

地下水缺点7:钻井成本高

地下水的缺点8:安装地下水净化器成本高。

安装地下水系统前的问题

1、地下水中含有腐殖质。胴体

2、地下水中含有碎石和砾石。

3.含有锰或铁锈杂质

4、地下水氯值超标。

5、地下水没有调整到酸碱值。

6. 地下水含有石灰石。

7.有一种贵金属是杂质率。

8、地下水中萤石值超标。

9. 地下水含有过多的水溶液。

10.地下水有异味。

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

ความหมายของการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ความหมายของการประกอบกิจการน้ำบาดาล
การประกอบกิจการน้ำบาดาล หมายถึง การดำเนินการที่เกี่ยวกับน้ำบาดาล ทั้งด้านการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลและการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ซึ่งการดำเนินการในแต่ละด้านจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โดยเคร่งครัดและห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมาย

1.การขอรับใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาล
2. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินในคำขอรับ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
3. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาล
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะและหนังสือรับรองนักธรณีวิทยา หรือวิศวกร (กรณีระบุผู้รับเหมาเจาะ)
6. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร)
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
1. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอ ด้วยต้นเอง)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม

2.หน้าที่ของผู้รับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
2.1 ก่อนที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลจะต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเตรียมการเพื่อเจาะ
2.2 เครื่องเจาะน้ำบาดาลต้องเป็นเครื่องเจาะตามแบบที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฯ
2.3 ความลึกของบ่อน้ำบาดาล ขนาดบ่อน้ำบาดาลต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฯและใบอนุญาตฯ 1 ฉบับต่อการเจาะน้ำบาดาลจำนวน 1 บ่อ
2.51 ต้องมีช่างเจาะที่ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล
2.5.2 ในการเจาะ ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา
2.5.3 ต้องเก็บตัวอย่างดิน หิน กรวด ทราย จากการเจาะน้ำบาดาล โดยเก็บทุกระยะความลึก 1.5 เมตร
2.5.4 บ่อน้ำบาดาลต้องใช้ท่อเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำหรือชุบสังกะสีท่ออื่นที่มิได้ทำด้วยเหล็กเหนียว
2.5.5 ต้องจัดทำและส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./3) รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ
2.5.6 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีความลึกเกินกว่า 400 เมตรผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษ
2.5.7 ต้องทำชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
2.5.8 ต้องติดตั้งมาตรวัดน้ำชนิดขับเคลื่อนตัวเลขด้วยระบบแม่เหล็ก

3.การขอต่ออายุใบอนุญาต
1. ประเภทการใช้น้ำบาดาล
1. อุปโภคบริโภค

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล        

Meaning of groundwater business

Groundwater business operations refer to operations related to groundwater. Both in terms of drilling groundwater use and drainage into artesian wells The operations in each field must be strictly in accordance with the Groundwater Act B.E. 2520 and prohibit anyone from conducting any groundwater business, regardless of ownership. Or right of possession of land in that groundwater area, unless permitted by the Director-General of the Department of Groundwater Resources or a person entrusted by the Director-General of the Department of Groundwater Resources

1. Applying for a permit to drill groundwater

2. Copy of evidence of ownership or possession rights such as Title Deed Nor Sor 3, land use consent letter Certificate of the right to drill groundwater in the land or sign to certify that the person has rights in the land in the application groundwater drilling license

3. Brief map showing routes and places to drill groundwater.

4. Copy of factory business license or factory expansion license (In the case of an industrial factory)

5. Copy of certificate of drill technician and certificate of geologist or engineer (in case of specifying drilling contractor)

6. Allocation plan (In the case of an allotted village or allocated land)

– In case the applicant is a natural person Power of attorney affixing a stamp duty of 30 baht (in case of not submitting the application in person)

– In case the applicant is a juristic person

1. Power of attorney affixing a stamp duty of 30 baht (in case the managing director does not submit the application by himself)

2. Copy of juristic person registration certificate Show the name of the authorized signatory

2. Duties of the licensee to drill groundwater

2.1 Before starting to drill groundwater, a competent official must be taken to inspect the preparation for drilling.

2.2 Groundwater drilling machines must be drilling machines according to the design specified in the license.

2.3 Depth of artesian wells The size of an artesian well must be as stipulated in the permit and one permit per 1 well drilling.

2.51 There must be a driller who has received a driller certificate from the Director-General of the Department of Groundwater Resources. Responsible for the drilling of groundwater

2.5.2 In drilling, if antiques, artifacts, fossils or minerals of economic or educational value are found in the field of geology

2.5.3 Soil, rock, gravel, sand samples must be collected from groundwater drilling. By collecting all distances to a depth of 1.5 meters

2.5.4 Artesian wells must use ductile iron pipes with black coating or galvanized other pipes that are not made of steel.

2.5.5 Must prepare and submit a daily operation report (Form Nor Bor./3), a report on water volume testing.

2.5.6 To obtain a permit to drill groundwater with a depth of more than 400 meters, the applicant must have a letter confirming that the special conditions must be met.

2.5.7 There must be a landing area around the mouth of an artesian well with a thickness of not less than 15 centimeters.

2.5.8 Must install a numerically driven water meter with a magnetic system.

3. Application for renewal of license

1. Types of use of groundwater

1. Consumables

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล        

地下水业务的意义

地下水业务是指与地下水相关的业务。无论是在钻探地下水方面 地下水利用和排入自流井 每个领域的运营都必须严格按照《地下水法 B.E. 2520》进行,禁止任何人从事任何地下水业务,无论其所有权如何。或在该地下水区域拥有土地的权利,除非得到地下水资源部局长或地下水资源部局长委托的人的许可

1、申请地下水钻探许可证

2. 所有权或占有权的证据副本,例如地契Nor Sor 3、土地使用同意书 土地开采地下水权证 或签署以证明该人在申请中对该土地拥有权利 地下水钻探许可证

3. 简图显示了开采地下水的路线和地点。

4、工厂营业执照复印件 或工厂扩建许可证 (在工业工厂的情况下)

5. 钻井技术员证书和地质师或工程师证书复印件(如指定钻井承包商)

6. 分配方案 (在分配村庄或分配土地的情况下)

– 如果申请人是自然人 加盖印花税 30 泰铢的授权书(如果未亲自提交申请)

– 如果申请人是法人

1. 加盖印花税 30 泰铢的授权书(万一董事总经理不亲自提交申请)

2、法人登记证复印件 显示授权签字人的姓名

2. 持牌人钻探地下水的责任

2.1 在开始钻探地下水之前,必须请有资格的官员检查钻探的准备情况。

2.2 地下水钻机必须是按照许可证规定设计的钻机。

2.3 自流井深度 自流井的大小必须符合许可证的规定,每钻一口许可证。

2.51 必须有一名已获得地下水资源局局长颁发的司钻证书的司钻。负责开采地下水

2.5.2 在钻探中,如果在地质领域发现具有经济或教育价值的古董、文物、化石或矿物

2.5.3 土壤、岩石、砾石、沙子样品必须从地下水钻探中采集。通过收集所有距离到 1.5 米的深度

2.5.4 自流井必须使用黑色涂层球墨铸铁管或镀锌其他非钢制管道。

2.5.5 必须准备并提交每日运行报告(Form Nor Bor./3),水量检测报告。

2.5.6 申请钻探400米以上地下水的许可证,申请人必须持有满足特殊条件的信函。

2.5.7 自流井口周围应有不小于 15 厘米厚地着陆区。

2.5.8 必须安装带有磁力系统的数字驱动水表。

3. 牌照续期申请

一、地下水利用类型

1. 消耗品

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล