คลังเก็บหมวดหมู่: รวมธุรกิจและบริการ

การเจาะน้ำบาดาล คืออะไร

การเจาะน้ำบาดาล คืออะไร
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

What is groundwater drilling?

Well drilling is a technical matter for the driller in particular. But drilling will work. Must be at the person Others related with whether the owner of a drilling contractor or the drilling contractor or even a drill planner The first major issue involved including choosing the correct drilling machine Choosing this type of drilling machine It depends on several key elements, such as the purpose for which the water will be used. Required amount of water depth of groundwater The hardness and orientation of the rock layers and cost budget The problem of incorrect selection of drilling rigs is common in Thailand. For example, once a contractor drilled a well in a limestone deposit in Pak Chong District. Nakhon Ratchasima Province By using a reverse rotary drilling machine, this type of drilling machine is known to be incapable of drilling in hard rock such as limestone, which has many cavities. Therefore, the problem that arises is not only, but not drilling down alone. There are still many problems with water that need to be used. But completely absorbed into the hollow When this problem was encountered, the contractor changed the machine to use a diamond drilling machine. Which can drill as deep as 400 feet as needed, but can drill a 2.5-inch hole. Because a diamond drilling machine is not a drill for groundwater. Including the time wasted because of the incorrect use of this drilling machine, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days 5 inches. You can’t drill a bigger hole to insert the pipe. Because a diamond drilling machine is not a drill for groundwater. Including the time wasted because of the incorrect use of this drilling machine, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days 5 inches. You can’t drill a bigger hole to insert the pipe. Because a diamond drilling machine is not a drill for groundwater. Including the time wasted because of the incorrect use of this drilling machine, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

什么是地下水钻探?

钻井尤其对司钻来说是一个技术问题。但是钻孔会起作用。必须在人 其他与钻井承包商或钻井承包商甚至钻井计划者的所有者有关 第一个主要问题包括选择正确的钻机 选择这种类型的钻机 这取决于几个关键要素,例如水的用途。所需的地下水水深量 岩层的硬度和方向以及成本预算 不正确选择钻机的问题在泰国很常见。例如,有一次承包商在 Pak Chong 区的石灰岩矿床中钻了一口井。呵叻府 通过使用反向旋转钻孔机,众所周知,这种类型的钻孔机无法在石灰石等硬岩中钻孔,因为它有很多空腔。因此,出现的问题不仅是,而且不是单独向下钻取。水还有很多问题需要使用。但完全吸收到空心中 当遇到这个问题时,承包商将机器改为使用金刚石钻孔机。它可以根据需要钻深 400 英尺,但可以钻一个 2.5 英寸的孔。因为金刚石钻机不是地下水钻。包括因不正确使用这台钻机而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部收到了相关政府机构的请求,要求帮助修复。矿产资源部引进了气动钻机。进行和穿孔在 20 天内完成 5 英寸。你不能钻一个更大的孔来插入管道。因为金刚石钻机不是地下水钻。包括因不正确使用这台钻机而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部收到了相关政府机构的请求,要求帮助修复。矿产资源部引进了气动钻机。进行和穿孔在 20 天内完成 5 英寸。你不能钻一个更大的孔来插入管道。因为金刚石钻机不是地下水钻。包括因为不正确使用这台钻孔机而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部收到了相关政府机构的请求,要求帮助修复它。矿产资源部引进了气动钻机。执行和穿孔在 20 天内完成。

完井

在井(Water Well)中打一个洞(Hole),准备开发水使用。称为造井(Well Completion),它由设计井(Well Design)插入过滤管组成。和砾石(Gravel Packing)

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

การออกแบบบ่อ

การออกแบบบ่อ

1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ
1.1 คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
1.2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
1.3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
1.4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
1.5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
1.6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
1.7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์

2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อและเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย
3. การกรุกรวด(Gravel Packing)
ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับท่อกรองต้องใส่กรวดไว้โดยรอบ
4. การพัฒนาบ่อ
เป็นงานขั้นสุดท้ายในการทำบ่อก่อนที่จะสูบน้ำจากบ่อออกไปใช้การพัฒนาบ่อมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้บ่อมีน้ำเพิ่มมากขึ้น
5. การทดสอบปริมาณน้ำ
บ่อที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าพร้อมที่จะติดตั้งเครื่องสูบ สูบน้ำขึ้นมาใช้ แต่ในทางปฏิบัติควรจะทดสอบปริมาณน้ำ ( Pumping test ) เสียก่อน เพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะสูบขึ้นมาได้ และเพื่อหาข้อมูลสำหรับการเลือกใช้เครื่องสูบให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดการดำเนินการบรรยายไว้ใน คู่มือ การทดสอบปริมาณน้ำ คป. 8

                   ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

1. Design of the pond
Well design means taking the details obtained from the drilling of the well in order to plan for the most effective well construction. Both in terms of water quantity and water quality The main principle of design At the insertion of the pipe and filter pipe To be the right size and where it should be located, for example, the filter pipe must be at least 2/3 of the thickness of the water layer. The position of the filter pipe must be in line with the water layer. In case the well is drilled through the saline layer It must determine how to seal or waterproof the saltwater not to mix with fresh water. And come into the pond, these, etc., as a reference to the actual design of the pond.
1.1 Boring the well with a 15-inch drill bit to insert the 8-inch pipe and filter pipe.
1.2. Dig the well down to 350 feet and let the gravel and sand fill up to 900 feet. If not full, then find soil or sand from
The exterior is added until it reaches a level of 350 feet.
1.3. Fill the cement in this 15 inch cored well from 295 feet to 350 feet to prevent saltwater from entering the ground floor into fresh water.
(The distance from 295-307 feet, which is the freshwater layer, is filled with cement. To make the filling more effective)
1.4. Insert the 8-inch pipe from the soil surface down to a depth of 270 feet from 270-290 feet. Put the filter pipe of the same size using the pipe.
Filter the gap size 50/1000 inches from the level of 290-295 feet, which is the level of cement at the bottom of the well. Insert another piece of pipe of the same size.
Together, the end of the pipe at the bottom is closed.
1.5. Put grit size 1/8 – 1/4 inch around the filter pipe and the casing from 265-295 feet.
1.6. The gap between the pipe and the wall of the well From the surface of the soil to 265 feet, again covered with cement to water the upper salinity into fresh water.
1.7. The total cement used was calculated at 18 tons. The result of making this well appears that when the development of the well was completed, get fresh water on demand
2. Inserting the filter pipe
The casing is made of ductile iron, used in the pond as a permanent wall of the pond and as a housing for the suction head of the groundwater pump.
3. Gravel Packing
It was mentioned earlier that the gap between the well wall and the filter pipe must be surrounded by gravel.
4. Pond development
It is the final work in making the well before pumping out the water from the well. The development of the pond aims to make the pond have more water. 5. Water volume testing.
The well-developed is ready to install the pump. Pumping up water But in practice, should test the amount of water (Pumping test) first to get details about the amount of water to be pumped up. And to find information for choosing the right pump The details of the operation are described in the handbook for testing the amount of water, Kor Por. 8

                   ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

1. 池塘的设计
井设计意味着从钻井中获得的细节,以便规划最有效的井建设。水量和水质两方面 设计的主要原则 在水管和过滤管的插入处 选择合适的尺寸和位置,例如,过滤管必须至少是过滤管的 2/3水层的厚度。过滤管的位置必须与水层对齐。如果钻井穿过盐水层,必须确定如何密封或防水盐水,以免与淡水混合。并进入池塘,这些等等,作为池塘实际设计的参考。
1.1 用15英寸钻头钻孔,插入8英寸管子和过滤管。
1.2. 把井挖到 350 英尺,让砾石和沙子填满 900 英尺。如果未满,则从
添加外部直到它达到 350 英尺的高度。
1.3. 将水泥从 295 英尺到 350 英尺填充到这口 15 英寸有芯井中,以防止海水进入底层进入淡水。
(295-307英尺的距离,是淡水层,用水泥填充。为了使填充更有效)
1.4. 将 8 英寸管子从土壤表面向下插入 270-290 英尺的 270 英尺深度。使用管道放置相同尺寸的过滤器管道。
从 290-295 英尺的水平面过滤 50/1000 英寸的间隙,这是井底水泥的水平面。插入另一根相同尺寸的管子。
一起,底部的管道末端是封闭的。
1.5. 在过滤器管和套管周围放置 1/8 – 1/4 英寸的粒度 265-295 英尺。
1.6. 管道与井壁之间的间隙从土壤表面到 265 英尺,再次用水泥覆盖以将上部盐分浇灌成淡水。
1.7. 使用的水泥总量计算为 18 吨。打这口井的结果似乎是,当井的开发完成后,按需获取淡水。
2. 插入过滤管
外壳由球墨铸铁制成,在池塘中用作池塘的永久壁和地下水泵吸头的外壳。
3. 砾石包装
前面讲到井壁和滤管之间的缝隙必须用砾石包围。
4. 池塘开发
这是在从井中抽水之前打井的最后一项工作。池塘的开发旨在使池塘有更多的水。5. 水量测试。
开发好就可以安装泵了。抽水 但在实践中,应首先测试水量(抽水测试),以获取有关要抽水量的详细信息。并查找有关选择正确泵的信息 操作的详细信息在水量测试手册 Kor Por 中进行了描述。8

                   ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง !

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง !

ระบบกรองน้ำบาดาล
ระบบกรองน้ำบาดาล ถูกติดตั้งขึ้นเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำ สารเคมี แร่ธาตุและเชื้อโรคต่างๆ ช่วยปรับสภาพน้ำบาดาลให้สะอาดถูกหลักอนามัย สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล
1.กำจัดวัตถุเจือปน น้ำบาดาลนั้นจะแทรกอยู่ในชั้นดินชั้นหิน
2.กำจัดสารปนเปื้อน เช่น สารเคมี แร่ธาตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
3.ปรับสภาพน้ำ เนื่องจากน้ำยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เลย
4.การนำมาบาดาลมาใช้เลยโดยที่ยังไม่ผ่านการกรองน้ำนั้นอาจเต็มไปด้วยการปนเปื้อนเป็นน้ำที่ยังไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน

รูปแบบที่1: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์หอยโข่ง [Solar Water Pumping System (Centrifugal Pump)]
ข้อดี
– มีราคาถูก และหาซื้อง่าย
– สามารถสูบน้ำได้ปริมาณน้ำมากประมาณ 1500-3000 ลิตร / ชั่วโมง
– ดูแลรักษาได้ง่าย อะไหล่หาซื้อง่าย

ข้อเสีย
– ดูดบ่อลึกได้ไม่เกิน 8 เมตร ยกเว้นเครื่องปั้มน้ำหอยโข่งชนิดเจ็ตคู่ที่สามารถสูบได้ลึกกว่า และกินพลังงานค่อนข้างสูง หากนำระบบโซล่าเซลล์มาใช้งานร่วมกันอาจจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์หลายแผงเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ

รูปแบบที่ 2: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบซับเมอร์ส ปั๊มน้ำบาดาล [Solar Water Pumping System (Submersible Pump)]
ข้อดี
– ดูดได้ลึกมากๆ มีหลายขนาดให้เลือก
– ได้ปริมาณน้ำเยอะ
– ใช้สูบน้ำขึ้นที่สูง สูบน้ำขึ้นแท้งค์น้ำสูงๆ ได้
ข้อเสีย
– มีราคาแพง ยิ่งระบบ AC แพงกว่า DC มาก หากการใช้งานที่ใช้น้ำน้อยทุนไม่เยอะอาจไม่คุ้ม
-หากมอเตอร์เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ และใช้กำลังไฟเยอะจึงอาจจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้น

รูปแบบที่ 3: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไดโว DC [Solar Water Pumping System (Divo Pump)]
ข้อดี
– ราคาถูก
– ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
– สูบน้ำได้ปริมาณเยอะ ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่าย

ข้อเสีย
– สามารถสูบน้ำได้ในความลึกที่ไม่มากนัก (ไม่เกิน 10 เมตร)

รูปแบบที่ 4: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ปั๊มชัก พร้อมมอเตอร์ DC
ข้อดี
– ดูดได้ลึกประมาณ 10 เมตร ส่งได้สูงกว่า 10 เมตร
– ตัวปั้มหาซื้อง่าย ราคาถูก หาซื้ออะไหล่ได้ง่าย ตัวมอเตอร์ DC ราคาจะค่อนข้างสูง
– ใช้รอบต่ำ 400 rpm สูบน้ำได้ปริมาณคุ้มกับพลังงานที่เสียไป

ข้อเสีย
– มักมีปัญหาเรื่องความร้อนในเครื่องที่มีขนาดเล็ก ชิ้นส่วนสึกหรอง่าย มีน้ำหนักเยอะเคลื่อนย้ายยาก ต้องซ่อมบำรุงบ่อยๆ

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

Advantages of installing a groundwater filtration system That you need to know before installing !

Groundwater Filtration System

Groundwater Filtration System It is installed to remove dirt contaminated with water, chemicals, minerals and germs. Help adjust the condition of groundwater to be clean and hygienic. Can be used for consumption without causing harm to the body

Advantages of installing a groundwater filtration system

1. Eliminate additives. Groundwater is inserted in the rocky soil layer.

2. Eliminate contaminants such as chemicals, minerals that may cause harm to the body. 

3. Adjust water conditions. Because the water is still not usable at all

4. The use of groundwater without being filtered water may be full of contaminated water that is not of good quality. Not standard

Model 1: Solar Centrifugal Pump [Solar Water Pumping System (Centrifugal Pump)] 

strength

– It’s cheap and easy to buy.

– Able to pump large volumes of water, about 1500-3000 liters / hour

– Easy to maintain Easy to find spare parts

weakness

– Suction wells up to 8 meters deep, except for the twin jet centrifugal pumps that can pump deeper. and consumes quite high energy If a solar cell system is used together, several solar panels may be required to generate enough electricity.

Model 2: Solar cell submersible water pump, underground water pump [Solar Water Pumping System (Submersible Pump)] 

strength

– Absorbs very deeply There are many sizes to choose from.

– Get a lot of water

– Used to pump water up high Can pump water up to high water tanks

weakness

– Expensive, the AC system is much more expensive than DC. If the applications that use less water, not a lot of capital, may not be worth it. 

-If the motor is damaged, it cannot be repaired. And use a lot of power, so may need more solar panels

Model 3: Divo DC Solar Pump [Solar Water Pumping System (Divo Pump)] 

strength

– cheap price

– Easy to use, hassle-free

– Can pump a large amount of water Small size, easy to carry

weakness

– Able to pump water at a small depth (up to 10 meters)

Style 4: Solar powered water pump with DC motor

strength

– Suction depth of about 10 meters, transmission height above 10 meters.

– The pump is easy to buy, cheap, easy to find spare parts, the price of the DC motor is quite high.

– Use at low 400 rpm, pumping the amount of water worth the wasted energy.

Weakness

– There are often problems with heat in small machines. Easy to wear parts Heavy weight, difficult to move need frequent maintenance

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

安装地下水过滤系统的优点 安装前您需要了解的内容!

地下水过滤系统

地下水过滤系统 安装它以去除被水、化学品、矿物质和细菌污染的污垢。帮助调节地下水状况,使其清洁卫生。可食用,不会对身体造成伤害

安装地下水过滤系统的优点

1. 消除添加剂。地下水注入岩石土壤层。

2. 清除可能对身体造成伤害的化学物质、矿物质等污染物。

3. 调整水质条件。因为水还是完全不能用

4. 使用未经过滤的地下水可能充满了水质不佳的污染水。不标准

型号一:太阳能离心泵【太阳能抽水系统(离心泵)】

力量

– 它便宜且易于购买。

– 能够泵送大量水,约 1500-3000 升/小时

– 易于维护 易于找到备件

弱点

– 抽水井深达 8 米,但双喷射离心泵可以抽得更深。并且消耗相当高的能量 如果一起使用太阳能电池系统,可能需要多个太阳能电池板才能产生足够的电力。

型号二:太阳能电池潜水泵、地下水泵【太阳能抽水系统(潜水泵)】

力量

– 吸收非常深有多种尺寸可供选择。

– 多喝水

– 用于抽水到高位 可以抽水到高位水箱

弱点

– 昂贵,交流系统比直流系统贵得多。如果使用较少的水,而不是大量资金的应用程序可能不值得。

– 如果电机损坏,则无法修复。并且使用大量电力,因此可能需要更多的太阳能电池板。

型号3:Divo DC太阳能泵【太阳能水泵系统(Divo Pump)】

力量

– 便宜的价格

– 易于使用,无忧

– 可抽水量大 体积小,携带方便

弱点

– 能够在小深度(最深 10 米)抽水

款式四:直流电机太阳能水泵

力量

– 吸入深度约10米,传输高度10米以上。

– 泵容易买到,便宜,备件容易找到,直流电机的价格相当高。

– 以 400 rpm 的低转速使用,泵送的水量值得浪费的能源。

弱点

– 小型机器中经常存在热量问题。易磨损部件重量大,移动困难需要经常维护

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

ขั้นตอนในการเจาะน้ำบาดาล

ขั้นตอนในการเจาะน้ำบาดาล ช่างบาดาลทำเรื่องขอเจาะน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1. สำรวจหาเเหล่งน้ำที่ต้องการเจาะ
2. ระบุตำเเหน่งให้ช่างเจาะบาดาลให้ชัดเจน
3. ทำการเจะน้ำบาดาลด้วยรถเจาะบาดาล มีให้ท่าเลือก 2 เเบบคือ เครื่องเจาะน้ำวน กับเครื่อง ลมเเอร์
4. หากท่านต้องการเจาะบาดาลเพื่อใช้ภายในบ้าน เเนะนำให้ใช้เครื่องน้ำวนก็พอ (ในพื้นที่ ๆ เจาะง่าย) ดินเหนียว เเละหินไม่เเข็ง
5. หากในพื้นที่ใดต้องการน้ำปริมาณมาก เเนะนำให้ใช้เครื่องลมเเอร์ เจาะบ่อบาดาลได้ตั้งเเต่ 3-6 นิ้ว เเละสามารถเจาะได้ลึกถึง 100 เมตรกำแพงเพชรทีเดียว
6. ถ้าเจาะเเล้วไม่ได้น้ำ หรือว่าน้ำไม่พอใช้นั้น ทางช่างเจาะบาดาลของเรา ยินดีที่จะเจาะให้ท่านใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เว้นเเต่ว่าในพื้นที่ใด ที่ช่างเจาะบาดาลบอกว่าถ้าเจาะลึกเเล้วจะเจอน้ำเค็ม เเล้วลูกค้ายังต้องการบ่อบาดาลลึก ทางช่างจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
7. เมื่อทำการเจาะบาดาลเเล้วได้น้ำ ทางทีมงานบาดาลจะรับประกันดูเเลรักษาบ่อบาดาลให้เป็นระยะเวลา 1 ปี เต็ม

น้ำบาดาล คือน้ำที่อยู่ไต้ดินลึกลงไป เกิดจาการดูดซึมของดินและกินไหลลึกลงไป จนไปแทรกระหว่างหินและดินลึกลงไป หากมีแรกดันของน้ำที่ต่ำกว่าน้ำใต้ดินที่มีจะเกิดเป็นน้ำพุขึ้นมา มักเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงภูเขา

น้ำบาดาล เกิดจากน้ำฝนที่อยู่ชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่พื้น กลายเป็นน้ำผิวดิน ส่วนหึ่งก็จะเกิดการซึมลงไปอีกส่วนก็ระเหย หรอรวมตัวกันเป็นแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำเหล่านั้นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ลึกลงไป ซึ่งลงไปหลายเมตรจนถึงเป็นกิโลเมตร น้ำบาดาลที่อยู่ในหินเรียกว่า น้ำในกิน หากบริเวณที่มีหินหนืดหรือใกล้เคียง เรียกว่า น้ำหินหนืด

น้ำบาดาล สามารถที่จะขุดเจาะได้ตามบริเวณชั้นหินลึกลงไป แต่บางที่อาจจะลึกไม่มากนิยมสูบมาใช้งาน น้ำบาดาลมักจะอยู่ในระดับการซึมเข้าไปถึงและเป็นชั้นที่เก็บน้ำได้ หากลึงลงไปมากกว่า 15 กิโลเมตรมักจะไม่มีน้ำพบแต่ชั้นหินเท่านั้น

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล    

The procedure for drilling groundwater The groundwater technician made a request to drill groundwater with the Department of Groundwater Resources.

1. Explore the water source to drill.

2. Specify the location for the drill technician clearly.

3. Perform groundwater drilling with an artesian truck. There are 2 types of ports to choose from: the whirlpool drill and the air blower.

4. If you want to drill a well for home use It is recommended to use a whirlpool machine (in easy to penetrate areas), clay and not hard rock.

5. If in any area that needs a lot of water It is recommended to use an air conditioner. Can drill artesian wells from 3-6 inches and can drill up to 100 meters deep in Kamphaeng Phet

6. If drilling and not getting water or that the water is not enough Our underground drilling technicians Willing to drill for you new without additional cost except in any area The drill technician said that if you drill deep, you will find salt water. And customers still want deep artesian wells The technician is not responsible for this part.

7. When drilling the groundwater, get water. The groundwater team will guarantee to take care of the artesian well for a period of 1 full year.

Groundwater is water that lies deep beneath the soil. Caused by the absorption of soil and ingested deeper until it penetrates deep between rock and soil If there is a pressure of water that is lower than the groundwater it has, a spring will be formed. Usually occurs near the mountains.

Groundwater is caused by rainwater in the atmosphere falling to the ground. Become surface water The buzzing part will seep into the other part, it will evaporate. Or gathered together as a source of water Those water sources, if absorbed, are stored in deeper basements. Which goes down several meters to kilometers Groundwater in the rock is called water in food, if the area with magma or nearby is called magma water.

Groundwater can be drilled in deep rock layers. But some may be deep, not very popular to use. Groundwater is usually at the permeability and storage level. Lathe down more than 15 kilometers, often without water, but only the rock layers.

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล    

钻探地下水的程序 地下水技术人员向地下水资源不提出了钻探地下水的请求。

1、探索水源进行钻探。

2. 明确指定钻孔技术人员的位置。

3. 使用自流车进行地下水钻探。有两种类型的端口可供选择:漩涡钻和鼓风机。

4.如果你想打井供家庭使用建议使用漩涡机(在容易穿透的区域),粘土而不是硬岩。

5.如果在任何需要大量水的地方建议使用空调。可以钻 3-6 英寸的自流井,可以在甘烹碧钻深 100 米。

6. 如果钻进不进水或水不够我们的地下钻探技术人员愿意为您钻新,除了在任何区域外无需额外费用钻探技术员说,如果您钻得深,您会发现盐水。并且客户还想要深自流井 技术人员不负责这部分。

7. 钻取地下水时,取水。地下水团队将保证对自流井进行为期1年的维护。

地下水是位于土壤深处的水。由土壤吸收引起,吸收得更深,直到它渗透到岩石和土壤之间的深处如果水压低于地下水的压力,就会形成泉水。通常发生在山区附近。

地下水是由大气中的雨水落到地面造成的。变成地表水嗡嗡作响的部分会渗入其他部分,它会蒸发。或聚集在一起作为水源 那些水源如果被吸收,就会储存在更深的地下室中。下降数米至数公里 岩石中的地下水称为食物中的水,如果有岩浆或附近的区域称为岩浆水。

可以在深岩层中钻探地下水。但有些可能很深,使用起来不是很流行。地下水通常处于渗透性和储存水平。车下15公里以上,经常没有水,只有岩层。

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล    

นำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างตามมาดูกันเลย

ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างตามมาดูกันเลย

1.น้ำบาดาลมีความใสสะอาด
น้ำบาดาลที่ได้จากบ่อบาดาลมักเป็นน้ำที่ความ ใสสะอาดเพราะน้ำบาดาลจะต้องไหลผ่านทั้งชั้นดินและต้องซึมผ่านช่องหินที่ความหนาแน่นสูงจึงทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีความใสสะอาดระดับหนึ่งนั่นเอง

2.น้ำบาดาลมีปริมาณมากพอ
ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นจำนวนมากขึ้นก็ตามแต่ปริมาณน้ำบาดาลยังคงมีปริมาณมากพอสมควรให้เราได้สามารถนำมาใช้กันได้และช่วงหน้าฝนเมื่อฝนตกก็มีน้ำไหลลงไปเป็นน้ำบาดาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆจึงทำให้น้ำบาดาลมีปริมาณเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย

3.เสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มาก
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้จะมีการเสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มากนักถ้าเทียบจากการกักเก็บน้ำแบบอื่นซึ่งเราก็สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้และยังเหลือพื้นที่ในทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

4.มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่หมดหรือแห้งขอด
บ่อบาดาลจะมีน้ำออกมาตลอดทั้งปีโดยที่ไม่แห้งขอดแต่การนำน้ำบาดาลมาใช้ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมด้วยก็จะทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีปริมาณมากพอที่จะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีนั่นเอง

ข้อเสียน้ำบาดาลมีอะไรบ้าง
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 1 : สนิมเหล็ก
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 2 : การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล หรือสารเคมี
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 3 : มีค่าฟลูออไรต์เกินค่ามาตรฐาน
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 4 : การผสมของหินปข้อเสียน้ำบาดาลที่ 5 : การกัดกร่อน
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 6 : น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 7 : มีต้นทุนสูงในการขุดเจาะ
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 8 : มีต้นทุนสูงในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล

ปัญหาก่อนการติดตั้งระบบน้ำบาดาล
1. น้ำบาดาลมีซากพืช ซากสัตว์ปนอยู่
2. น้ำบาดาลมีเศษหิน กรวดเจือปน
3.มีแมงกานีส หรือค่าสนิมเหล็กเจือปน
4. น้ำบาดาลมีค่าคลอไรด์เกินมาตรฐาน
5. น้ำบาดาลยังไม่ถูกปรับค่ากรด-ด่าง
6. น้ำบาดาลมีหินปูน
7. มีค่าโลหะที่เป็นอัตรายเจือปนอยู่
8. มีค่าฟลูออไรต์ในน้ำบาดาลเกินมาตรฐาน
9. น้ำบาดาลมีสารละลายในน้ำเยอะเกินไป
10. น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

Drilling an artesian well and using groundwater What are some things that resonate with each other? Let’s go and see.

1. Groundwater is clear and clean.

Groundwater from artesian wells is often water that is clear because groundwater must flow through the entire soil layer and must seep through the rock channel at a high density, thus making the water from the groundwater to have a certain level of clarity.

2. There is enough groundwater.

Although at present there is many artesian wells being drilled, but the amount of groundwater is still large enough for us to be able to use each other and during the rainy season when it rains, there is water flowing down into water. Groundwater continually circulates, thus increasing the volume of groundwater.

3. Not much waste of drilling space

Drilling an artesian well to bring water for use will not waste much drilling space compared to other types of water storage, which we can use groundwater and still have a lot of space to use. Next

4. There is no water to use all year round or dry.

Artesian wells will have water throughout the year without drying out, but the use of groundwater must be managed appropriately, so that water from artesian wells will be sufficient to be used throughout the year itself.

What are the disadvantages of groundwater?

Disadvantages of groundwater 1: Iron rust

Disadvantages of groundwater 2: Contamination of sewage or chemicals

Disadvantages of groundwater 3 : Fluorite values ​​exceed the standard.

Groundwater Disadvantages 4: Mixing of rocks Groundwater Disadvantages 5: Corrosion

Disadvantages of groundwater 6 : Groundwater has a bad smell.

Groundwater Disadvantage 7 : High Cost of Drilling

Disadvantages of groundwater 8 : The high cost of installing a groundwater purifier.

Problems before installing a groundwater system

1. Groundwater contains humus. Carcass

2. Groundwater contains rubble and gravel.

3. Contains manganese or iron rust impurities

4. Groundwater has a chloride value that exceeds the standard.

5. Groundwater has not been adjusted to the acid-base value.

6. Groundwater contains limestone.

7. There is a precious metal that is an impurity rate.

8. The fluorite value in groundwater exceeds the standard.

9. Groundwater contains too much aqueous solution.

10. Groundwater has a bad smell.

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

钻一口自流井和使用地下水 哪些东西会相互产生共鸣?我们去看看吧。

1、地下水清澈干净。

自流井的地下水往往是清澈的水,因为地下水必须流经整个土层,并且必须以高密度从岩石通道中渗出,从而使地下水中的水具有一定的清澈度。

2、地下水充足。

虽然目前有很多自流井在钻,但地下水量仍然足够我们可以互相利用,而且在下雨的雨季,有水流下水。地下水不断循环,从而增加了地下水量。

3. 不浪费钻孔空间

与其他类型的蓄水方式相比,打自流井取水不会浪费太多钻井空间,我们可以使用地下水,而且还有很多空间可以使用。下一个

4. 常年无水或干燥。

自流井终年有水,不会干涸,但必须妥善管理地下水的使用,使自流井的水足可全年使用。

地下水的缺点是什么?

地下水的缺点1:铁锈

地下水的缺点2:污水或化学品的污染

地下水的缺点3:萤石值超标。

地下水缺点4:岩石混合地下水缺点5:腐蚀

地下水的缺点6:地下水有异味。

地下水缺点7:钻井成本高

地下水的缺点8:安装地下水净化器成本高。

安装地下水系统前的问题

1、地下水中含有腐殖质。胴体

2、地下水中含有碎石和砾石。

3.含有锰或铁锈杂质

4、地下水氯值超标。

5、地下水没有调整到酸碱值。

6. 地下水含有石灰石。

7.有一种贵金属是杂质率。

8、地下水中萤石值超标。

9. 地下水含有过多的水溶液。

10.地下水有异味。

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

ความหมายของการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ความหมายของการประกอบกิจการน้ำบาดาล
การประกอบกิจการน้ำบาดาล หมายถึง การดำเนินการที่เกี่ยวกับน้ำบาดาล ทั้งด้านการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลและการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ซึ่งการดำเนินการในแต่ละด้านจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โดยเคร่งครัดและห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมาย

1.การขอรับใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาล
2. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินในคำขอรับ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
3. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาล
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะและหนังสือรับรองนักธรณีวิทยา หรือวิศวกร (กรณีระบุผู้รับเหมาเจาะ)
6. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร)
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
1. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอ ด้วยต้นเอง)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม

2.หน้าที่ของผู้รับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
2.1 ก่อนที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลจะต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเตรียมการเพื่อเจาะ
2.2 เครื่องเจาะน้ำบาดาลต้องเป็นเครื่องเจาะตามแบบที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฯ
2.3 ความลึกของบ่อน้ำบาดาล ขนาดบ่อน้ำบาดาลต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฯและใบอนุญาตฯ 1 ฉบับต่อการเจาะน้ำบาดาลจำนวน 1 บ่อ
2.51 ต้องมีช่างเจาะที่ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล
2.5.2 ในการเจาะ ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา
2.5.3 ต้องเก็บตัวอย่างดิน หิน กรวด ทราย จากการเจาะน้ำบาดาล โดยเก็บทุกระยะความลึก 1.5 เมตร
2.5.4 บ่อน้ำบาดาลต้องใช้ท่อเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำหรือชุบสังกะสีท่ออื่นที่มิได้ทำด้วยเหล็กเหนียว
2.5.5 ต้องจัดทำและส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./3) รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ
2.5.6 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีความลึกเกินกว่า 400 เมตรผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษ
2.5.7 ต้องทำชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
2.5.8 ต้องติดตั้งมาตรวัดน้ำชนิดขับเคลื่อนตัวเลขด้วยระบบแม่เหล็ก

3.การขอต่ออายุใบอนุญาต
1. ประเภทการใช้น้ำบาดาล
1. อุปโภคบริโภค

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล        

Meaning of groundwater business

Groundwater business operations refer to operations related to groundwater. Both in terms of drilling groundwater use and drainage into artesian wells The operations in each field must be strictly in accordance with the Groundwater Act B.E. 2520 and prohibit anyone from conducting any groundwater business, regardless of ownership. Or right of possession of land in that groundwater area, unless permitted by the Director-General of the Department of Groundwater Resources or a person entrusted by the Director-General of the Department of Groundwater Resources

1. Applying for a permit to drill groundwater

2. Copy of evidence of ownership or possession rights such as Title Deed Nor Sor 3, land use consent letter Certificate of the right to drill groundwater in the land or sign to certify that the person has rights in the land in the application groundwater drilling license

3. Brief map showing routes and places to drill groundwater.

4. Copy of factory business license or factory expansion license (In the case of an industrial factory)

5. Copy of certificate of drill technician and certificate of geologist or engineer (in case of specifying drilling contractor)

6. Allocation plan (In the case of an allotted village or allocated land)

– In case the applicant is a natural person Power of attorney affixing a stamp duty of 30 baht (in case of not submitting the application in person)

– In case the applicant is a juristic person

1. Power of attorney affixing a stamp duty of 30 baht (in case the managing director does not submit the application by himself)

2. Copy of juristic person registration certificate Show the name of the authorized signatory

2. Duties of the licensee to drill groundwater

2.1 Before starting to drill groundwater, a competent official must be taken to inspect the preparation for drilling.

2.2 Groundwater drilling machines must be drilling machines according to the design specified in the license.

2.3 Depth of artesian wells The size of an artesian well must be as stipulated in the permit and one permit per 1 well drilling.

2.51 There must be a driller who has received a driller certificate from the Director-General of the Department of Groundwater Resources. Responsible for the drilling of groundwater

2.5.2 In drilling, if antiques, artifacts, fossils or minerals of economic or educational value are found in the field of geology

2.5.3 Soil, rock, gravel, sand samples must be collected from groundwater drilling. By collecting all distances to a depth of 1.5 meters

2.5.4 Artesian wells must use ductile iron pipes with black coating or galvanized other pipes that are not made of steel.

2.5.5 Must prepare and submit a daily operation report (Form Nor Bor./3), a report on water volume testing.

2.5.6 To obtain a permit to drill groundwater with a depth of more than 400 meters, the applicant must have a letter confirming that the special conditions must be met.

2.5.7 There must be a landing area around the mouth of an artesian well with a thickness of not less than 15 centimeters.

2.5.8 Must install a numerically driven water meter with a magnetic system.

3. Application for renewal of license

1. Types of use of groundwater

1. Consumables

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล        

地下水业务的意义

地下水业务是指与地下水相关的业务。无论是在钻探地下水方面 地下水利用和排入自流井 每个领域的运营都必须严格按照《地下水法 B.E. 2520》进行,禁止任何人从事任何地下水业务,无论其所有权如何。或在该地下水区域拥有土地的权利,除非得到地下水资源部局长或地下水资源部局长委托的人的许可

1、申请地下水钻探许可证

2. 所有权或占有权的证据副本,例如地契Nor Sor 3、土地使用同意书 土地开采地下水权证 或签署以证明该人在申请中对该土地拥有权利 地下水钻探许可证

3. 简图显示了开采地下水的路线和地点。

4、工厂营业执照复印件 或工厂扩建许可证 (在工业工厂的情况下)

5. 钻井技术员证书和地质师或工程师证书复印件(如指定钻井承包商)

6. 分配方案 (在分配村庄或分配土地的情况下)

– 如果申请人是自然人 加盖印花税 30 泰铢的授权书(如果未亲自提交申请)

– 如果申请人是法人

1. 加盖印花税 30 泰铢的授权书(万一董事总经理不亲自提交申请)

2、法人登记证复印件 显示授权签字人的姓名

2. 持牌人钻探地下水的责任

2.1 在开始钻探地下水之前,必须请有资格的官员检查钻探的准备情况。

2.2 地下水钻机必须是按照许可证规定设计的钻机。

2.3 自流井深度 自流井的大小必须符合许可证的规定,每钻一口许可证。

2.51 必须有一名已获得地下水资源局局长颁发的司钻证书的司钻。负责开采地下水

2.5.2 在钻探中,如果在地质领域发现具有经济或教育价值的古董、文物、化石或矿物

2.5.3 土壤、岩石、砾石、沙子样品必须从地下水钻探中采集。通过收集所有距离到 1.5 米的深度

2.5.4 自流井必须使用黑色涂层球墨铸铁管或镀锌其他非钢制管道。

2.5.5 必须准备并提交每日运行报告(Form Nor Bor./3),水量检测报告。

2.5.6 申请钻探400米以上地下水的许可证,申请人必须持有满足特殊条件的信函。

2.5.7 自流井口周围应有不小于 15 厘米厚地着陆区。

2.5.8 必须安装带有磁力系统的数字驱动水表。

3. 牌照续期申请

一、地下水利用类型

1. 消耗品

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล        

ความหมายของบ่อบาดาล

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลและสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

                            ติดต่อช่างเจาะบาดาล      

Meaning of Ground Water Well

In academic terms, it means a hole or vent that is dug or drilled down to the groundwater layer. For the purpose of bringing groundwater to use, therefore, academically, it does not determine the depth of the well, how deep the well is. Therefore, it is called a common well. How deep is a well called an artesian well? Readers who have read about the origins and layers of groundwater will still remember that. The groundwater layer and the groundwater level may always be at the surface level. Less than one meter below the soil surface or several tens of meters, so every well, no matter how deep, if dug or drilled down to the water layer, it can be called an artesian well But how deep, no measure will tell. Therefore, giving different opinions or meanings of artesian wells In the opinion of experts, artesian wells, in the most comprehensible definition, are likely to refer to all types of wells that use drilling rigs. Drill down to get the groundwater up to use. With sufficient quantities throughout the year

Having or drilling an artesian well and pumping out water as intended It is the destination of groundwater work that begins with exploration, planning and drilling. A good well has to be the result of good exploration and planning. Use the correct drill Develop the pond properly and bring water up for use in an appropriate method according to the principles of the pond’s hydraulics as follows: The essence of the artesian well will be briefly discussed.

Well drilling

Well drilling is a technical matter for the driller in particular. But drilling will work. Must be at the person Others related with whether the owner of a drilling contractor or the drilling contractor or even a drill planner The first major issue involved including choosing the correct drilling machine Choosing this type of drilling machine It depends on several key elements, such as the purpose for which the water is used. Required amount of water depth of groundwater The hardness and orientation of the rock layers and cost budget The problem of incorrect selection of drilling rigs is common in Thailand. For example, once a contractor drilled a well in a limestone deposit in Pak Chong District. Nakhon Ratchasima Province By using a reverse rotary drilling machine, this type of drilling machine is known to be incapable of drilling in hard rock such as limestone, which has many cavities. Therefore, the problem that arises is not only, but not drilling down alone. There are still many problems with water that need to be used. But completely absorbed into the hollow When this problem was encountered, the contractor changed the machine to use a diamond drilling machine. Which can drill as deep as 400 feet as needed, but can drill a 2.5-inch hole. Because a diamond drilling machine is not a drill for groundwater. Including the time wasted because of using this drilling machine incorrectly, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days 5 inches. You can’t drill a bigger hole to insert the pipe. Because a diamond drilling machine is not a drill for groundwater. Including the time wasted because of the incorrect use of this drilling machine, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days 5 inches. You can’t drill a bigger hole to insert the pipe. Because a diamond drilling machine is not a drill for groundwater. Including the time wasted because of using this drilling machine incorrectly, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days

                            ติดต่อช่างเจาะบาดาล      

地下水井的意义

在学术术语中,它是指挖或钻到地下水层的洞或通风口。因此,为了使地下水能够使用,在学术上,它并没有确定井的深度,井的深度。因此,它被称为普通井。一口井称为自流井有多深?读过地下水的起源和层次的读者仍会记得这一点。地下水层和地下水位可能始终处于地表水平。离地表不到一米或几十米,所以每一口井,不管多深,如果挖到或钻到水层,都可以称为自流井,但多深,无从衡量。因此,对自流井赋予不同的意见或含义在专家看来,自流井、在最容易理解的定义中,很可能是指使用钻机的所有类型的井。向下钻取以使用地下水。全年数量充足

拥有或钻探自流井并按预期抽水 这是地下水工作的目的地,从勘探、规划和钻探开始。一口好井必须是良好勘探和规划的结果。使用正确的钻头根据池塘水力学原理,正确开发池塘并以适当的方法取水使用: 将简要讨论自流井的本质。

钻井

钻井尤其对司钻来说是一个技术问题。但是钻孔会起作用。必须在人 其他与钻井承包商或钻井承包商甚至钻井计划者的所有者有关 第一个主要问题包括选择正确的钻机 选择这种类型的钻机 这取决于几个关键要素,例如水的用途。所需的地下水水深量 岩层的硬度和方向以及成本预算 不正确选择钻机的问题在泰国很常见。例如,有一次承包商在 Pak Chong 区的石灰岩矿床中钻了一口井。呵叻府 通过使用反向旋转钻孔机,众所周知,这种类型的钻孔机无法在石灰石等硬岩中钻孔,因为石灰石有很多空腔。因此,出现的问题不仅是,而且不是单独向下钻取。水还有很多问题需要使用。但完全吸收到空心中 当遇到这个问题时,承包商将机器改为使用金刚石钻孔机。它可以根据需要钻深 400 英尺,但可以钻一个 2.5 英寸的孔。因为金刚石钻机不是地下水钻。包括因错误使用这台钻机而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部收到了相关政府机构的请求,要求帮助修复。矿产资源部引进了气动钻机。进行和穿孔在 20 天内完成 5 英寸。你不能钻一个更大的孔来插入管道。因为金刚石钻机不是地下水钻。包括因不正确使用这台钻机而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部收到了相关政府机构的请求,要求帮助修复。矿产资源部引进了气动钻机。进行和穿孔在 20 天内完成 5 英寸。你不能钻一个更大的孔来插入管道。因为金刚石钻机不是地下水钻。包括因为错误使用这台钻机而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部收到了相关政府机构的请求,要求帮助修复它。矿产资源部引进了气动钻机。执行和穿孔在 20 天内完成。

                            ติดต่อช่างเจาะบาดาล      

พื้นที่ที่เหมาะสมในการ เจาะบ่อบาดาล

เจาะบ่อบาดาล

1) พื้นที่ใดมีลักษณะเป็นทุ่งราบ ถามนักธรณีวิทยาได้ความรู้ว่า พื้นที่นั้นรองรับด้วยแหล่งกรวด ทราย หนาเกินกว่า 25 เมตร จากผิวดินลงไป ตรวจดูบ่อชาวบ้านถ้ามีบ่อน้ำใช้ตลอดปี ระดับน้ำในบ่อไม่ลึกมาก และกรวดทรายที่ชาวบ้านขุดขึ้นมามีลักษณะกลมมน พื้นที่นั้นๆ มักจะเป็นแหล่งน้ำ จะเลือกเจาะที่ไหนก็ได้
2) พื้นที่ใดมีลักษณะเหมือนในข้อ 1 แต่กรวดทรายที่ชาวบ้านขุดขึ้นมาไม่กลมมน แต่มีเหลี่ยม มีแง่หรือมุม มีดินเหนียวขาว ๆ ปนอยู่ทั่วไป ลักษณะท้องที่นั้น มักจะไม่มีแหล่งน้ำ ทุกจุดที่เจาะ การเลือกที่เจาะควรปรึกษานักวิชาการน้ำบาดาลดีกว่าที่จะเลือกเอง
3) พื้นที่ใดเป็นทุ่งราบหรือหุบเขา มีแม่น้ำลำธารไหลผ่าน ตัวน้ำคดเคี้ยวไปมา และมีหาดทรายกว้างขวาง ฤดูฝนมักจะมีน้ำล้นฝั่ง ฤดูแล้งมีน้ำไหล ท้องที่นั้นจะเป็นแหล่งน้ำบาดาลอย่างดี จะเจาะตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปจ้างคนทรงให้มานั่งทางในชี้จุดเจาะให้
4) พื้นที่ใดเป็นคุ้งน้ำ ควรเลือกเจาะบริเวณคุ้งน้ำด้านที่มีหาดทราย ด้านตรงข้ามซึ่งมีตลิ่งชันและน้ำเซาะไม่ควรเจาะ
5) ท้องที่ใดมีลักษณะเป็นทุ่งราบกว้างขวางริมทะเล จะเจาะที่ไหนก็ได้น้ำบาดาล แต่อย่าเจาะให้ลึกเกินไป อาจได้น้ำเค็ม
6) พื้นที่ใดมีลักษณะเป็นที่ราบลานเทขั้นบันไดหลายชั้น ควรเลือกเจาะในบริเวณที่อยู่ระดับที่ต่ำที่สุด ที่ราบอยู่ระดับสูงๆ ถึงแม้จะมีน้ำก็จะมีระดับลึก
7) โดยปกติจะมีชั้นดินเหนียวสลับอยู่ในชั้นกรวดทราย การขุดบ่อในที่ใด ถ้าพบดินเหนียวไม่มีน้ำก็อย่าเพิ่งหมดหวัง ถ้ามีความสามารถจะขุดลึกลงไปอีก ก็จะถึงชั้นทรายมีน้ำ
8) บ่อเจาะ หรือขุด ควรอยู่ห่างจากแหล่งน้ำโสโครก เช่น ส้วม หรือ ท่อระบายน้ำ ให้มาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้ กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาแนะนำว่า บ่อขุดควรอยู่ห่างจากส้วมไม่น้อยกว่า 50 ฟุต
9) พื้นที่ใดเป็นทุ่งราบแล้ง แต่มีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มเป็นแนวยาว เป็นตอน ๆ ตลอดปี แสดงว่าบริเวณนั้นมีแหล่งน้ำบาดาล ซึ่งอาจจะอยู่ในบริเวณร่องน้ำเก่า ๆ ก็ได้ ถ้าจะเจาะน้ำบาดาลบริเวณที่มี ป่าไม้ก็จะได้ผล
10) พื้นที่ใดเป็นหินไม่ว่าจะเป็นแบบโผล่ให้เห็นบนผิวดิน หรือฝั่งตื้นๆ อยู่ใต้ผิวดิน การเลือกเจาะน้ำบาดาลในบริเวณนั้นควรจะให้นักวิชาการเลือกให้ หรือให้คำแนะนำ เพราะแหล่งน้ำบาดาลในหินมิได้มีอยู่ทั่ว ๆ ไปเหมือนในกรวดทราย การเลือกจุดเจาะต้องอาศัยข้อมูลทางธรณีวิทยาเป็นหลัก แต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกเองจริง ๆ ก็ควรจะเลือกในบริเวณต่ำ ๆ ยิ่งถ้ามีที่เจาะในที่ซึ่งเป็นหุบแนวยาว ๆ ด้วย ก็ยิ่งมีโอกาสได้น้ำ
11) พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำเค็ม หรือแหล่งเกลือ ดังเช่น ในที่ราบตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรจะเลือกที่เจาะในบริเวณที่เป็นเนินสูง ๆ มีป่าหรือพุ่มไม้ทั่วไป เพราะอาจมีโอกาสได้น้ำจืด
12) พื้นที่ซึ่งเป็นภูเขา มีหินแข็งโผล่ให้เห็นทั่วไป ชั้นหินก็เอียงเทลงไปทางเชิงเขา ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเจาะน้ำบาดาลในบริเวณนั้น แต่ถ้าต้องการน้ำจริงๆ ก็ควรเลื่อนที่เจาะลงไปทางเชิงเขาอาจจะได้น้ำ และน้ำอาจจะพุ

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

Drilling artesian wells
1) Which area is a plain Ask a geologist to know that The area is supported by gravel, sand, more than 25 meters thick from the soil surface. Inspect the villagers’ wells if they are available year-round. The water level in the well is not very deep. And the sand gravel that the villagers dug up has a round shape that area is often a source of water. Can choose to drill anywhere
2) Any area that looks the same as in number 1, but the sand gravel dug up by the villagers is not round, but is square, has facets or corners, is mixed with white clay. Often there is no water source every puncture point choosing a drill should consult a groundwater scholar rather than choosing it yourself.
3) Which area is a plain or a valley? There are rivers and streams flowing through. The water zigzag and has a wide sandy beach The rainy season tends to overflow the banks. The dry season has flowing water. That area will be a good source of groundwater. You can drill anywhere, you don’t need to hire a medium to sit inside and point out the piercing point.
4) What area is a watershed? Should choose to drill in the bend on the side that has a sandy beach. The opposite side, where there is a bank and erosion, should not penetrate.
5) What area looks like a wide plain by the sea? Will drill anywhere groundwater. But don’t delve too deeply. Maybe salt water
6) Which area is characterized as a flat terrace with multiple steps? Should choose to drill in the area that is at the lowest level. The plains are high. Even with water, there is a depth.
7) Usually there is an alternating clay layer in the sand gravel layer. Where to dig a well If clay soil is found without water, do not despair. If you have the ability to dig deeper will reach a layer of sand with water
8) Wells or digs should be as far away from sewage sources as toilets or sewers as possible. The United States Department of Health recommends that The pit should be located at least 50 feet from the toilet.
9) Which area is a dry plain? But there are evergreen trees growing in sections throughout the year, indicating that the area has groundwater resources. Which may be in the old channel Forests will work.
10) Any area that is rocky, whether it is outcropped or visible on the soil surface. Or shallow shore under the surface The selection of groundwater drilling in that area should be given to academics. Or give advice because groundwater in rocks is not as common as in gravel The selection of drilling sites depends mainly on geological data. But if you really have to choose yourself, it should be in a low area. If there is a hole in the long ravine as well, the more chances of getting water.
11) Areas that are salt water sources or salt sources such as in the central plains of the Northeast Should choose to drill in hilly areas with forests or shrubs in general. Because there may be a chance to get fresh water
12) mountainous area There are solid rock outcrops everywhere. The stone strata was slanted and poured down towards the foot of the mountain. It is strongly advised not to drill groundwater in that area. But if you really want water It should slide the drill-down to the foot of the mountain might get water. And the water may spring

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

钻自流井
1) 哪个区域是平原 问地质学家知道该区域由砾石、沙子支撑,距土壤表面的厚度超过 25 米。检查村民的水井是否常年可用。井里的水位不是很深。村民挖出的沙砾是圆形的,通常是水源地。可以选择在任何地方钻孔
2) 任何看起来和1号一样的地方,但是村民挖出来的沙砾不是圆形的,而是方形的,有棱角,有棱角,夹杂着白土。往往没有水源,每个穿刺点的选择都应该咨询地下水学者,而不是自己选择。
3)哪个地区是平原或山谷?有河流和溪流流过。水曲折,有宽阔的沙滩 雨季往往溢出河岸。旱季有流水。该地区将是地下水的良好来源。你可以在任何地方钻孔,你不需要雇一个媒介坐在里面并指出穿孔点。
4) 什么区域是分水岭?应选择在有沙滩一侧的弯道上钻孔。对面有堤岸和侵蚀,不应渗透。
5) 哪个区域看起来像海边的广阔平原?将钻探任何地下水。但不要钻得太深。可能是盐水
6) 哪个区域的特点是多台阶的平坦露台?应选择在最低层的区域钻孔。平原很高。即使有水,也有深度。
7)砂砾石层中通常有交替的粘土层。在哪里挖井 如果发现没有水的粘土,不要绝望。如果你有能力挖得更深,就会到达一层带水的沙子。
8) 井或坑应尽可能远离污水源,如厕所或下水道。美国卫生部建议该坑应位于距厕所至少 50 英尺的位置。
9) 哪个地区是干旱平原?但常绿乔木终年分段生长,说明该地区有地下水资源。这可能在旧频道 Forests 中有效。
10) 任何有岩石的区域,无论是露头的还是在土壤表面可见的。或地表下的浅岸 该地区地下水钻探的选择应交给学术界。或者给出建议,因为岩石中的地下水不像砾石中那样常见 钻井地点的选择主要取决于地质数据。但如果真要自己选的话,应该是在低区。如果长长的沟壑上也有一个洞,得到水的机会就越大。
11) 东北中原等有咸水源或盐源的地区一般宜选择在有森林或灌木的丘陵地区钻探。因为可能有机会得到淡水
12)山区到处都有坚固的岩石露头。石层倾斜,朝着山脚倾泻而下。强烈建议不要在该地区钻探地下水。但是如果你真的想要水它应该将钻头滑到山脚下可能会得到水。水可能会涌出

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล   

น้ำในดิน และ น้ำบาดาล แตกต่างกันอย่างไร

น้ำในดิน และ น้ำบาดาล แตกต่างกันอย่างไร

น้ำบาดาล
น้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในระดับลึกที่สุดทำให้น้ำบาดาลนั้นมีแร่ธาตุเจือปนอยู่ด้วย บางทีก็เกิดเป็นน้ำกร่อย เนื่องจากมีการไหลซึมของน้ำในดินไหลผ่านชั้นดินต่างๆ

น้ำในดิน
น้ำในดิน แหล่งน้ำที่มีแร่ธาตุเจือปนอยู่ในน้ำมีปริมาณน้อย เป็นแหล่งน้ำที่มีความลึกตื้นๆ มีความลึกที่มากกว่าต้นไม้ที่เกิดในบริเวณนั้นไม่มากก็จะเจอแหล่งน้ำในดินแล้ว

2.ปริมาณของแหล่งน้ำ
น้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมาก แต่มีการขุดเจาะที่ยาก บางครั้งต้องขุดเจาะผ่านชั้นหินและชั้นดินหลายรอบกว่าจะเจอแหล่งน้ำบาดาล

หากเป็นแหล่งน้ำในดิน น้ำในดินนั้นจะมีปริมาณน้ำที่น้อยกว่าน้ำบาดาล ส่วนใหญ่ขุดไว้เพื่อรับรองน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูร้อน มีการขุดเจาะที่ง่ายกว่า และมีราคาในการขุดเจาะที่ไม่แพง เนื่องจากน้ำในดินนั้นไม่ต้องขุดลงไปลึกเหมือนการขุดเจาะน้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่เรียกได้ว่ามีน้ำไม่เคยขาดบ่อเลย แต่อาจจะมีปริมาณน้ำที่ลดลลงไปบ้างในฤดูร้อน

น้ำในดิน หรือ น้ำบาดาล แบบไหนเหมาะที่จะทำระบบน้ำประปามากกว่ากัน ?
น้ำในดินและน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำที่สามารถทำระบบน้ำปะปาได้ทั้งคู่ แต่น้ำบาดาลจะมีความใสและมีปริมาณแร่ธาตุที่มากกว่าน้ำในดิน ในขณะที่น้ำในดินนั้นจะมีความขุ่นของน้ำที่มากกว่าและมีปริมาณแร่ธาตุที่เจือปนอยู่ด้วยน้อยกว่าน้ำบาดาล

แหล่งน้ำบาดาลถือเป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณที่มากกว่าและหลายๆ หมู่บ้านก็มีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและน้ำในดินมาทำระบบน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคกัน แต่ก่อนที่จะปั๊มน้ำส่งไปให้ชาวบ้านใช้ก็ควรผ่านการกลั่นกรองให้น้ำมีความสะอาดก่อน เนื่องจากน้ำบาดาลในบางพื้นที่เป็นน้ำที่มีแร่สนิมหรือเป็นน้ำก่อย สูง ซึ่งถ้าถูกดื่มเข้าไปคงไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย

จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าน้ำในดินหรือน้ำบาดาลนั้นต่างก็สามารถทำระบบน้ำประปาได้เหมือนกัน แต่มีความใสความขุ่นของน้ำที่แตกต่างกันไป ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าน้ำจะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนประโยชน์ของน้ำก็คือการมาดำรงชีพ ทำการเกษตร ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค แต่ก่อนที่จะนำน้ำมาใช้บริโภคก็ควรที่จะกลั่นกรองน้ำก่อน

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

What is the difference between groundwater and groundwater? 

Groundwater

Groundwater is the deepest source of water, causing groundwater to be contaminated with minerals. Sometimes it is brackish water. Due to the seepage of water in the soil, flowing through various soil layers.

Soil water

Water in the soil. Water resources that contain minerals in the water are less. It is a shallow depth of water. There is a depth that is not much more than the trees that were born in that area, then they will find water sources in the soil.

2. Amount of water source

Groundwater is a source of water with a relatively large amount of water. But drilling is difficult. Sometimes you have to drill through rock layers and soil layers several times before you can find a groundwater source.

If the water source in the soil water is less than that of groundwater. Most of them are excavated to certify rainwater for use in the summer. There is easier drilling. And the price of drilling is not expensive Because the water in the soil does not have to be digging as deep as drilling groundwater. It is a water source that is known as having water that never lacks a well. But there may be a decrease in the amount of water in the summer.

Groundwater or groundwater, which one is more suitable for a water supply system? 

Groundwater and groundwater are both sources of water that can be used for a water supply system. But groundwater is clearer and contains more minerals than soil water. While, soil water has a higher turbidity and less mineral content than groundwater.

Groundwater is considered to be a larger water source and many The village has drilled groundwater wells and soil water to make a water supply system so that people in the village can have water for consumption. Clean first Because groundwater in some areas is water with rust minerals or high silt water, which, if drunk, is not good for the body.

It can be seen that whether the water in the soil or the groundwater can do the same for the water supply system. But the clarity of the water turbidity varies. However, no matter how much water there is, the benefits of water are for living, farming, for consumption, but before using water for consumption, it should be filtered first.

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

地下水和地下水有什么区别? 

地下水

地下水是最深的水源,导致地下水被矿物质污染。有时是微咸水。由于水渗入土壤,流经各个土层。

土壤水分

土壤中的水。水中含有矿物质的水资源较少。这是一个浅水深。有一个深度不比那个地区出生的树木多多少,那么它们就会在土壤中找到水源。

2.水源量

地下水是一种水量比较大的水源。但是钻孔很困难。有时,您必须多次钻穿岩层和土壤层,才能找到地下水源。

如果土壤中的水源少于地下水。他们中的大多数可以被……挖掘在夏季使用。钻孔更容易。而且钻孔的价格也不贵,因为土壤中的水不必像钻孔地下水那么深。它是一种水源,以有水不缺井而著称。但夏季可能会减少水量。

地下水和地下水,哪个更适合供水系统? 

地下水和地下水都是可用于供水系统的水源。但地下水比土壤水更清澈,含有更多矿物质。而土壤水比地下水具有更高的浊度和更少的矿物质含量。

地下水被认为是一个更大的水源,许多村子都钻了地下水井和土壤水,建立了供水系统,让村里的人有水可以消费。先清洁,因为有些地区的地下水是含铁锈矿物质的水或高淤泥的水,喝了对身体不好。

可见,无论是土壤中的水还是地下水,对于供水系统都可以起到同样的作用。但水的清澈度浊度各不相同。然而,无论有多少水,水的好处是生活、耕作、消费,但在使用水之前,要先过滤。

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

ประโยชน์ของน้ำบาดาล

ประโยชน์ของน้ำบาดาล

น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม อันเนื่องมาจากลักษณะเด่นของน้ำบาดาล คือ คุณภาพและอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ใช้พื้นที่และการลงทุนต่อหน่วย ต่ำกว่าการใช้น้ำประปาและน้ำผิวดิน ปริมาณไม่ผันแปรตามฤดูกาล เราสามารถจำแนกประเภทของการใช้น้ำบาดาลได้ 3 ประเภทดังนี้
1. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคอุปโภค ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ ในครัวเรือน
2. การใช้น้ำบาดาลเพื่อการทำเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช ผัก และการเลี้ยงสัตว์
3. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจอาทิเช่น
– การใช้น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
– การใช้น้ำประกอบธุรกิจบริการ

เราควรที่จะใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด ซึ่งมี หลักสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

1. การใช้น้ำบาดาลในเชิงอนุรักษ์ ไม่ให้เกินสมดุลตามธรรมชาติ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บของแหล่งน้ำบาดาล โดยอาจใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือหลักเศรษฐศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. การป้องกันคุณภาพของน้ำบาดาล โดยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล ควรตระหนักเสมอว่า มลพิษ สารพิษ สิ่งปฏิกูลบนพื้นดินและใต้ดินทุกอย่าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบาดาลด้วย

3. การใช้น้ำบาดาลอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมองเห็นความสำคัญของน้ำบาดาล ซึ่งนำมาใช้และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

The benefits of groundwater

Groundwater is the country’s important water reserve. Currently, Thailand has developed groundwater for widespread use. To accommodate the expansion of the population, economy and society due to the outstanding characteristics of groundwater, namely, the quality and temperature are relatively stable. Use space and investment per unit lower than the use of tap water and surface water The quantity does not vary seasonally. We can classify the use of groundwater into 3 types as follows:

1. The use of groundwater for consumption, such as the use of water for drinking water, household water

2. The use of groundwater for agriculture is the use of water for planting, vegetable and animal husbandry.

3. Use of groundwater for industry and business operations such as

– Use of groundwater in the industrial sector, such as the use of groundwater in industrial plants or as raw materials in production 

– Using water for service business

We should use groundwater wisely, which has 3 main principles:

1. Conservative use of groundwater do not exceed the natural balance This increases the storage potential of groundwater resources. May take legal measures or economic principles and public participation

2. Protection of the quality of groundwater by being careful not to cause contamination in groundwater sources Always be aware that pollution, toxic substances, all on the ground and underground. Affects the quality of groundwater as well.

3. The most valuable and beneficial use of groundwater should educate and encourage people to see the importance of groundwater which is used, and the effect will occur in the short and long term

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

地下水的好处

地下水是国家重要的水资源储备。目前,泰国已开发出广泛使用的地下水。为适应人口、经济和社会的扩张,地下水具有质温相对稳定的突出特点。使用空间和单位投资低于自来水和地表水的使用量,没有季节性变化。我们可以将地下水的使用分为以下三种类型:

1. 地下水的消费用途,如饮用水、生活用水等。

2、农业用水是指种植、蔬菜、畜牧业用水。

3. 地下水用于工业和商业活动,例如

– 工业部门中地下水的使用,例如在工厂中使用地下水或作为生产中的原材料

– 服务业用水

我们应该明智地使用地下水,它有3个主要原则:

1. 节约使用地下水 不要超过自然平衡 这增加了地下水资源的储存潜力。可以采取法律措施或经济原则和公众参与

2. 保护地下水质量,注意不要对地下水源造成污染 时刻注意污染、有毒物质,都在地面和地下。也会影响地下水的质量。

3. 地下水最有价值和最有益的用途应该教育和鼓励人们看到地下水的重要性,地下水的使用将在短期和长期内产生效果。

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล