คลังเก็บหมวดหมู่: A110 ฟางอัดก้อน จ๊อด

10 ข้อ ประโยชน์ฟางอัดก้อน

1.ใช้มุงหลังคา เหมือนกับต้นหญ้าติดอยู่ จาก ฯลฯ หลังคาทีทําด้วยฟางมีคุณลักษณะกันฝนเจริญ มีนําหนักค่อย
รวมทังเป็นฉนวนกันร้อน ดียิงกว่าและก็ราคาแพงถูกกว่าฉนวนกันร้อนอืนๆ

2.ใช้ทําภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ(Packaging) เนืองจากว่ามีความแข็งแรงแร
เนืองจากมีความแข็งแรง แข็งแรงต่อการกระทบ

3.ใช้ทํากระดาษ (Paper) ใช้เป็นเยือทํากระดาษได้

4.ใช้ทําเป้ายิงธนู (Archery targets)
แรกเริมใช้ฟางถักด้วยมือ แม้กระนันปัจจุบัน นีใช้ถักด้วยเครืองจักร

5.ใช้เป็นอุปกรณ์ก่อสร้าง(Construction material)
เหมือนกันกับ ก้อนอิฐ รวมทังดินดิบ ตาม ส่วนต่างๆของโลกจะใช้ฟางผสมกับดินเหนียวและก็คอนกรีต
ใช้ดินเหนียวผสมกับฟาง เรียกสิงของจําพวกนีว่า cob เป็นสิงของสําหรับในการก่อสร้างอย่างหนึง
โดยเหตุ ทีฟางมีคุณลักษณะเป็นฉนวนกันร้อน เขาก็เลยใช้ฟางก่อสร้างบ้านโดยไม่ต้องมีเค้าโครงอันอืน
หรือไม่ก็อาจจะนําฟางมาสร้างโดยมีเค้าโครงเป็นไม้หรือเป็นเหล็กก็ได้ บ้านทีสร้างอย่าง นีเขาเรียกว่าบ้านก้อนฟาง (straw bale houses)

6.ใช้ทําเอ็นไวโรกระดาน (Enviroboard)

7.ใช้ทําเชือก (Rope)

8.ใช้สานเป็นภาชนะต่างๆ(Basketry)

9.ใช้ซ่อมรองเท้า ในประเทศประเทศเกาหลีนิยมใช้ฟางมาสานเป็นร้องเท้า รวมทังใน
ประเทศเยอรมนีก็นิยมใช้รองเท้าสิงเดียวกัน 16.ใช้เพือสําหรับในการปลูกพืช (Horticulture)
อาทิเช่น ในแปลงเพาะเห็ด แปลงปลูกแตง ใน ประเทศประเทศญีปุ่นใช้ฟางปกคลุม

10.ใช้สําหรับเพือการปลูกพืช (Horticulture) ดังเช่น ในแปลงเพาะเห็ด แปลงปลูกแตง ใน
ประเทศประเทศญีปุ่นใช้ฟางปกคลุมต้นไม้ในช่วงฤดูหนาวเพือไม่ให้พืชตายและ ก็ใช้คุ้มครองแมลงศัตรูพืช
แล้วก็ยังคง ใช้ฟางเพือลดปริมาณของสาหร่ายในสระหรือในหนองได้ด้วย ใช้ฟางปกคลุมดินใต้ต้นสตรอเบอร์ รีเพือไม่ได้ผลสุกงอมเร็ว

ขายฟางก้อน ราคาถูก ค้าฟาง ตอนนี้มีฟางก้อนจำหน่าย ราคากันเองครับ ลองโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับ ผมมีสาขา ร้านขายฟางอัดก้อน ทั่วประเทศ ใกล้เคียงแถวไหนก็ใช้โกดังในพื้นที่นั้นส่งให้ลูกค้า ฟางเราคุณภาพดี น้ำหนักดี บริการดี ลองโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับ

ติดต่อซื้อฟางอัดก้อน