คลังเก็บหมวดหมู่: A123 ทนายความ

รับประกันตัวผู้ต้องหาเขตบางขุนเทียน

บริการเช่าหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหา ประกันอิสรภาพ มีทั้ง โฉนดที่ดิน เงินสด กรมธรรพ์ และอื่นๆ ปรึกษาปัญหาคดีความเขตบางขุนเทียน ต้องการให้ช่วยเหลือโทรมาได้ โทรมาได้เลย ตลอดเวลา นายหน้าประกันตัว รับจ้างประกันตัวเขตบางขุนเทียน เช่าหลักทรัพย์ รับประกันตัว มีทีมกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถ ทุกคำแนะนำจึงมั่นใจได้ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ประกันอิสรภาพ จ้างทนายปรึกษากฎหมายเขตบางขุนเทียน

              ติดต่อเข้ามาได้ที่นายประกัน


รับประกันตัวให้กับผู้ต้องหาคดีเช็คเขตบางขุนเทียน
ประกันคดีพรากผู้เยาว์เขตบางขุนเทียน  จ้างทนายปรึกษากฎหมายเขตบางขุนเทียน
ประกันตัวคดียาเสพติดเขตบางขุนเทียน
ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาระดับศาลอาญา,ศาลจังหวัดเขตบางขุนเทียน
ประกันตัวคดีฆ่าคนตายเขตบางขุนเทียน  จ้างทนายปรึกษากฎหมาย

การประกันตัว
 หมายถึง การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประกัน หรือโดยมีประกันและหลักประกันหรือไม่ ก็ได้
การปล่อยชั่วคราว หมายถึง การสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน ตำรวจ หรือศาล ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจำเลย ในระหว่างการสอบสวน หรือระหว่างการดำเนินคดีของศาล เพราะตามหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ หากไม่จำเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ ก็ควรที่จะปล่อยชั่วคราวไปตามกฎหมาย จ้างทนายปรึกษากฎหมาย

ทำไมต้องประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญา กล่าวคือ
ผู้ต้องหา หมายความถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (2)
จำเลย หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด ศาล (ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (3)
หลักประกันที่ใช้ในการขอปล่อยชั่วคราว 
หลักทรัพย์ที่ศาลรับพิจารณาในการขอประกัน ได้แก่
1. เงินสด
2. พันธบัตรรัฐบาล
3. สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พร้อมหนังสือรับรอง
4. สมุดเงินฝากประจำธนาคาร หรือใบรับฝากประจำของ ธนาคาร พร้อมหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือ และรับรองว่าธนาคาร จะไม่ยอมให้ถอนเงินจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากศาล
5. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
6. หนังสือรับรองจากส่วนราชการค้ำประกันตามระเบียบ กระทรวงการคลัง
7. หนังสือรับรองกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ พร้อมแสดง ตารางกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ
8. เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ โฉนดที่ดิน น.ส.๓ น.ส.๓ ก. พร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ระวางที่ดิน ภาพถ่ายที่ดิน
9. ใช้บุคคลเป็นประกัน (ใช้ตำแหน่งข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งทนายความ) โดยต้องแสดงหนังสือรับรอง ตำแหน่งและเงินเดือน หรือรายได้ต่อเดือน ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ใช้ประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน แต่ในกรณีที่ใช้ประกันตนเองในฐานความผิดซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพให้ประกันได้ไม่เกิน 15 เท่า ของเงินเดือน (คดียาเสพติดใช้เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน เท่านั้น)
10. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและรับรองตลอดไปแล้ว เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองและสามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในวันทำสัญญาประกัน
11. หลักประกันเดิมที่วางไว้เป็นประกันต่อพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการรับรองว่าได้วางหลักประกันไว้จริงและจะส่งมายัง ศาลพร้อมกับสำเนาสัญญาประกันและเอกสารเกี่ยวกับหลักประเมินนั้น
12. วางเงินประกันผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC mastercard) (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1)
ศาลมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

การวินิจฉัยสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ศาลจะพิจารณา ข้อเหล่านี้ประกอบ ดังนี้
1. ความหนักเบาแห่งข้อหา
2. พยานหลักฐานที่นำสืบมาแล้ว มีเพียงใด
3. พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
4. ความน่าเชื่อถือของผู้ร้องขอประกันและหลักประกัน มีเพียงใด

การรับจ้างประกันตัวคืออะไรครับ?

กรณีที่จำเลยไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์ที่จะมาประกันตัวได้
ก็จะไปติดต่อนายประกันให้มาประกันตัวให้ครับ
โดยนายประกันจะเรียกเงินประมาณร้อยละ ๑๐-๓๐ ของราคาประกัน (ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง)
เช่น ศาลตีราคาประกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยไม่มีเงินเพียงพอ
จำเลย(หรือญาติ)ก็จะไปติดต่อหานายประกันให้มาประกันตัวให้
นายประกันก็จะเอาหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น โฉนดที่ดิน เงินสด สมุดบัญชีเงินฝาก
กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ (เฉพาะบริษัทประกันภัย) มาประกันตัวจำเลยต่อศาล
และเรียกเก็บเงิน ๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากผู้มาติดต่อ
นายประกันบางรายอาจให้ทำสัญญาค้ำประกันไว้อีกชั้นหนึ่ง
เผื่อว่าจำเลยหลบหนี ศาลสั่งปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จะได้ตามทวงเอากับผู้ค้ำฯ ได้
ปล. สมัยโบราณเรียกว่า “ตีนโรงตีนศาล
สมัยนี้เรียกว่า “นายประกัน” หรือ “การเช่าหลักทรัพย์

รับประกันตัวผู้ต้องหา เขตบางขุนเทียน

รับประกันตัวผู้ต้องหา ถนนสะแกงาม

รับประกันตัวผู้ต้องหา ถนนบางกระดี่
รับประกันตัวผู้ต้องหา ถนนแสมดำ
รับประกันตัวผู้ต้องหา ถนนท่าข้าม
รับประกันตัวผู้ต้องหา ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์
รับประกันตัวผู้ต้องหา ถนนอนามัยงามเจริญ (ซอยพระรามที่ 2 ซอย 47)
รับประกันตัวผู้ต้องหา ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 / เอกชัย 69
รับประกันตัวผู้ต้องหา ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 / เอกชัย 83/1
รับประกันตัวผู้ต้องหา ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69, ซอยเทียนทะเล 16 (ร่วมใจ) และซอยสะแกงาม 21
รับประกันตัวผู้ต้องหา ซอยพระรามที่ 2 ซอย 82
รับประกันตัวผู้ต้องหา ซอยพระรามที่ 2 ซอย 100
รับประกันตัวผู้ต้องหา ซอยเทียนทะเล 7 / ซอยอนามัยงามเจริญ 30
รับประกันตัวผู้ต้องหา ซอยท่าข้าม 7 / ซอยอนามัยงามเจริญ 18
รับประกันตัวผู้ต้องหา ซอยอนามัยงามเจริญ 25 / พระรามที่ 2 ซอย 33
รับประกันตัวผู้ต้องหา ซื้อขายรถมือสอง ย่านวัดเลา
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านคลองบางมด
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านจุดชมลิง
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านชายทะเลบางขุนเทียน
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านป่าชายเลน
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านชุมชนแสนตอย
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านพระตำหนักพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตบางขุนเทียน (โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์)
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านวัดท่าข้าม
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านพิพิธภัณฑ์แสดงว่าวไทย
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านวัดบางกระดี่
รับประกันตัวผู้ต้องหา ย่านวัดปทีปพลีพล

ทนายความนราธิวาส

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่นราธิวาส
ปรึกษาคดีความนราธิวาส

ทนายคดีกู้ยืมเงินนราธิวาส
ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดกนราธิวาส
คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท
คดีครอบครัวนราธิวาสคดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดินนราธิวาสคดีฟ้องขับไล่

               ปรึกษาทนายนราธิวาส        
 บริการปรึกษากฎหมายนราธิวาส

– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายนราธิวาส รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง คดีอาญา
–  ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชนนราธิวาสประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดกนราธิวาสคดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดี นราธิวาสคดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
– ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความนราธิวาสฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรีรับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายนราธิวาส
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญานราธิวาส
ทนายนราธิวาสปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา
รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้ นราธิวาส
รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดินนราธิวาส
รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี นราธิวาส

 

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น
2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ
3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย
4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ
5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี
9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้
10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ

หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่

ทนายความนราธิวาส
 ทนายเรียกสินไหมจะแนะ
ทนายเรียกสินไหมจะแนะ
ทนายเรียกสินไหมช้างเผือก
ทนายเรียกสินไหมดุซงญอ
ทนายเรียกสินไหมผดุงมาตร

ทนายเรียกสินไหมตากใบ
ทนายเรียกสินไหมนานาค
ทนายเรียกสินไหมบางขุนทอง
ทนายเรียกสินไหมพร่อน
ทนายเรียกสินไหมศาลาใหม่
ทนายเรียกสินไหมเกาะสะท้อน
ทนายเรียกสินไหมเจ๊ะเห
ทนายเรียกสินไหมโฆษิต
ทนายเรียกสินไหมไพรวัน

ทนายเรียกสินไหมบาเจาะ
ทนายเรียกสินไหมกาเยาะมาตี
ทนายเรียกสินไหมบาเจาะ
ทนายเรียกสินไหมบาเระเหนือ
ทนายเรียกสินไหมบาเระใต้
ทนายเรียกสินไหมปะลุกาสาเมาะ
ทนายเรียกสินไหมลุโบะสาว

ทนายเรียกสินไหมยี่งอ
ทนายเรียกสินไหมจอเบาะ
ทนายเรียกสินไหมตะปอเยาะ
ทนายเรียกสินไหมยี่งอ
ทนายเรียกสินไหมละหาร
ทนายเรียกสินไหมลุโบะบายะ
ทนายเรียกสินไหมลุโบะบือซา

ทนายเรียกสินไหมระแงะ
ทนายเรียกสินไหมกาลิชา
ทนายเรียกสินไหมตันหยงมัส
ทนายเรียกสินไหมตันหยงลิมอ
ทนายเรียกสินไหมบองอ
ทนายเรียกสินไหมบาโงสะโต
ทนายเรียกสินไหมมะรือโบตก
ทนายเรียกสินไหมเฉลิม

ทนายเรียกสินไหมรือเสาะ
ทนายเรียกสินไหมบาตง
ทนายเรียกสินไหมรือเสาะ
ทนายเรียกสินไหมรือเสาะออก
ทนายเรียกสินไหมลาโละ
ทนายเรียกสินไหมสามัคคี
ทนายเรียกสินไหมสาวอ
ทนายเรียกสินไหมสุวารี
ทนายเรียกสินไหมเรียง
ทนายเรียกสินไหมโคกสะตอ

ทนายเรียกสินไหมศรีสาคร
ทนายเรียกสินไหมกาหลง
ทนายเรียกสินไหมซากอ
ทนายเรียกสินไหมตะมะยูง
ทนายเรียกสินไหมศรีบรรพต
ทนายเรียกสินไหมศรีสาคร
ทนายเรียกสินไหมเชิงคีรี

ทนายเรียกสินไหมสุคิริน
ทนายเรียกสินไหมภูเขาทอง
ทนายเรียกสินไหมมาโมง
ทนายเรียกสินไหมร่มไทร
ทนายเรียกสินไหมสุคิริน
ทนายเรียกสินไหมเกียร์

ทนายเรียกสินไหมสุไหงปาดี
ทนายเรียกสินไหมกาวะ
ทนายเรียกสินไหมปะลุรู
ทนายเรียกสินไหมริโก๋
ทนายเรียกสินไหมสากอ
ทนายเรียกสินไหมสุไหงปาดี
ทนายเรียกสินไหมโต๊ะเด็ง

ทนายเรียกสินไหมสุไหงโกลก
ทนายเรียกสินไหมปูโยะ
ทนายเรียกสินไหมป่าเสมัส
ทนายเรียกสินไหมมูโนะ
ทนายเรียกสินไหมสุไหงโกลก

ทนายเรียกสินไหมเจาะไอร้อง
ทนายเรียกสินไหมจวบ
ทนายเรียกสินไหมบูกิต
ทนายเรียกสินไหมมะรือโบออก

ทนายเรียกสินไหมเมือง
ทนายเรียกสินไหมกะลุวอ
ทนายเรียกสินไหมกะลุวอเหนือ
ทนายเรียกสินไหมบางนาค
ทนายเรียกสินไหมบางปอ
ทนายเรียกสินไหมมะนังตายอ
ทนายเรียกสินไหมลำภู
ทนายเรียกสินไหมโคกเคียน

ทนายเรียกสินไหมแว้ง
ทนายเรียกสินไหมกายูคละ
ทนายเรียกสินไหมฆอเลาะ
ทนายเรียกสินไหมเอราวัณ
ทนายเรียกสินไหมแม่ดง
ทนายเรียกสินไหมแว้ง
ทนายเรียกสินไหมโละจูด

ทนายความยะลา

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่ยะลา
ปรึกษาคดีความยะลา

ทนายคดีกู้ยืมเงินยะลา
ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดกยะลา
คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท
คดีครอบครัวยะลาคดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดินยะลาคดีฟ้องขับไล่

               ปรึกษาทนายยะลา        
 บริการปรึกษากฎหมายยะลา

– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายยะลา  รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง คดีอาญา
–  ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชนยะลาประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดกยะลาคดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดี ยะลาคดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
– ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความยะลาฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรีรับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายยะลา
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญายะลา
ทนายยะลาปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา
รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้ ยะลา
รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดินยะลาคดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี ยะลา

 

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น
2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ
3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย
4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ
5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี
9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้
10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ

หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่

ทนายความยะลา
ทนายเรียกสินไหมกรงปินัง
ทนายเรียกสินไหมกรงปินัง
ทนายเรียกสินไหมปุโรง
ทนายเรียกสินไหมสะเอะ
ทนายเรียกสินไหมห้วยกระทิง

ทนายเรียกสินไหมกาบัง
ทนายเรียกสินไหมกาบัง
ทนายเรียกสินไหมบาละ

ทนายเรียกสินไหมธารโต
ทนายเรียกสินไหมคีรีเขต
ทนายเรียกสินไหมธารโต
ทนายเรียกสินไหมบ้านแหร
ทนายเรียกสินไหมแม่หวาด

ทนายเรียกสินไหมบันนังสตา
ทนายเรียกสินไหมตลิ่งชัน
ทนายเรียกสินไหมตาเนาะปูเต๊ะ
ทนายเรียกสินไหมถ้ำทะลุ
ทนายเรียกสินไหมบันนังสตา
ทนายเรียกสินไหมบาเจาะ
ทนายเรียกสินไหมเขื่อนบางลาง

ทนายเรียกสินไหมยะหา
ทนายเรียกสินไหมกาตอง
ทนายเรียกสินไหมตาชี
ทนายเรียกสินไหมบาโงยซิแน
ทนายเรียกสินไหมบาโร๊ะ
ทนายเรียกสินไหมปะแต
ทนายเรียกสินไหมยะหา
ทนายเรียกสินไหมละแอ

ทนายเรียกสินไหมรามัน
ทนายเรียกสินไหมกอตอตือร๊ะ
ทนายเรียกสินไหมกายูบอเกาะ
ทนายเรียกสินไหมกาลอ
ทนายเรียกสินไหมกาลูปัง
ทนายเรียกสินไหมจะกว๊ะ
ทนายเรียกสินไหมตะโล๊ะหะลอ
ทนายเรียกสินไหมท่าธง
ทนายเรียกสินไหมบาลอ
ทนายเรียกสินไหมบาโงย
ทนายเรียกสินไหมบือมัง
ทนายเรียกสินไหมยะต๊ะ
ทนายเรียกสินไหมวังพญา
ทนายเรียกสินไหมอาซ่อง
ทนายเรียกสินไหมเกะรอ
ทนายเรียกสินไหมเนินงาม
ทนายเรียกสินไหมโกตาบารู

ทนายเรียกสินไหมเบตง
ทนายเรียกสินไหมตาเนาะแมเราะ
ทนายเรียกสินไหมธารน้ำทิพย์
ทนายเรียกสินไหมยะรม
ทนายเรียกสินไหมอัยเยอร์เวง
ทนายเรียกสินไหมเบตง

ทนายเรียกสินไหมเมือง
ทนายเรียกสินไหมตาเซะ
ทนายเรียกสินไหมท่าสาป
ทนายเรียกสินไหมบันนังสาเรง
ทนายเรียกสินไหมบุดี
ทนายเรียกสินไหมพร่อน
ทนายเรียกสินไหมยะลา
ทนายเรียกสินไหมยุโป
ทนายเรียกสินไหมลำพะยา
ทนายเรียกสินไหมลำใหม่
ทนายเรียกสินไหมลิดล
ทนายเรียกสินไหมสะเตง
ทนายเรียกสินไหมสะเตงนอก
ทนายเรียกสินไหมหน้าถ้ำ
ทนายเรียกสินไหมเปาะเส้ง

ทนายความสงขลา

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่สงขลา
ปรึกษาคดีความสงขลา

ทนายคดีกู้ยืมเงินสงขลา
ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดกสงขลา
คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท
คดีครอบครัวสงขลาคดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดินสงขลาคดีฟ้องขับไล่

               ปรึกษาทนายสงขลา        
 บริการปรึกษากฎหมายสงขลา

– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายสงขลา  รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง คดีอาญา
–  ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชนสงขลาประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดกสงขลาคดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดี สงขลาคดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
– ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความสงขลาฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรีรับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายสงขลา
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาสงขลา
ทนายสงขลาปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา
รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้ สงขลา
รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดินสงขลาคดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี สงขลา

 

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น
2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ
3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย
4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ
5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี
9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้
10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ

หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่

ทนายความสงขลา
 ทนายเรียกสินไหมกระแสสินธุ์
ทนายเรียกสินไหมกระแสสินธุ์
ทนายเรียกสินไหมเกาะใหญ่
ทนายเรียกสินไหมเชิงแส
ทนายเรียกสินไหมโรง

ทนายเรียกสินไหมคลองหอยโข่ง
ทนายเรียกสินไหมคลองหลา
ทนายเรียกสินไหมคลองหอยโข่ง
ทนายเรียกสินไหมทุ่งลาน
ทนายเรียกสินไหมโคกม่วง

ทนายเรียกสินไหมควนเนียง
ทนายเรียกสินไหมควนโส
ทนายเรียกสินไหมบางเหรียง
ทนายเรียกสินไหมรัตภูมิ
ทนายเรียกสินไหมห้วยลึก

ทนายเรียกสินไหมจะนะ
ทนายเรียกสินไหมขุนตัดหวาย
ทนายเรียกสินไหมคลองเปียะ
ทนายเรียกสินไหมคู
ทนายเรียกสินไหมจะโหนง
ทนายเรียกสินไหมตลิ่งชัน
ทนายเรียกสินไหมท่าหมอไทร
ทนายเรียกสินไหมนาทับ
ทนายเรียกสินไหมนาหว้า
ทนายเรียกสินไหมน้ำขาว
ทนายเรียกสินไหมบ้านนา
ทนายเรียกสินไหมป่าชิง
ทนายเรียกสินไหมสะกอม
ทนายเรียกสินไหมสะพานไม้แก่น
ทนายเรียกสินไหมตำบลแค

ทนายเรียกสินไหมนาทวี
ทนายเรียกสินไหมคลองกวาง
ทนายเรียกสินไหมคลองทราย
ทนายเรียกสินไหมฉาง
ทนายเรียกสินไหมทับช้าง
ทนายเรียกสินไหมท่าประดู่
ทนายเรียกสินไหมนาทวี
ทนายเรียกสินไหมนาหมอศรี
ทนายเรียกสินไหมประกอบ
ทนายเรียกสินไหมปลักหนู
ทนายเรียกสินไหมสะท้อน

ทนายเรียกสินไหมนาหม่อม
ทนายเรียกสินไหมคลองหรัง
ทนายเรียกสินไหมทุ่งขมิ้น
ทนายเรียกสินไหมนาหม่อม
ทนายเรียกสินไหมพิจิตร

ทนายเรียกสินไหมบางกล่ำ
ทนายเรียกสินไหมท่าช้าง
ทนายเรียกสินไหมบางกล่ำ
ทนายเรียกสินไหมบ้านหาร
ทนายเรียกสินไหมแม่ทอม

ทนายเรียกสินไหมระโนด
ทนายเรียกสินไหมคลองแดน
ทนายเรียกสินไหมตาเครียะ
ทนายเรียกสินไหมท่าบอน
ทนายเรียกสินไหมบ่อตรุ
ทนายเรียกสินไหมบ้านขาว
ทนายเรียกสินไหมบ้านใหม่
ทนายเรียกสินไหมปากแตระ
ทนายเรียกสินไหมพังยาง
ทนายเรียกสินไหมระวะ
ทนายเรียกสินไหมระโนด
ทนายเรียกสินไหมวัดสน
ทนายเรียกสินไหมแดนสงวน

ทนายเรียกสินไหมรัตภูมิ
ทนายเรียกสินไหมกำแพงเพชร
ทนายเรียกสินไหมควนรู
ทนายเรียกสินไหมคูหาใต้
ทนายเรียกสินไหมท่าชะมวง
ทนายเรียกสินไหมเขาพระ

ทนายเรียกสินไหมสทิงพระ
ทนายเรียกสินไหมกระดังงา
ทนายเรียกสินไหมคลองรี
ทนายเรียกสินไหมคูขุด
ทนายเรียกสินไหมจะทิ้งพระ
ทนายเรียกสินไหมชุมพล
ทนายเรียกสินไหมดีหลวง
ทนายเรียกสินไหมท่าหิน
ทนายเรียกสินไหมบ่อดาน
ทนายเรียกสินไหมบ่อแดง
ทนายเรียกสินไหมวัดจันทร์
ทนายเรียกสินไหมสนามชัย

ทนายเรียกสินไหมสะบ้าย้อย
ทนายเรียกสินไหมคูหา
ทนายเรียกสินไหมจะแหน
ทนายเรียกสินไหมทุ่งพอ
ทนายเรียกสินไหมธารคีรี
ทนายเรียกสินไหมบาโหย
ทนายเรียกสินไหมบ้านโหนด
ทนายเรียกสินไหมสะบ้าย้อย
ทนายเรียกสินไหมเขาแดง
ทนายเรียกสินไหมเปียน

ทนายเรียกสินไหมสะเดา
ทนายเรียกสินไหมทุ่งหมอ
ทนายเรียกสินไหมท่าโพธิ์
ทนายเรียกสินไหมปริก
ทนายเรียกสินไหมปาดังเบซาร์
ทนายเรียกสินไหมพังลา
ทนายเรียกสินไหมสะเดา
ทนายเรียกสินไหมสำนักขาม
ทนายเรียกสินไหมสำนักแต้ว
ทนายเรียกสินไหมเขามีเกียรติ

ทนายเรียกสินไหมสิงหนคร
ทนายเรียกสินไหมชะแล้
ทนายเรียกสินไหมชิงโค
ทนายเรียกสินไหมทำนบ
ทนายเรียกสินไหมบางเขียด
ทนายเรียกสินไหมปากรอ
ทนายเรียกสินไหมป่าขาด
ทนายเรียกสินไหมม่วงงาม
ทนายเรียกสินไหมรำแดง
ทนายเรียกสินไหมวัดขนุน
ทนายเรียกสินไหมสทิงหม้อ
ทนายเรียกสินไหมหัวเขา

ทนายเรียกสินไหมหาดใหญ่
ทนายเรียกสินไหมคลองอู่ตะเภา
ทนายเรียกสินไหมคลองแห
ทนายเรียกสินไหมควนลัง
ทนายเรียกสินไหมคอหงส์
ทนายเรียกสินไหมคูเต่า
ทนายเรียกสินไหมฉลุง
ทนายเรียกสินไหมทุ่งตำเสา
ทนายเรียกสินไหมทุ่งใหญ่
ทนายเรียกสินไหมท่าข้าม
ทนายเรียกสินไหมน้ำน้อย
ทนายเรียกสินไหมบ้านพรุ
ทนายเรียกสินไหมพะตง
ทนายเรียกสินไหมหาดใหญ่

ทนายเรียกสินไหมเทพา
ทนายเรียกสินไหมท่าม่วง
ทนายเรียกสินไหมปากบาง
ทนายเรียกสินไหมลำไพล
ทนายเรียกสินไหมวังใหญ่
ทนายเรียกสินไหมสะกอม
ทนายเรียกสินไหมเกาะสะบ้า
ทนายเรียกสินไหมเทพา

ทนายเรียกสินไหมเมือง
ทนายเรียกสินไหมทุ่งหวัง
ทนายเรียกสินไหมบ่อยาง
ทนายเรียกสินไหมพะวง
ทนายเรียกสินไหมเกาะยอ
ทนายเรียกสินไหมเกาะแต้ว
ทนายเรียกสินไหมเขารูปช้าง

ทนายความสตูล

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่สตูล
ปรึกษาคดีความสตูล

ทนายคดีกู้ยืมเงินสตูล
ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดกสตูล
คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท
คดีครอบครัวสตูลคดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดินสตูลคดีฟ้องขับไล่

               ปรึกษาทนายสตูล        
 บริการปรึกษากฎหมายสตูล

– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายสตูลรับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง คดีอาญา
–  ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชนสตูลประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดกสตูลคดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดี สตูลคดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
– ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความสตูลฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรีรับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายสตูล
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาสตูล
ทนายสตูลปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา
รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้ สตูล
รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดินสตูลคดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี สตูล

 

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น
2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ
3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย
4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ
5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี
9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้
10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ

หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่

ทนายความสตูล
 ทนายเรียกสินไหมมะนัง
ทนายเรียกสินไหมนิคมพัฒนา
ทนายเรียกสินไหมปาล์มพัฒนา

ทนายเรียกสินไหมควนกาหลง
ทนายเรียกสินไหมควนกาหลง
ทนายเรียกสินไหมทุ่งนุ้ย
ทนายเรียกสินไหมอุไดเจริญ

ทนายเรียกสินไหมควนโดน
ทนายเรียกสินไหมควนสตอ
ทนายเรียกสินไหมควนโดน
ทนายเรียกสินไหมย่านซื่อ
ทนายเรียกสินไหมวังประจัน

ทนายเรียกสินไหมทุ่งหว้า
ทนายเรียกสินไหมขอนคลาน
ทนายเรียกสินไหมทุ่งบุหลัง
ทนายเรียกสินไหมทุ่งหว้า
ทนายเรียกสินไหมนาทอน
ทนายเรียกสินไหมป่าแก่บ่อหิน

ทนายเรียกสินไหมท่าแพ
ทนายเรียกสินไหมท่าเรือ
ทนายเรียกสินไหมท่าแพ
ทนายเรียกสินไหมสาคร
ทนายเรียกสินไหมแป-ระ

ทนายเรียกสินไหมละงู
ทนายเรียกสินไหมกำแพง
ทนายเรียกสินไหมน้ำผุด
ทนายเรียกสินไหมปากน้ำ
ทนายเรียกสินไหมละงู
ทนายเรียกสินไหมเขาขาว
ทนายเรียกสินไหมแหลมสน

ทนายเรียกสินไหมเมือง
ทนายเรียกสินไหมคลองขุด
ทนายเรียกสินไหมควนขัน
ทนายเรียกสินไหมควนโพธิ์
ทนายเรียกสินไหมฉลุง
ทนายเรียกสินไหมตันหยงโป
ทนายเรียกสินไหมตำมะลัง
ทนายเรียกสินไหมบ้านควน
ทนายเรียกสินไหมปูยู
ทนายเรียกสินไหมพิมาน
ทนายเรียกสินไหมเกตรี
ทนายเรียกสินไหมเกาะสาหร่าย
ทนายเรียกสินไหมเจ๊ะบิลัง

ทนายความระนอง

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่ระนอง
ปรึกษาคดีความระนอง

ทนายคดีกู้ยืมเงินระนอง
ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดกระนอง
คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท
คดีครอบครัวระนองคดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดินระนองคดีฟ้องขับไล่

               ปรึกษาทนายระนอง        
 บริการปรึกษากฎหมายระนอง

– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายระนอง รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง คดีอาญา
–  ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชนระนองประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดกระนองคดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดี ระนองคดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
– ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความระนองฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรีรับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายระนอง
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาระนอง
ทนายระนองปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา
รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้ ระนอง
รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดินระนองคดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี ระนอง

 

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น
2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ
3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย
4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ
5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี
9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้
10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ

หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่

ทนายความระนอง
 ทนายเรียกสินไหมสุขสำราญ
ทนายเรียกสินไหมกำพวน
ทนายเรียกสินไหมนาคา

ทนายเรียกสินไหมกระบุรี
ทนายเรียกสินไหมจ.ป.ร.
ทนายเรียกสินไหมน้ำจืด
ทนายเรียกสินไหมน้ำจืดน้อย
ทนายเรียกสินไหมบางใหญ่
ทนายเรียกสินไหมปากจั่น
ทนายเรียกสินไหมมะมุ
ทนายเรียกสินไหมลำเลียง

ทนายเรียกสินไหมกะเปอร์
ทนายเรียกสินไหมกะเปอร์
ทนายเรียกสินไหมบางหิน
ทนายเรียกสินไหมบ้านนา
ทนายเรียกสินไหมม่วงกลวง
ทนายเรียกสินไหมเชี่ยวเหลียง

ทนายเรียกสินไหมละอุ่น
ทนายเรียกสินไหมบางพระเหนือ
ทนายเรียกสินไหมบางพระใต้
ทนายเรียกสินไหมบางแก้ว
ทนายเรียกสินไหมละอุ่นเหนือ
ทนายเรียกสินไหมละอุ่นใต้
ทนายเรียกสินไหมในวงเหนือ
ทนายเรียกสินไหมในวงใต้

ทนายเรียกสินไหมเมือง
ทนายเรียกสินไหมทรายแดง
ทนายเรียกสินไหมบางนอน
ทนายเรียกสินไหมบางริ้น
ทนายเรียกสินไหมปากน้ำ
ทนายเรียกสินไหมราชกรูด
ทนายเรียกสินไหมหงาว
ทนายเรียกสินไหมหาดส้มแป้น
ทนายเรียกสินไหมเกาะพยาม
ทนายเรียกสินไหมเขานิเวศน์

ทนายความภูเก็ต

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่ภูเก็ต
ปรึกษาคดีความภูเก็ตทนายคดีกู้ยืมเงินภูเก็ต
ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดกภูเก็ต
คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท  
คดีครอบครัวภูเก็ตคดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดินภูเก็ตคดีฟ้องขับไล่

               ปรึกษาทนายภูเก็ต


       บริการปรึกษากฎหมายภูเก็ต

– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายภูเก็ต  รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง คดีอาญา-  ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชนภูเก็ตประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้- รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดกภูเก็ตคดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย – รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดี ภูเก็ตคดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี – ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความภูเก็ตฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี 

รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายภูเก็ตรับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาภูเก็ตทนายภูเก็ตปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้ ภูเก็ตรับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดินภูเก็ตคดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี ภูเก็ต

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น 2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ 3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย 4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ 5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

 6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี 7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว 8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี 9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้ 10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ        หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่

ทนายความภูเก็ต
 ทนายเรียกสินไหมกะทู้
ทนายเรียกสินไหมกมลา 
ทนายเรียกสินไหมกะทู้ 
ทนายเรียกสินไหมป่าตอง

 ทนายเรียกสินไหมถลาง
ทนายเรียกสินไหมป่าคลอก 
ทนายเรียกสินไหมศรีสุนทร 
ทนายเรียกสินไหมสาคู 
ทนายเรียกสินไหมเชิงทะเล 
ทนายเรียกสินไหมเทพกระษัตรี 
ทนายเรียกสินไหมไม้ขาว

 ทนายเรียกสินไหมเมืองภูเก็ต
ทนายเรียกสินไหมกะรน 
ทนายเรียกสินไหมฉลอง 
ทนายเรียกสินไหมตลาดเหนือ 
ทนายเรียกสินไหมตลาดใหญ่ 
ทนายเรียกสินไหมรัษฎา 
ทนายเรียกสินไหมราไวย์ 
ทนายเรียกสินไหมวิชิต 
ทนายเรียกสินไหมเกาะแก้ว

ทนายความพัทลุง

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่พัทลุง
ปรึกษาคดีความพัทลุง

ทนายคดีกู้ยืมเงินพัทลุง
ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดกพัทลุง
คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท
คดีครอบครัวพัทลุงคดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดินพัทลุงคดีฟ้องขับไล่

               ปรึกษาทนายพัทลุง        
 บริการปรึกษากฎหมายพัทลุง

– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายพัทลุง  รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง คดีอาญา
–  ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชนพัทลุงประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดกพัทลุงคดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดี พัทลุงคดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
– ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความพัทลุงฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรีรับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายพัทลุง
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาพัทลุง
ทนายพัทลุงปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา
รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้ พัทลุง
รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดินพัทลุงคดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี พัทลุง

 

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น
2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ
3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย
4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ
5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี
9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้
10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ

หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่

ทนายความพัทลุง
 ทนายเรียกสินไหมศรีนครินทร์
ทนายเรียกสินไหมชุมพล
ทนายเรียกสินไหมบ้านนา
ทนายเรียกสินไหมลำสินธุ์
ทนายเรียกสินไหมอ่างทอง

ทนายเรียกสินไหมกงหรา
ทนายเรียกสินไหมกงหรา
ทนายเรียกสินไหมคลองทรายขาว
ทนายเรียกสินไหมคลองเฉลิม
ทนายเรียกสินไหมชะรัด
ทนายเรียกสินไหมสมหวัง

ทนายเรียกสินไหมควนขนุน
ทนายเรียกสินไหมควนขนุน
ทนายเรียกสินไหมชะมวง
ทนายเรียกสินไหมดอนทราย
ทนายเรียกสินไหมทะเลน้อย
ทนายเรียกสินไหมนาขยาด
ทนายเรียกสินไหมปันแต
ทนายเรียกสินไหมพนมวังก์
ทนายเรียกสินไหมพนางตุง
ทนายเรียกสินไหมมะกอกเหนือ
ทนายเรียกสินไหมแพรกหา
ทนายเรียกสินไหมแหลมโตนด
ทนายเรียกสินไหมโตนดด้วน

ทนายเรียกสินไหมตะโหมด
ทนายเรียกสินไหมคลองใหญ่
ทนายเรียกสินไหมตะโหมด
ทนายเรียกสินไหมแม่ขรี

ทนายเรียกสินไหมบางแก้ว
ทนายเรียกสินไหมท่ามะเดื่อ
ทนายเรียกสินไหมนาปะขอ
ทนายเรียกสินไหมโคกสัก

ทนายเรียกสินไหมปากพะยูน
ทนายเรียกสินไหมดอนทราย
ทนายเรียกสินไหมดอนประดู่
ทนายเรียกสินไหมปากพะยูน
ทนายเรียกสินไหมฝาละมี
ทนายเรียกสินไหมหารเทา
ทนายเรียกสินไหมเกาะนางคำ
ทนายเรียกสินไหมเกาะหมาก

ทนายเรียกสินไหมป่าบอน
ทนายเรียกสินไหมทุ่งนารี
ทนายเรียกสินไหมป่าบอน
ทนายเรียกสินไหมวังใหม่
ทนายเรียกสินไหมหนองธง
ทนายเรียกสินไหมโคกทราย

ทนายเรียกสินไหมป่าพะยอม
ทนายเรียกสินไหมบ้านพร้าว
ทนายเรียกสินไหมป่าพะยอม
ทนายเรียกสินไหมลานข่อย
ทนายเรียกสินไหมเกาะเต่า

ทนายเรียกสินไหมศรีบรรพต
ทนายเรียกสินไหมตะแพน
ทนายเรียกสินไหมเขาปู่
ทนายเรียกสินไหมเขาย่า

ทนายเรียกสินไหมเขาชัยสน
ทนายเรียกสินไหมควนขนุน
ทนายเรียกสินไหมจองถนน
ทนายเรียกสินไหมหานโพธิ์
ทนายเรียกสินไหมเขาชัยสน
ทนายเรียกสินไหมโคกม่วง

ทนายเรียกสินไหมเมือง
ทนายเรียกสินไหมควนมะพร้าว
ทนายเรียกสินไหมคูหาสวรรค์
ทนายเรียกสินไหมชัยบุรี
ทนายเรียกสินไหมตำนาน
ทนายเรียกสินไหมท่ามิหรำ
ทนายเรียกสินไหมท่าแค
ทนายเรียกสินไหมนาท่อม
ทนายเรียกสินไหมนาโหนด
ทนายเรียกสินไหมปรางหมู่
ทนายเรียกสินไหมพญาขัน
ทนายเรียกสินไหมร่มเมือง
ทนายเรียกสินไหมลำปำ
ทนายเรียกสินไหมเขาเจียก
ทนายเรียกสินไหมโคกชะงาย

ทนายความพังงา

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่พังงา
ปรึกษาคดีความพังงา

ทนายคดีกู้ยืมเงินพังงา
ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดกพังงา
คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท
คดีครอบครัวพังงาคดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดินพังงาคดีฟ้องขับไล่

               ปรึกษาทนายพังงา        
 บริการปรึกษากฎหมายพังงา

– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายพังงา  รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง คดีอาญา
–  ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชนพังงาประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดกพังงาคดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดี พังงาคดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
– ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความพังงาฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรีรับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายพังงา
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาพังงา
ทนายพังงาปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา
รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้ พังงา
รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดินพังงาคดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี พังงา

 

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น
2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ
3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย
4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ
5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี
9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้
10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ

หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่

ทนายความพังงา
 ทนายเรียกสินไหมกะปง
ทนายเรียกสินไหมกะปง
ทนายเรียกสินไหมท่านา
ทนายเรียกสินไหมรมณีย์
ทนายเรียกสินไหมเหมาะ
ทนายเรียกสินไหมเหล

ทนายเรียกสินไหมคุระบุรี
ทนายเรียกสินไหมคุระ
ทนายเรียกสินไหมบางวัน
ทนายเรียกสินไหมเกาะพระทอง
ทนายเรียกสินไหมแม่นางขาว

ทนายเรียกสินไหมตะกั่วทุ่ง
ทนายเรียกสินไหมกระโสม
ทนายเรียกสินไหมกะไหล
ทนายเรียกสินไหมคลองเคียน
ทนายเรียกสินไหมถ้ำ
ทนายเรียกสินไหมท่าอยู่
ทนายเรียกสินไหมหล่อยูง
ทนายเรียกสินไหมโคกกลอย

ทนายเรียกสินไหมตะกั่วป่า
ทนายเรียกสินไหมคึกคัก
ทนายเรียกสินไหมตะกั่วป่า
ทนายเรียกสินไหมตำตัว
ทนายเรียกสินไหมบางนายสี
ทนายเรียกสินไหมบางม่วง
ทนายเรียกสินไหมบางไทร
ทนายเรียกสินไหมเกาะคอเขา
ทนายเรียกสินไหมโคกเคียน

ทนายเรียกสินไหมทับปุด
ทนายเรียกสินไหมถ้ำทองหลาง
ทนายเรียกสินไหมทับปุด
ทนายเรียกสินไหมบางเหรียง
ทนายเรียกสินไหมบ่อแสน
ทนายเรียกสินไหมมะรุ่ย
ทนายเรียกสินไหมโคกเจริญ

ทนายเรียกสินไหมท้ายเหมือง
ทนายเรียกสินไหมทุ่งมะพร้าว
ทนายเรียกสินไหมท้ายเหมือง
ทนายเรียกสินไหมนาเตย
ทนายเรียกสินไหมบางทอง
ทนายเรียกสินไหมลำภี
ทนายเรียกสินไหมลำแก่น

ทนายเรียกสินไหมเกาะยาว
ทนายเรียกสินไหมพรุใน
ทนายเรียกสินไหมเกาะยาวน้อย
ทนายเรียกสินไหมเกาะยาวใหญ่

ทนายเรียกสินไหมเมือง
ทนายเรียกสินไหมตากแดด
ทนายเรียกสินไหมถ้ำน้ำผุด
ทนายเรียกสินไหมทุ่งคาโงก
ทนายเรียกสินไหมท้ายช้าง
ทนายเรียกสินไหมนบปริง
ทนายเรียกสินไหมบางเตย
ทนายเรียกสินไหมป่ากอ
ทนายเรียกสินไหมสองแพรก
ทนายเรียกสินไหมเกาะปันหยี

ทนายความปัตตานี

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่ปัตตานี
ปรึกษาคดีความปัตตานี

ทนายคดีกู้ยืมเงินปัตตานี
ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดกปัตตานี
คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท
คดีครอบครัวปัตตานีคดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดินปัตตานีคดีฟ้องขับไล่

               ปรึกษาทนายปัตตานี        
 บริการปรึกษากฎหมายปัตตานี

– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายปัตตานี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง คดีอาญา
–  ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชนปัตตานีประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดกปัตตานีคดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
– รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดี ปัตตานีคดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
– ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความปัตตานีฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรีรับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายปัตตานี
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาปัตตานี
ทนายปัตตานีปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา
รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้ ปัตตานี
รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดินปัตตานีคดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี ปัตตานี

 

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น
2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ
3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย
4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ
5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี
9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้
10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ

หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่

ทนายความปัตตานี
 ทนายเรียกสินไหมกะพ้อ
ทนายเรียกสินไหมกะรุบี
ทนายเรียกสินไหมตะโละดือรามัน
ทนายเรียกสินไหมปล่องหอย

ทนายเรียกสินไหมทุ่งยางแดง
ทนายเรียกสินไหมตะโละแมะนา
ทนายเรียกสินไหมน้ำดำ
ทนายเรียกสินไหมปากู
ทนายเรียกสินไหมพิเทน

ทนายเรียกสินไหมปะนาเระ
ทนายเรียกสินไหมควน
ทนายเรียกสินไหมคอกกระบือ
ทนายเรียกสินไหมดอน
ทนายเรียกสินไหมท่าข้าม
ทนายเรียกสินไหมท่าน้ำ
ทนายเรียกสินไหมบ้านกลาง
ทนายเรียกสินไหมบ้านนอก
ทนายเรียกสินไหมบ้านน้ำบ่อ
ทนายเรียกสินไหมปะนาเระ
ทนายเรียกสินไหมพ่อมิ่ง

ทนายเรียกสินไหมมายอ
ทนายเรียกสินไหมกระหวะ
ทนายเรียกสินไหมกระเสาะ
ทนายเรียกสินไหมตรัง
ทนายเรียกสินไหมถนน
ทนายเรียกสินไหมปะโด
ทนายเรียกสินไหมปานัน
ทนายเรียกสินไหมมายอ
ทนายเรียกสินไหมลางา
ทนายเรียกสินไหมลุโบะยิไร
ทนายเรียกสินไหมสะกำ
ทนายเรียกสินไหมสาคอบน
ทนายเรียกสินไหมสาคอใต้
ทนายเรียกสินไหมเกาะจัน

ทนายเรียกสินไหมยะรัง
ทนายเรียกสินไหมกระโด
ทนายเรียกสินไหมกอลำ
ทนายเรียกสินไหมคลองใหม่
ทนายเรียกสินไหมประจัน
ทนายเรียกสินไหมปิตูมุดี
ทนายเรียกสินไหมยะรัง
ทนายเรียกสินไหมระแว้ง
ทนายเรียกสินไหมวัด
ทนายเรียกสินไหมสะดาวา
ทนายเรียกสินไหมสะนอ
ทนายเรียกสินไหมเขาตูม
ทนายเรียกสินไหมเมาะมาวี

ทนายเรียกสินไหมยะหริ่ง
ทนายเรียกสินไหมจะรัง
ทนายเรียกสินไหมตอหลัง
ทนายเรียกสินไหมตะโละ
ทนายเรียกสินไหมตะโละกาโปร์
ทนายเรียกสินไหมตันหยงจึงงา
ทนายเรียกสินไหมตันหยงดาลอ
ทนายเรียกสินไหมตาลีอายร์
ทนายเรียกสินไหมตาแกะ
ทนายเรียกสินไหมบางปู
ทนายเรียกสินไหมบาโลย
ทนายเรียกสินไหมปิยามุมัง
ทนายเรียกสินไหมปุลากง
ทนายเรียกสินไหมมะนังยง
ทนายเรียกสินไหมยามู
ทนายเรียกสินไหมราตาปันยัง
ทนายเรียกสินไหมสาบัน
ทนายเรียกสินไหมหนองแรต
ทนายเรียกสินไหมแหลมโพธิ์

ทนายเรียกสินไหมสายบุรี
ทนายเรียกสินไหมกะดุนง
ทนายเรียกสินไหมตะบิ้ง
ทนายเรียกสินไหมตะลุปัน
ทนายเรียกสินไหมทุ่งคล้า
ทนายเรียกสินไหมบางเก่า
ทนายเรียกสินไหมบือเระ
ทนายเรียกสินไหมปะเสยะวอ
ทนายเรียกสินไหมมะนังดาลำ
ทนายเรียกสินไหมละหาร
ทนายเรียกสินไหมเตราะบอน
ทนายเรียกสินไหมแป้น

ทนายเรียกสินไหมหนองจิก
ทนายเรียกสินไหมคอลอตันหยง
ทนายเรียกสินไหมดอนรัก
ทนายเรียกสินไหมดาโต๊ะ
ทนายเรียกสินไหมตุยง
ทนายเรียกสินไหมท่ากำชำ
ทนายเรียกสินไหมบางตาวา
ทนายเรียกสินไหมบางเขา
ทนายเรียกสินไหมบ่อทอง
ทนายเรียกสินไหมปุโละปุโย
ทนายเรียกสินไหมยาบี
ทนายเรียกสินไหมลิปะสะโง
ทนายเรียกสินไหมเกาะเปาะ

ทนายเรียกสินไหมเมือง
ทนายเรียกสินไหมกะมิยอ
ทนายเรียกสินไหมคลองมานิง
ทนายเรียกสินไหมจะบังติกอ
ทนายเรียกสินไหมตะลุโบะ
ทนายเรียกสินไหมตันหยงลุโละ
ทนายเรียกสินไหมบานา
ทนายเรียกสินไหมบาราเฮาะ
ทนายเรียกสินไหมบาราโหม
ทนายเรียกสินไหมปะกาฮะรัง
ทนายเรียกสินไหมปุยุด
ทนายเรียกสินไหมรูสะมิแล
ทนายเรียกสินไหมสะบารัง
ทนายเรียกสินไหมอาเนาะรู

ทนายเรียกสินไหมแม่ลาน
ทนายเรียกสินไหมป่าไร่
ทนายเรียกสินไหมม่วงเตี้ย
ทนายเรียกสินไหมแม่ลาน

ทนายเรียกสินไหมโคกโพธิ์
ทนายเรียกสินไหมควนโนรี
ทนายเรียกสินไหมช้างให้ตก
ทนายเรียกสินไหมทรายขาว
ทนายเรียกสินไหมทุ่งพลา
ทนายเรียกสินไหมท่าเรือ
ทนายเรียกสินไหมนาประดู่
ทนายเรียกสินไหมนาเกตุ
ทนายเรียกสินไหมบางโกระ
ทนายเรียกสินไหมปากล่อ
ทนายเรียกสินไหมป่าบอน
ทนายเรียกสินไหมมะกรูด
ทนายเรียกสินไหมโคกโพธิ์

ทนายเรียกสินไหมไม้แก่น
ทนายเรียกสินไหมคอนทราย
ทนายเรียกสินไหมตะโละไกรทอง
ทนายเรียกสินไหมไทรทอง
ทนายเรียกสินไหมไม้แก่น