คลังเก็บหมวดหมู่: A135 เจาะบาดาล

เจาะบาดาลอุตรดิตถ์

ช่างเจาะบาดาลอุตรดิตถ์
การเจาะบ่อน้ำบาดาลอุตรดิตถ์
บริการขุดเจาะบาดาลอุตรดิตถ์
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลอุตรดิตถ์
ขุดเจาะบาดาลอุตรดิตถ์
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลอุตรดิตถ์
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดอุตรดิตถ์
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอุตรดิตถ์
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลอุตรดิตถ์
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลอุตรดิตถ์
– อุตรดิตถ์ บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างอุตรดิตถ์ รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลอุตรดิตถ์ ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในอุตรดิตถ์
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในอุตรดิตถ์
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอุตรดิตถ์ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– อุตรดิตถ์ ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

เจาะน้ำบาดาลอุตรดิตถ์ 
ช่างเจาะบาดาลอำเภอตรอน
ช่างเจาะบาดาลข่อยสูง
ช่างเจาะบาดาลน้ำอ่าง
ช่างเจาะบาดาลบ้านแก่ง
ช่างเจาะบาดาลวังแดง
ช่างเจาะบาดาลหาดสองแคว

ช่างเจาะบาดาลอำเภอทองแสนขัน
ช่างเจาะบาดาลน้ำพี้
ช่างเจาะบาดาลบ่อทอง
ช่างเจาะบาดาลป่าคาย
ช่างเจาะบาดาลผักขวง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอท่าปลา
ช่างเจาะบาดาลจริม
ช่างเจาะบาดาลท่าปลา
ช่างเจาะบาดาลท่าแฝก
ช่างเจาะบาดาลนางพญา
ช่างเจาะบาดาลน้ำหมัน
ช่างเจาะบาดาลผาเลือด
ช่างเจาะบาดาลร่วมจิต
ช่างเจาะบาดาลหาดล้า

ช่างเจาะบาดาลอำเภอน้ำปาด
ช่างเจาะบาดาลน้ำไคร้
ช่างเจาะบาดาลน้ำไฝ
ช่างเจาะบาดาลบ้านฝาย
ช่างเจาะบาดาลห้วยมุ่น
ช่างเจาะบาดาลเด่นเหล็ก
ช่างเจาะบาดาลแสนตอ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านโคก
ช่างเจาะบาดาลนาขุม
ช่างเจาะบาดาลบ่อเบี้ย
ช่างเจาะบาดาลบ้านโคก
ช่างเจาะบาดาลม่วงเจ็ดต้น

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพิชัย
ช่างเจาะบาดาลคอรุม
ช่างเจาะบาดาลท่ามะเฟือง
ช่างเจาะบาดาลท่าสัก
ช่างเจาะบาดาลนายาง
ช่างเจาะบาดาลนาอิน
ช่างเจาะบาดาลบ้านดารา
ช่างเจาะบาดาลบ้านหม้อ
ช่างเจาะบาดาลบ้านโคน
ช่างเจาะบาดาลพญาแมน
ช่างเจาะบาดาลในเมือง
ช่างเจาะบาดาลไร่อ้อย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอฟากท่า
ช่างเจาะบาดาลบ้านเสี้ยว
ช่างเจาะบาดาลฟากท่า
ช่างเจาะบาดาลสองคอน
ช่างเจาะบาดาลสองห้อง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอลับแล
ช่างเจาะบาดาลชัยจุมพล
ช่างเจาะบาดาลด่านแม่คำมัน
ช่างเจาะบาดาลทุ่งยั้ง
ช่างเจาะบาดาลนานกกก
ช่างเจาะบาดาลฝายหลวง
ช่างเจาะบาดาลศรีพนมมาศ
ช่างเจาะบาดาลแม่พูล
ช่างเจาะบาดาลไผ่ล้อม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลขุนฝาง
ช่างเจาะบาดาลคุ้งตะเภา
ช่างเจาะบาดาลงิ้วงาม
ช่างเจาะบาดาลถ้ำฉลอง
ช่างเจาะบาดาลท่าอิฐ
ช่างเจาะบาดาลท่าเสา
ช่างเจาะบาดาลน้ำริด
ช่างเจาะบาดาลบ้านด่าน
ช่างเจาะบาดาลบ้านด่านนาขาม
ช่างเจาะบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะบาดาลป่าเซ่า
ช่างเจาะบาดาลผาจุก
ช่างเจาะบาดาลวังกะพี้
ช่างเจาะบาดาลวังดิน
ช่างเจาะบาดาลหาดกรวด
ช่างเจาะบาดาลหาดงิ้ว
ช่างเจาะบาดาลแสนตอ

เจาะบาดาลอุทัยธานี

ช่างเจาะบาดาลอุทัยธานี
การเจาะบ่อน้ำบาดาลอุทัยธานี
บริการขุดเจาะบาดาลอุทัยธานี
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลอุทัยธานี
ขุดเจาะบาดาลอุทัยธานี
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลอุทัยธานี
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดอุทัยธานี
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอุทัยธานี
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลอุทัยธานี
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลอุทัยธานี
– อุทัยธานี บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างอุทัยธานี รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลอุทัยธานี ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในอุทัยธานี
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในอุทัยธานี
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลอุทัยธานี ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– อุทัยธานี ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

เจาะน้ำบาดาลอุทัยธานี 
ช่างเจาะบาดาลอำเภอทัพทัน
ช่างเจาะบาดาลตลุกดู่
ช่างเจาะบาดาลทัพทัน
ช่างเจาะบาดาลทุ่งนาไทย
ช่างเจาะบาดาลหนองกระทุ่ม
ช่างเจาะบาดาลหนองกลางดง
ช่างเจาะบาดาลหนองยายดา
ช่างเจาะบาดาลหนองสระ
ช่างเจาะบาดาลหนองหญ้าปล้อง
ช่างเจาะบาดาลเขาขี้ฝอย
ช่างเจาะบาดาลโคกหม้อ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านไร่
ช่างเจาะบาดาลคอกควาย
ช่างเจาะบาดาลทัพหลวง
ช่างเจาะบาดาลบ้านบึง
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหม่คลองเคียน
ช่างเจาะบาดาลบ้านไร่
ช่างเจาะบาดาลวังหิน
ช่างเจาะบาดาลหนองจอก
ช่างเจาะบาดาลหนองบ่มกล้วย
ช่างเจาะบาดาลหูช้าง
ช่างเจาะบาดาลห้วยแห้ง
ช่างเจาะบาดาลเจ้าวัด
ช่างเจาะบาดาลเมืองการุ้ง
ช่างเจาะบาดาลแก่นมะกรูด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอลานสัก
ช่างเจาะบาดาลทุ่งนางาม
ช่างเจาะบาดาลน้ำรอบ
ช่างเจาะบาดาลประดู่ยืน
ช่างเจาะบาดาลป่าอ้อ
ช่างเจาะบาดาลระบำ
ช่างเจาะบาดาลลานสัก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสว่างอารมณ์
ช่างเจาะบาดาลบ่อยาง
ช่างเจาะบาดาลพลวงสองนาง
ช่างเจาะบาดาลสว่างอารมณ์
ช่างเจาะบาดาลหนองหลวง
ช่างเจาะบาดาลไผ่เขียว

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองขาหย่าง
ช่างเจาะบาดาลดงขวาง
ช่างเจาะบาดาลดอนกลอย
ช่างเจาะบาดาลทุ่งพึ่ง
ช่างเจาะบาดาลท่าโพ
ช่างเจาะบาดาลหนองขาหย่าง
ช่างเจาะบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะบาดาลหมกแถว
ช่างเจาะบาดาลหลุมเข้า
ช่างเจาะบาดาลห้วยรอบ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองฉาง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งพง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งโพ
ช่างเจาะบาดาลบ้านเก่า
ช่างเจาะบาดาลหนองฉาง
ช่างเจาะบาดาลหนองนางนวล
ช่างเจาะบาดาลหนองยาง
ช่างเจาะบาดาลหนองสรวง
ช่างเจาะบาดาลอุทัยเก่า
ช่างเจาะบาดาลเขากวางทอง
ช่างเจาะบาดาลเขาบางแกรก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอห้วยคต
ช่างเจาะบาดาลทองหลาง
ช่างเจาะบาดาลสุขฤทัย
ช่างเจาะบาดาลห้วยคต

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลดอนขวาง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งใหญ่
ช่างเจาะบาดาลท่าซุง
ช่างเจาะบาดาลน้ำซึม
ช่างเจาะบาดาลสะแกกรัง
ช่างเจาะบาดาลหนองพังค่า
ช่างเจาะบาดาลหนองเต่า
ช่างเจาะบาดาลหนองแก
ช่างเจาะบาดาลหนองไผ่แบน
ช่างเจาะบาดาลหาดทนง
ช่างเจาะบาดาลอุทัยใหม่
ช่างเจาะบาดาลเกาะเทโพ
ช่างเจาะบาดาลเนินแจง
ช่างเจาะบาดาลโนนเหล็ก

เจาะบาดาลสุโขทัย

ช่างเจาะบาดาลสุโขทัย
การเจาะบ่อน้ำบาดาลสุโขทัย
บริการขุดเจาะบาดาลสุโขทัย
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลสุโขทัย
ขุดเจาะบาดาลสุโขทัย
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสุโขทัย
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดสุโขทัย
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลสุโขทัย
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสุโขทัย
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลสุโขทัย
– สุโขทัย บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างสุโขทัย รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลสุโขทัย ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในสุโขทัย
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในสุโขทัย
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลสุโขทัย ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– สุโขทัย ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

เจาะน้ำบาดาลสุโขทัย 
ช่างเจาะบาดาลอำเภอกงไกรลาศ
ช่างเจาะบาดาลกกแรต
ช่างเจาะบาดาลกง
ช่างเจาะบาดาลดงเดือย
ช่างเจาะบาดาลท่าฉนวน
ช่างเจาะบาดาลบ้านกร่าง
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหม่สุขเกษม
ช่างเจาะบาดาลป่าแฝก
ช่างเจาะบาดาลหนองตูม
ช่างเจาะบาดาลไกรกลาง
ช่างเจาะบาดาลไกรนอก
ช่างเจาะบาดาลไกรใน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอคีรีมาศ
ช่างเจาะบาดาลทุ่งยางเมือง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งหลวง
ช่างเจาะบาดาลนาเชิงคีรี
ช่างเจาะบาดาลบ้านน้ำพุ
ช่างเจาะบาดาลบ้านป้อม
ช่างเจาะบาดาลศรีคีรีมาศ
ช่างเจาะบาดาลสามพวง
ช่างเจาะบาดาลหนองกระดิ่ง
ช่างเจาะบาดาลหนองจิก
ช่างเจาะบาดาลโตนด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ช่างเจาะบาดาลกลางดง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งเสลี่ยม
ช่างเจาะบาดาลบ้านใหม่ไชยมงคล
ช่างเจาะบาดาลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
ช่างเจาะบาดาลไทยชนะศึก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านด่านลานหอย
ช่างเจาะบาดาลตลิ่งชัน
ช่างเจาะบาดาลบ้านด่าน
ช่างเจาะบาดาลลานหอย
ช่างเจาะบาดาลวังตะคร้อ
ช่างเจาะบาดาลวังน้ำขาว
ช่างเจาะบาดาลวังลึก
ช่างเจาะบาดาลหนองหญ้าปล้อง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอศรีนคร
ช่างเจาะบาดาลคลองมะพลับ
ช่างเจาะบาดาลนครเดิฐ
ช่างเจาะบาดาลน้ำขุม
ช่างเจาะบาดาลศรีนคร
ช่างเจาะบาดาลหนองบัว

ช่างเจาะบาดาลอำเภอศรีสัชนาลัย
ช่างเจาะบาดาลดงคู่
ช่างเจาะบาดาลท่าชัย
ช่างเจาะบาดาลบ้านตึก
ช่างเจาะบาดาลบ้านแก่ง
ช่างเจาะบาดาลป่างิ้ว
ช่างเจาะบาดาลศรีสัชนาลัย
ช่างเจาะบาดาลสารจิตร
ช่างเจาะบาดาลหนองอ้อ
ช่างเจาะบาดาลหาดเสี้ยว
ช่างเจาะบาดาลแม่สำ
ช่างเจาะบาดาลแม่สิน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอศรีสำโรง
ช่างเจาะบาดาลคลองตาล
ช่างเจาะบาดาลทับผึ้ง
ช่างเจาะบาดาลนาขุนไกร
ช่างเจาะบาดาลบ้านซ่าน
ช่างเจาะบาดาลบ้านนา
ช่างเจาะบาดาลบ้านไร่
ช่างเจาะบาดาลราวต้นจันทร์
ช่างเจาะบาดาลวังทอง
ช่างเจาะบาดาลวังลึก
ช่างเจาะบาดาลวังใหญ่
ช่างเจาะบาดาลวัดเกาะ
ช่างเจาะบาดาลสามเรือน
ช่างเจาะบาดาลเกาะตาเลี้ยง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสวรรคโลก
ช่างเจาะบาดาลคลองกระจง
ช่างเจาะบาดาลคลองยาง
ช่างเจาะบาดาลท่าทอง
ช่างเจาะบาดาลนาทุ่ง
ช่างเจาะบาดาลปากน้ำ
ช่างเจาะบาดาลป่ากุมเกาะ
ช่างเจาะบาดาลย่านยาว
ช่างเจาะบาดาลวังพิณพาทย์
ช่างเจาะบาดาลวังไม้ขอน
ช่างเจาะบาดาลหนองกลับ
ช่างเจาะบาดาลเมืองบางขลัง
ช่างเจาะบาดาลเมืองบางยม
ช่างเจาะบาดาลเมืองสวรรคโลก
ช่างเจาะบาดาลในเมือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลตาลเตี้ย
ช่างเจาะบาดาลธานี
ช่างเจาะบาดาลบ้านกล้วย
ช่างเจาะบาดาลบ้านสวน
ช่างเจาะบาดาลบ้านหลุม
ช่างเจาะบาดาลปากพระ
ช่างเจาะบาดาลปากแคว
ช่างเจาะบาดาลยางซ้าย
ช่างเจาะบาดาลวังทองแดง
ช่างเจาะบาดาลเมืองเก่า

เจาะบาดาลลำปาง

ช่างเจาะบาดาลลำปาง
การเจาะบ่อน้ำบาดาลลำปาง
บริการขุดเจาะบาดาลลำปาง
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลลำปาง
ขุดเจาะบาดาลลำปาง
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลลำปาง
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดลำปาง
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลลำปาง
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลลำปาง
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลลำปาง
– ลำปาง บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างลำปาง รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลลำปาง ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในลำปาง
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในลำปาง
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลลำปาง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ลำปาง ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดลำปาง

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

เจาะน้ำบาดาลลำปาง 
ช่างเจาะบาดาลอำเภองาว
ช่างเจาะบาดาลนาแก
ช่างเจาะบาดาลบ้านร้อง
ช่างเจาะบาดาลบ้านหวด
ช่างเจาะบาดาลบ้านอ้อน
ช่างเจาะบาดาลบ้านแหง
ช่างเจาะบาดาลบ้านโป่ง
ช่างเจาะบาดาลปงเตา
ช่างเจาะบาดาลหลวงเหนือ
ช่างเจาะบาดาลหลวงใต้
ช่างเจาะบาดาลแม่ตีบ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวังเหนือ
ช่างเจาะบาดาลทุ่งฮั้ว
ช่างเจาะบาดาลร่องเคาะ
ช่างเจาะบาดาลวังซ้าย
ช่างเจาะบาดาลวังทรายคำ
ช่างเจาะบาดาลวังทอง
ช่างเจาะบาดาลวังเหนือ
ช่างเจาะบาดาลวังแก้ว
ช่างเจาะบาดาลวังใต้

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสบปราบ
ช่างเจาะบาดาลนายาง
ช่างเจาะบาดาลสบปราบ
ช่างเจาะบาดาลสมัย
ช่างเจาะบาดาลแม่กัวะ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอห้างฉัตร
ช่างเจาะบาดาลปงยางคก
ช่างเจาะบาดาลวอแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหนองหล่ม
ช่างเจาะบาดาลห้างฉัตร
ช่างเจาะบาดาลเมืองยาว
ช่างเจาะบาดาลเวียงตาล
ช่างเจาะบาดาลแม่สัน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเกาะคา
ช่างเจาะบาดาลท่าผา
ช่างเจาะบาดาลนาแก้ว
ช่างเจาะบาดาลนาแส่ง
ช่างเจาะบาดาลลำปางหลวง
ช่างเจาะบาดาลวังพร้าว
ช่างเจาะบาดาลศาลา
ช่างเจาะบาดาลเกาะคา
ช่างเจาะบาดาลใหม่พัฒนา
ช่างเจาะบาดาลไหล่หิน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเถิน
ช่างเจาะบาดาลนาโป่ง
ช่างเจาะบาดาลล้อมแรด
ช่างเจาะบาดาลเถินบุรี
ช่างเจาะบาดาลเวียงมอก
ช่างเจาะบาดาลแม่ถอด
ช่างเจาะบาดาลแม่ปะ
ช่างเจาะบาดาลแม่มอก
ช่างเจาะบาดาลแม่วะ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลกล้วยแพะ
ช่างเจาะบาดาลชมพู
ช่างเจาะบาดาลต้นธงชัย
ช่างเจาะบาดาลทุ่งฝาย
ช่างเจาะบาดาลนิคมพัฒนา
ช่างเจาะบาดาลบุญนาคพัฒนา
ช่างเจาะบาดาลบ่อแฮ้ว
ช่างเจาะบาดาลบ้านค่า
ช่างเจาะบาดาลบ้านเป้า
ช่างเจาะบาดาลบ้านเสด็จ
ช่างเจาะบาดาลบ้านเอื้อม
ช่างเจาะบาดาลบ้านแลง
ช่างเจาะบาดาลปงแสนทอง
ช่างเจาะบาดาลพระบาท
ช่างเจาะบาดาลพิชัย
ช่างเจาะบาดาลสบตุ๋ย
ช่างเจาะบาดาลสวนดอก
ช่างเจาะบาดาลหัวเวียง
ช่างเจาะบาดาลเวียงเหนือ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมืองปาน
ช่างเจาะบาดาลทุ่งกว๋าว
ช่างเจาะบาดาลบ้านขอ
ช่างเจาะบาดาลหัวเมือง
ช่างเจาะบาดาลเมืองปาน
ช่างเจาะบาดาลแจ้ซ้อน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเสริมงาม
ช่างเจาะบาดาลทุ่งงาม
ช่างเจาะบาดาลเสริมกลาง
ช่างเจาะบาดาลเสริมขวา
ช่างเจาะบาดาลเสริมซ้าย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแจ้ห่ม
ช่างเจาะบาดาลทุ่งผึ้ง
ช่างเจาะบาดาลบ้านสา
ช่างเจาะบาดาลปงดอน
ช่างเจาะบาดาลวิเชตนคร
ช่างเจาะบาดาลเมืองมาย
ช่างเจาะบาดาลแจ้ห่ม
ช่างเจาะบาดาลแม่สุก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่ทะ
ช่างเจาะบาดาลดอนไฟ
ช่างเจาะบาดาลนาครัว
ช่างเจาะบาดาลน้ำโจ้
ช่างเจาะบาดาลบ้านกิ่ว
ช่างเจาะบาดาลบ้านบอม
ช่างเจาะบาดาลป่าตัน
ช่างเจาะบาดาลวังเงิน
ช่างเจาะบาดาลสันดอนแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหัวเสือ
ช่างเจาะบาดาลแม่ทะ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่พริก
ช่างเจาะบาดาลผาปัง
ช่างเจาะบาดาลพระบาทวังตวง
ช่างเจาะบาดาลแม่ปุ
ช่างเจาะบาดาลแม่พริก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่เมาะ
ช่างเจาะบาดาลจางเหนือ
ช่างเจาะบาดาลนาสัก
ช่างเจาะบาดาลบ้านดง
ช่างเจาะบาดาลสบป้าน
ช่างเจาะบาดาลแม่เมาะ

เจาะบาดาลลำพูน

ช่างเจาะบาดาลลำพูน
การเจาะบ่อน้ำบาดาลลำพูน
บริการขุดเจาะบาดาลลำพูน
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลลำพูน
ขุดเจาะบาดาลลำพูน
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลลำพูน
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดลำพูน
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลลำพูน
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลลำพูน
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลลำพูน
– ลำพูน บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างลำพูน รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลลำพูน ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในลำพูน
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในลำพูน
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลลำพูน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– ลำพูน ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดลำพูน

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

เจาะน้ำบาดาลลำพูน 
ช่างเจาะบาดาลอำเภอเวียงหนองล่อง
ช่างเจาะบาดาลวังผาง
ช่างเจาะบาดาลหนองยวง
ช่างเจาะบาดาลหนองล่อง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอทุ่งหัวช้าง
ช่างเจาะบาดาลตะเคียนปม
ช่างเจาะบาดาลทุ่งหัวช้าง
ช่างเจาะบาดาลบ้านปวง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านธิ
ช่างเจาะบาดาลบ้านธิ
ช่างเจาะบาดาลห้วยยาบ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบ้านโฮ่ง
ช่างเจาะบาดาลบ้านโฮ่ง
ช่างเจาะบาดาลป่าพลู
ช่างเจาะบาดาลศรีเตี้ย
ช่างเจาะบาดาลหนองปลาสะวาย
ช่างเจาะบาดาลเหล่ายาว

ช่างเจาะบาดาลอำเภอป่าซาง
ช่างเจาะบาดาลท่าตุ้ม
ช่างเจาะบาดาลนครเจดีย์
ช่างเจาะบาดาลน้ำดิบ
ช่างเจาะบาดาลบ้านเรือน
ช่างเจาะบาดาลปากบ่อง
ช่างเจาะบาดาลป่าซาง
ช่างเจาะบาดาลมะกอก
ช่างเจาะบาดาลม่วงน้อย
ช่างเจาะบาดาลแม่แรง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอลี้
ช่างเจาะบาดาลก้อ
ช่างเจาะบาดาลดงดำ
ช่างเจาะบาดาลนาทราย
ช่างเจาะบาดาลป่าไผ่
ช่างเจาะบาดาลลี้
ช่างเจาะบาดาลศรีวิชัย
ช่างเจาะบาดาลแม่ตืน
ช่างเจาะบาดาลแม่ลาน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลต้นธง
ช่างเจาะบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะบาดาลบ้านแป้น
ช่างเจาะบาดาลประตูป่า
ช่างเจาะบาดาลป่าสัก
ช่างเจาะบาดาลมะเขือแจ้
ช่างเจาะบาดาลริมปิง
ช่างเจาะบาดาลศรีบัวบาน
ช่างเจาะบาดาลหนองช้างคืน
ช่างเจาะบาดาลหนองหนาม
ช่างเจาะบาดาลอุโมงค์
ช่างเจาะบาดาลเวียงยอง
ช่างเจาะบาดาลเหมืองง่า
ช่างเจาะบาดาลเหมืองจี้
ช่างเจาะบาดาลในเมือง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่ทา
ช่างเจาะบาดาลทากาศ
ช่างเจาะบาดาลทาขุมเงิน
ช่างเจาะบาดาลทาทุ่งหลวง
ช่างเจาะบาดาลทาปลาดุก
ช่างเจาะบาดาลทาสบเส้า
ช่างเจาะบาดาลทาแม่ลอบ

เจาะบาดาลแม่ฮ่องสอน

ช่างเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอน
การเจาะบ่อน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน
บริการขุดเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอน
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน
ขุดเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอน
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน
– แม่ฮ่องสอน บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างแม่ฮ่องสอน รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลแม่ฮ่องสอน ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในแม่ฮ่องสอน
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในแม่ฮ่องสอน
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– แม่ฮ่องสอน ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

เจาะน้ำบาดาลแม่ฮ่องสอน 
ช่างเจาะบาดาลอำเภอขุนยวม
ช่างเจาะบาดาลขุนยวม
ช่างเจาะบาดาลเมืองปอน
ช่างเจาะบาดาลแม่กิ๊
ช่างเจาะบาดาลแม่ยวมน้อย
ช่างเจาะบาดาลแม่อูคอ
ช่างเจาะบาดาลแม่เงา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอปางมะผ้า
ช่างเจาะบาดาลถ้ำลอด
ช่างเจาะบาดาลนาปู่ป้อม
ช่างเจาะบาดาลปางมะผ้า
ช่างเจาะบาดาลสบป่อง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอปาย
ช่างเจาะบาดาลทุ่งยาว
ช่างเจาะบาดาลเมืองแปง
ช่างเจาะบาดาลเวียงเหนือ
ช่างเจาะบาดาลเวียงใต้
ช่างเจาะบาดาลแม่นาเติง
ช่างเจาะบาดาลแม่ฮี้
ช่างเจาะบาดาลโป่งสา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสบเมย
ช่างเจาะบาดาลกองก๋อย
ช่างเจาะบาดาลป่าโปง
ช่างเจาะบาดาลสบเมย
ช่างเจาะบาดาลแม่คะตวน
ช่างเจาะบาดาลแม่สวด
ช่างเจาะบาดาลแม่สามแลบ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลจองคำ
ช่างเจาะบาดาลปางหมู
ช่างเจาะบาดาลผาบ่อง
ช่างเจาะบาดาลหมอกจำแป่
ช่างเจาะบาดาลห้วยปูลิง
ช่างเจาะบาดาลห้วยผา
ช่างเจาะบาดาลห้วยโป่ง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่ลาน้อย
ช่างเจาะบาดาลขุนแม่ลาน้อย
ช่างเจาะบาดาลท่าผาปุ้ม
ช่างเจาะบาดาลสันติคีรี
ช่างเจาะบาดาลห้วยห้อม
ช่างเจาะบาดาลแม่นาจาง
ช่างเจาะบาดาลแม่ลาน้อย
ช่างเจาะบาดาลแม่ลาหลวง
ช่างเจาะบาดาลแม่โถ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอแม่สะเรียง
ช่างเจาะบาดาลบ้านกาศ
ช่างเจาะบาดาลป่าแป๋
ช่างเจาะบาดาลเสาหิน
ช่างเจาะบาดาลแม่คง
ช่างเจาะบาดาลแม่ยวม
ช่างเจาะบาดาลแม่สะเรียง
ช่างเจาะบาดาลแม่เหาะ

เจาะบาดาลแพร่

ช่างเจาะบาดาลแพร่
การเจาะบ่อน้ำบาดาลแพร่
บริการขุดเจาะบาดาลแพร่
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลแพร่
ขุดเจาะบาดาลแพร่
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลแพร่
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดแพร่
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลแพร่
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแพร่
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลแพร่
– แพร่ บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างแพร่ รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลแพร่ ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในแพร่
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในแพร่
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลแพร่ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– แพร่ ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดแพร่

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

เจาะน้ำบาดาลแพร่ 
ช่างเจาะบาดาลอำเภอร้องกวาง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งศรี
ช่างเจาะบาดาลน้ำเลา
ช่างเจาะบาดาลบ้านเวียง
ช่างเจาะบาดาลร้องกวาง
ช่างเจาะบาดาลร้องเข็ม
ช่างเจาะบาดาลห้วยโรง
ช่างเจาะบาดาลแม่ทราย
ช่างเจาะบาดาลแม่ยางตาล
ช่างเจาะบาดาลแม่ยางร้อง
ช่างเจาะบาดาลแม่ยางฮ่อ
ช่างเจาะบาดาลไผ่โทน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอลอง
ช่างเจาะบาดาลต้าผามอก
ช่างเจาะบาดาลทุ่งแล้ง
ช่างเจาะบาดาลบ่อเหล็กลอง
ช่างเจาะบาดาลบ้านปิน
ช่างเจาะบาดาลปากกาง
ช่างเจาะบาดาลหัวทุ่ง
ช่างเจาะบาดาลห้วยอ้อ
ช่างเจาะบาดาลเวียงต้า
ช่างเจาะบาดาลแม่ปาน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวังชิ้น
ช่างเจาะบาดาลนาพูน
ช่างเจาะบาดาลป่าสัก
ช่างเจาะบาดาลวังชิ้น
ช่างเจาะบาดาลสรอย
ช่างเจาะบาดาลแม่ป้าก
ช่างเจาะบาดาลแม่พุง
ช่างเจาะบาดาลแม่เกิ๋ง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสอง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งน้าว
ช่างเจาะบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะบาดาลบ้านหนุน
ช่างเจาะบาดาลสะเอียบ
ช่างเจาะบาดาลหัวเมือง
ช่างเจาะบาดาลห้วยหม้าย
ช่างเจาะบาดาลเตาปูน
ช่างเจาะบาดาลแดนชุมพล

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสูงเม่น
ช่างเจาะบาดาลดอนมูล
ช่างเจาะบาดาลน้ำชำ
ช่างเจาะบาดาลบ้านกวาง
ช่างเจาะบาดาลบ้านกาศ
ช่างเจาะบาดาลบ้านปง
ช่างเจาะบาดาลบ้านเหล่า
ช่างเจาะบาดาลพระหลวง
ช่างเจาะบาดาลร่องกาศ
ช่างเจาะบาดาลสบสาย
ช่างเจาะบาดาลสูงเม่น
ช่างเจาะบาดาลหัวฝาย
ช่างเจาะบาดาลเวียงทอง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองม่วงไข่
ช่างเจาะบาดาลตำหนักธรรม
ช่างเจาะบาดาลทุ่งแค้ว
ช่างเจาะบาดาลน้ำรัด
ช่างเจาะบาดาลวังหลวง
ช่างเจาะบาดาลหนองม่วงไข่
ช่างเจาะบาดาลแม่คำมี

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเด่นชัย
ช่างเจาะบาดาลปงป่าหวาย
ช่างเจาะบาดาลห้วยไร่
ช่างเจาะบาดาลเด่นชัย
ช่างเจาะบาดาลแม่จั๊วะ
ช่างเจาะบาดาลไทรย้อย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลกาญจนา
ช่างเจาะบาดาลช่อแฮ
ช่างเจาะบาดาลทุ่งกวาว
ช่างเจาะบาดาลทุ่งโฮ้ง
ช่างเจาะบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะบาดาลนาจักร
ช่างเจาะบาดาลน้ำชำ
ช่างเจาะบาดาลบ้านถิ่น
ช่างเจาะบาดาลป่าแดง
ช่างเจาะบาดาลป่าแมต
ช่างเจาะบาดาลร่องฟอง
ช่างเจาะบาดาลวังธง
ช่างเจาะบาดาลวังหงษ์
ช่างเจาะบาดาลสวนเขื่อน
ช่างเจาะบาดาลห้วยม้า
ช่างเจาะบาดาลเหมืองหม้อ
ช่างเจาะบาดาลแม่คำมี
ช่างเจาะบาดาลแม่ยม
ช่างเจาะบาดาลแม่หล่าย
ช่างเจาะบาดาลในเวียง

เจาะบาดาลเพชรบูรณ์

ช่างเจาะบาดาลเพชรบูรณ์
การเจาะบ่อน้ำบาดาลเพชรบูรณ์
บริการขุดเจาะบาดาลเพชรบูรณ์
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลเพชรบูรณ์
ขุดเจาะบาดาลเพชรบูรณ์
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพชรบูรณ์
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดเพชรบูรณ์
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลเพชรบูรณ์
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพชรบูรณ์
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลเพชรบูรณ์
– เพชรบูรณ์ บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างเพชรบูรณ์ รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลเพชรบูรณ์ ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในเพชรบูรณ์
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในเพชรบูรณ์
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลเพชรบูรณ์ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– เพชรบูรณ์ ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

เจาะน้ำบาดาลเพชรบูรณ์ 
ช่างเจาะบาดาลอำเภอชนแดน
ช่างเจาะบาดาลชนแดน
ช่างเจาะบาดาลซับพุทรา
ช่างเจาะบาดาลดงขุย
ช่างเจาะบาดาลตะกุดไร
ช่างเจาะบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะบาดาลบ้านกล้วย
ช่างเจาะบาดาลพุทธบาท
ช่างเจาะบาดาลลาดแค
ช่างเจาะบาดาลศาลาลาย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอน้ำหนาว
ช่างเจาะบาดาลน้ำหนาว
ช่างเจาะบาดาลวังกวาง
ช่างเจาะบาดาลหลักด่าน
ช่างเจาะบาดาลโคกมน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบึงสามพัน
ช่างเจาะบาดาลกันจุ
ช่างเจาะบาดาลซับสมอทอด
ช่างเจาะบาดาลซับไม้แดง
ช่างเจาะบาดาลบึงสามพัน
ช่างเจาะบาดาลพญาวัง
ช่างเจาะบาดาลวังพิกุล
ช่างเจาะบาดาลศรีมงคล
ช่างเจาะบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะบาดาลหนองแจง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวังโป่ง
ช่างเจาะบาดาลซับเปิบ
ช่างเจาะบาดาลท้ายดง
ช่างเจาะบาดาลวังศาล
ช่างเจาะบาดาลวังหิน
ช่างเจาะบาดาลวังโป่ง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวิเชียรบุรี
ช่างเจาะบาดาลซับน้อย
ช่างเจาะบาดาลซับสมบูรณ์
ช่างเจาะบาดาลท่าโรง
ช่างเจาะบาดาลน้ำร้อน
ช่างเจาะบาดาลบึงกระจับ
ช่างเจาะบาดาลบ่อรัง
ช่างเจาะบาดาลพุขาม
ช่างเจาะบาดาลพุเตย
ช่างเจาะบาดาลภูน้ำหยด
ช่างเจาะบาดาลยางสาว
ช่างเจาะบาดาลวังใหญ่
ช่างเจาะบาดาลสระประดู่
ช่างเจาะบาดาลสามแยก
ช่างเจาะบาดาลโคกปรง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอศรีเทพ
ช่างเจาะบาดาลคลองกระจัง
ช่างเจาะบาดาลนาสนุ่น
ช่างเจาะบาดาลประดู่งาม
ช่างเจาะบาดาลศรีเทพ
ช่างเจาะบาดาลสระกรวด
ช่างเจาะบาดาลหนองย่างทอย
ช่างเจาะบาดาลโคกสะอาด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหนองไผ่
ช่างเจาะบาดาลกองทูล
ช่างเจาะบาดาลท่าด้วง
ช่างเจาะบาดาลท่าแดง
ช่างเจาะบาดาลนาเฉลียง
ช่างเจาะบาดาลบัววัฒนา
ช่างเจาะบาดาลบ่อไทย
ช่างเจาะบาดาลบ้านโภชน์
ช่างเจาะบาดาลยางงาม
ช่างเจาะบาดาลวังท่าดี
ช่างเจาะบาดาลวังโบสถ์
ช่างเจาะบาดาลหนองไผ่
ช่างเจาะบาดาลห้วยโป่ง
ช่างเจาะบาดาลเพชรละคร

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหล่มสัก
ช่างเจาะบาดาลช้างตะลูด
ช่างเจาะบาดาลตาลเดี่ยว
ช่างเจาะบาดาลท่าอิบุญ
ช่างเจาะบาดาลน้ำก้อ
ช่างเจาะบาดาลน้ำชุน
ช่างเจาะบาดาลน้ำเฮี้ย
ช่างเจาะบาดาลบุ่งคล้า
ช่างเจาะบาดาลบุ่งน้ำเต้า
ช่างเจาะบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะบาดาลบ้านติ้ว
ช่างเจาะบาดาลบ้านหวาย
ช่างเจาะบาดาลบ้านโสก
ช่างเจาะบาดาลบ้านไร่
ช่างเจาะบาดาลปากช่อง
ช่างเจาะบาดาลปากดุก
ช่างเจาะบาดาลฝายนาแซง
ช่างเจาะบาดาลลานบ่า
ช่างเจาะบาดาลวัดป่า
ช่างเจาะบาดาลสักหลง
ช่างเจาะบาดาลหนองสว่าง
ช่างเจาะบาดาลหนองไขว่
ช่างเจาะบาดาลหล่มสัก
ช่างเจาะบาดาลห้วยไร่

ช่างเจาะบาดาลอำเภอหล่มเก่า
ช่างเจาะบาดาลตาดกลอย
ช่างเจาะบาดาลนาซำ
ช่างเจาะบาดาลนาเกาะ
ช่างเจาะบาดาลนาแซง
ช่างเจาะบาดาลบ้านเนิน
ช่างเจาะบาดาลวังบาล
ช่างเจาะบาดาลศิลา
ช่างเจาะบาดาลหล่มเก่า
ช่างเจาะบาดาลหินฮาว

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเขาค้อ
ช่างเจาะบาดาลทุ่งสมอ
ช่างเจาะบาดาลริมสีม่วง
ช่างเจาะบาดาลสะเดาะพง
ช่างเจาะบาดาลหนองแม่นา
ช่างเจาะบาดาลเขาค้อ
ช่างเจาะบาดาลเข็กน้อย
ช่างเจาะบาดาลแคมป์สน

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลชอนไพร
ช่างเจาะบาดาลดงมูลเหล็ก
ช่างเจาะบาดาลตะเบาะ
ช่างเจาะบาดาลท่าพล
ช่างเจาะบาดาลนางั่ว
ช่างเจาะบาดาลนาป่า
ช่างเจาะบาดาลนายม
ช่างเจาะบาดาลน้ำร้อน
ช่างเจาะบาดาลบ้านโคก
ช่างเจาะบาดาลบ้านโตก
ช่างเจาะบาดาลป่าเลา
ช่างเจาะบาดาลระวิง
ช่างเจาะบาดาลวังชมภู
ช่างเจาะบาดาลสะเดียง
ช่างเจาะบาดาลห้วยสะแก
ช่างเจาะบาดาลห้วยใหญ่
ช่างเจาะบาดาลในเมือง

เจาะบาดาลพิษณุโลก

ช่างเจาะบาดาลพิษณุโลก
การเจาะบ่อน้ำบาดาลพิษณุโลก
บริการขุดเจาะบาดาลพิษณุโลก
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลพิษณุโลก
ขุดเจาะบาดาลพิษณุโลก
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลพิษณุโลก
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดพิษณุโลก
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลพิษณุโลก
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพิษณุโลก
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลพิษณุโลก
– พิษณุโลก บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างพิษณุโลก รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลพิษณุโลก ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในพิษณุโลก
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในพิษณุโลก
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลพิษณุโลก ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– พิษณุโลก ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

เจาะน้ำบาดาลพิษณุโลก 
ช่างเจาะบาดาลอำเภอชาติตระการ
ช่างเจาะบาดาลชาติตระการ
ช่างเจาะบาดาลท่าสะแก
ช่างเจาะบาดาลบ่อภาค
ช่างเจาะบาดาลบ้านดง
ช่างเจาะบาดาลป่าแดง
ช่างเจาะบาดาลสวนเมี่ยง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอนครไทย
ช่างเจาะบาดาลนครชุม
ช่างเจาะบาดาลนครไทย
ช่างเจาะบาดาลนาบัว
ช่างเจาะบาดาลน้ำกุ่ม
ช่างเจาะบาดาลบ่อโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลบ้านพร้าว
ช่างเจาะบาดาลบ้านแยง
ช่างเจาะบาดาลยางโกลน
ช่างเจาะบาดาลหนองกะท้าว
ช่างเจาะบาดาลห้วยเฮี้ย
ช่างเจาะบาดาลเนินเพิ่ม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบางกระทุ่ม
ช่างเจาะบาดาลท่าตาล
ช่างเจาะบาดาลนครป่าหมาก
ช่างเจาะบาดาลบางกระทุ่ม
ช่างเจาะบาดาลบ้านไร่
ช่างเจาะบาดาลวัดตายม
ช่างเจาะบาดาลสนามคลี
ช่างเจาะบาดาลเนินกุ่ม
ช่างเจาะบาดาลโคกสลุด
ช่างเจาะบาดาลไผ่ล้อม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบางระกำ
ช่างเจาะบาดาลคุยม่วง
ช่างเจาะบาดาลชุมแสงสงคราม
ช่างเจาะบาดาลท่านางงาม
ช่างเจาะบาดาลนิคมพัฒนา
ช่างเจาะบาดาลบางระกำ
ช่างเจาะบาดาลบึงกอก
ช่างเจาะบาดาลบ่อทอง
ช่างเจาะบาดาลปลักแรด
ช่างเจาะบาดาลพันเสา
ช่างเจาะบาดาลวังอิทก
ช่างเจาะบาดาลหนองกุลา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอพรหมพิราม
ช่างเจาะบาดาลดงประคำ
ช่างเจาะบาดาลตลุกเทียม
ช่างเจาะบาดาลทับยายเชียง
ช่างเจาะบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะบาดาลพรหมพิราม
ช่างเจาะบาดาลมะตูม
ช่างเจาะบาดาลมะต้อง
ช่างเจาะบาดาลวงฆ้อง
ช่างเจาะบาดาลวังวน
ช่างเจาะบาดาลศรีภิรมย์
ช่างเจาะบาดาลหนองแขม
ช่างเจาะบาดาลหอกลอง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวังทอง
ช่างเจาะบาดาลชัยนาม
ช่างเจาะบาดาลดินทอง
ช่างเจาะบาดาลท่าหมื่นราม
ช่างเจาะบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะบาดาลพันชาลี
ช่างเจาะบาดาลวังทอง
ช่างเจาะบาดาลวังนกแอ่น
ช่างเจาะบาดาลวังพิกุล
ช่างเจาะบาดาลหนองพระ
ช่างเจาะบาดาลแก่งโสภา
ช่างเจาะบาดาลแม่ระกา

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวัดโบสถ์
ช่างเจาะบาดาลคันโช้ง
ช่างเจาะบาดาลท่างาม
ช่างเจาะบาดาลท้อแท้
ช่างเจาะบาดาลบ้านยาง
ช่างเจาะบาดาลวัดโบสถ์
ช่างเจาะบาดาลหินลาด

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเนินมะปราง
ช่างเจาะบาดาลชมพู
ช่างเจาะบาดาลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ช่างเจาะบาดาลบ้านมุง
ช่างเจาะบาดาลวังยาง
ช่างเจาะบาดาลวังโพรง
ช่างเจาะบาดาลเนินมะปราง
ช่างเจาะบาดาลไทรย้อย

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลงิ้วงาม
ช่างเจาะบาดาลจอมทอง
ช่างเจาะบาดาลดอนทอง
ช่างเจาะบาดาลท่าทอง
ช่างเจาะบาดาลท่าโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลบึงพระ
ช่างเจาะบาดาลบ้านกร่าง
ช่างเจาะบาดาลบ้านคลอง
ช่างเจาะบาดาลบ้านป่า
ช่างเจาะบาดาลปากโทก
ช่างเจาะบาดาลพลายชุมพล
ช่างเจาะบาดาลมะขามสูง
ช่างเจาะบาดาลวังน้ำคู้
ช่างเจาะบาดาลวัดจันทร์
ช่างเจาะบาดาลวัดพริก
ช่างเจาะบาดาลสมอแข
ช่างเจาะบาดาลหัวรอ
ช่างเจาะบาดาลอรัญญิก
ช่างเจาะบาดาลในเมือง
ช่างเจาะบาดาลไผ่ขอดอน

เจาะบาดาลพิจิตร

ช่างเจาะบาดาลพิจิตร
การเจาะบ่อน้ำบาดาลพิจิตร
บริการขุดเจาะบาดาลพิจิตร
รับเจาะบ่อน้ำบาดาลพิจิตร
ขุดเจาะบาดาลพิจิตร
การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลพิจิตร
แนะนำช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดพิจิตร
รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลพิจิตร
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพิจิตร
 ติดต่อช่างเจาะบาดาล


บริการรถเจาะน้ำบาดาลพิจิตร
– พิจิตร บริการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อนำมาทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ช่างพิจิตร รับปรึกษางานระบบประปา อบต หมู่บ้าน โรงงานทำน้ำดื่ม โครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลพิจิตร ทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต ในพิจิตร
– รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ ในพิจิตร
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลพิจิตร ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
– พิจิตร ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ ล้างบ่อ ซ่อมแซมบ่อ ราคาเป็นกันเอง
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

*** Our service ***
-Services of underground excavations Do the tap water in your home.
-The consultation work of waterworks, resort hotels, housing developments.
-Services of underground excavations For farming. Vegetables, rice and fruit plantation acres it back another week. http://www.suphakronbadan.com/
-The consultation work of the waterworks project livestock farm pork. The chicken farm, and more.
-Installation of various pumps, pond, pond, washing dryer. BOR repair price.
-Recommendations from the groundwater problem.
All major work small jobs-service.
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเอาน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมิได้มีการควบคุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้อยู่ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน จึงควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
๒. สาระสำคัญ พ.ร.บ. น้ำบาดาลเป็นกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเขตน้ำบาดาล การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการใช้น้ำบาดาลและการอนุรักษ์น้ำบาดาล ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขุดเจาะน้ำบาดาล และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกิจการดังกล่าว ได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “น้ำบาดาล” ว่าหมายถึง น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนด แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้ และคำว่า “กิจการน้ำบาดาล” หมายถึง การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (มาตรา ๓)
พ.ร.บ. น้ำบาดาลนี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเจาะน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล (เขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาลจนอาจทำให้แผ่นดินทรุดตัวหรือน้ำเค็มกระจายเข้าสู่น้ำบาดาลหรือเกิดการลดตัวของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล)

เจาะน้ำบาดาลพิจิตร 
ช่างเจาะบาดาลอำเภอดงเจริญ
ช่างเจาะบาดาลวังงิ้ว
ช่างเจาะบาดาลวังงิ้วใต้
ช่างเจาะบาดาลสำนักขุนเณร
ช่างเจาะบาดาลห้วยพุก
ช่างเจาะบาดาลห้วยร่วม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอตะพานหิน
ช่างเจาะบาดาลคลองคูณ
ช่างเจาะบาดาลงิ้วราย
ช่างเจาะบาดาลดงตะขบ
ช่างเจาะบาดาลตะพานหิน
ช่างเจาะบาดาลทับหมัน
ช่างเจาะบาดาลทุ่งโพธิ์
ช่างเจาะบาดาลวังสำโรง
ช่างเจาะบาดาลวังหลุม
ช่างเจาะบาดาลวังหว้า
ช่างเจาะบาดาลหนองพยอม
ช่างเจาะบาดาลห้วยเกตุ
ช่างเจาะบาดาลไทรโรงโขน
ช่างเจาะบาดาลไผ่หลวง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอทับคล้อ
ช่างเจาะบาดาลทับคล้อ
ช่างเจาะบาดาลท้ายทุ่ง
ช่างเจาะบาดาลเขาทราย
ช่างเจาะบาดาลเขาเจ็ดลูก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบางมูลนาก
ช่างเจาะบาดาลบางมูลนาก
ช่างเจาะบาดาลบางไผ่
ช่างเจาะบาดาลภูมิ
ช่างเจาะบาดาลลำประดา
ช่างเจาะบาดาลวังกรด
ช่างเจาะบาดาลวังตะกู
ช่างเจาะบาดาลวังสำโรง
ช่างเจาะบาดาลหอไกร
ช่างเจาะบาดาลห้วยเขน
ช่างเจาะบาดาลเนินมะกอก

ช่างเจาะบาดาลอำเภอบึงนาราง
ช่างเจาะบาดาลบางลาย
ช่างเจาะบาดาลบึงนาราง
ช่างเจาะบาดาลห้วยแก้ว
ช่างเจาะบาดาลแหลมรัง
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ไทรงาม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวชิรบารมี
ช่างเจาะบาดาลบึงบัว
ช่างเจาะบาดาลบ้านนา
ช่างเจาะบาดาลวังโมกข์
ช่างเจาะบาดาลหนองหลุม

ช่างเจาะบาดาลอำเภอวังทรายพูน
ช่างเจาะบาดาลวังทรายพูน
ช่างเจาะบาดาลหนองปลาไหล
ช่างเจาะบาดาลหนองปล้อง
ช่างเจาะบาดาลหนองพระ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสากเหล็ก
ช่างเจาะบาดาลคลองทราย
ช่างเจาะบาดาลท่าเยี่ยม
ช่างเจาะบาดาลวังทับไทร
ช่างเจาะบาดาลสากเหล็ก
ช่างเจาะบาดาลหนองหญ้าไทร

ช่างเจาะบาดาลอำเภอสามง่าม
ช่างเจาะบาดาลกำแพงดิน
ช่างเจาะบาดาลรังนก
ช่างเจาะบาดาลสามง่าม
ช่างเจาะบาดาลหนองโสน
ช่างเจาะบาดาลเนินปอ

ช่างเจาะบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะบาดาลคลองคะเชนทร์
ช่างเจาะบาดาลฆะมัง
ช่างเจาะบาดาลดงกลาง
ช่างเจาะบาดาลดงป่าคำ
ช่างเจาะบาดาลท่าหลวง
ช่างเจาะบาดาลท่าฬอ
ช่างเจาะบาดาลบ้านบุ่ง
ช่างเจาะบาดาลปากทาง
ช่างเจาะบาดาลป่ามะคาบ
ช่างเจาะบาดาลย่านยาว
ช่างเจาะบาดาลสายคำโห้
ช่างเจาะบาดาลหัวดง
ช่างเจาะบาดาลเมืองเก่า
ช่างเจาะบาดาลโรงช้าง
ช่างเจาะบาดาลในเมือง
ช่างเจาะบาดาลไผ่ขวาง

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโพทะเล
ช่างเจาะบาดาลทะนง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งน้อย
ช่างเจาะบาดาลท่าขมิ้น
ช่างเจาะบาดาลท่านั่ง
ช่างเจาะบาดาลท่าบัว
ช่างเจาะบาดาลท่าเสา
ช่างเจาะบาดาลท้ายน้ำ
ช่างเจาะบาดาลบางคลาน
ช่างเจาะบาดาลบ้านน้อย
ช่างเจาะบาดาลวัดขวาง
ช่างเจาะบาดาลโพทะเล

ช่างเจาะบาดาลอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ช่างเจาะบาดาลดงเสือเหลือง
ช่างเจาะบาดาลทุ่งใหญ่
ช่างเจาะบาดาลวังจิก
ช่างเจาะบาดาลเนินสว่าง
ช่างเจาะบาดาลโพธิ์ประทับช้าง
ช่างเจาะบาดาลไผ่ท่าโพ
ช่างเจาะบาดาลไผ่รอบ