คลังเก็บหมวดหมู่: A15 ช่างบาดาล คุณเฉลา

7ข้อ การขอรับใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาล

1.ผู้ประสงค์จะเจาะน้้าบาดาลด้าเนินการดังนี้1. ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาล (ตามแบบ นบ.1)ณ ที่ท้าการ อบต./เทศบาลนั้น

 1. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
  • ส้าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
  • ส้าเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอ้านาจลงนาม,ส้าเนาทะเบียนบ้านหรือส้าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ้านาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
  • หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)2.หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นค้าขอด้วยตนเอง)
  • ส้าเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้้าบาดาลในที่ดิน
   หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในค้าขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้้าบาดาลกรณีมอบอ้านาจต้องมีส้าเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
  • ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
   6.แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)6. ส้าเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ
   (ส้าหรับบ่อน้้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100มิลลิเมตร) ขึ้นไป และส้าเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา
   หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ ส้าหรับบ่อน้้าบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้้าบาดาล
   และบ่อน้้าบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้้าบาดาล 69 จังหวัด)
  • แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้้าบาดาล8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ก้าหนด

การเจาะบ่อน้ำบาดาล นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

ติดต่อหาช่างเจาะบาดาล

ช่างเจาะน้ำบาดาลนครศรีธรรมราช

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในนครศรีธรรมราชนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลนครศรีธรรมราชทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– นครศรีธรรมราชรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– นครศรีธรรมราชออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– นครศรีธรรมราชรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลนครศรีธรรมราชขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลนครศรีธรรมราช

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอช้างกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนขัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลักช้าง

ช่างเจาะน้ำบาดาลกิ่งอำเภอนบพิตำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลกรุงชิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะหรอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนบพิตำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเหรง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอขนอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลขนอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท้องเนียน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจุฬาภรณ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนหนองคว้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหมอบุญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านควนมุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านชะอวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามตำบล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอฉวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะเปียด
ช่างเจาะน้ำบาดาลจันดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลฉวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนากะชะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเขลียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาแว
ช่างเจาะน้ำบาดาลละอาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยปริก
ช่างเจาะน้ำบาดาลไม้เรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไสหร้า

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชะอวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลขอนหาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนหนองหงษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะอวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าประจะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเสม็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางหลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านตูล
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังอ่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะขันธ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพระทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเคร็ง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอถ้ำพรรณรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองเส
ช่างเจาะน้ำบาดาลดุสิต
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำพรรณรา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะปาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนกรด
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะมาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลที่วัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหลวงเสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาไม้ไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหงส์
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาโร

ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองทุ่งสง-ตำบลปากแพรก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลกรุงหยัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุแหระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งสัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางรูป
ช่างเจาะน้ำบาดาลปริก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลิ่งชัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าขึ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวตะพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์ทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโมคลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทยบุรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งสง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาบอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก้วแสน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางขัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางขัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านลำนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังหิน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปากพนัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขนาบนาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองกระบือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะเมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าพญา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางตะพง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเพิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากพนังฝั่งตะวันตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากพนังฝั่งตะวันออก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากแพรก
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าระกำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหูล่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะทวด
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมตะลุมพุก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพรหมคีรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลทอนหงส์
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเกาะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรหมโลก
ช่างเจาะน้ำบาดาลอินคีรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพระพรหม
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างซ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท้ายสำเภา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาพรุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสาร

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพิปูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะทูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิปูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางค้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพระ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอร่อนพิบูลย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนพัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนเกย
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่อนพิบูลย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินตก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสาธง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลานสกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำโลน
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลลานสกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาแก้ว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสิชล
ช่างเจาะน้ำบาดาลฉลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งปรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งใส
ช่างเจาะน้ำบาดาลสิชล
ช่างเจาะน้ำบาดาลสีขีด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทพราช
ช่างเจาะน้ำบาดาลเปลี่ยน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสาเภา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหัวไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนชะลิก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าซอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางนบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลรามแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหน้าสตน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพังไกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนตรอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทางพูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียรเขา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเชียรใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลการะเกด
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าขนาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท้องลำเจียก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเนิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพระบาท
ช่างเจาะน้ำบาดาลเชียรใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลเสือหึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่เจ้าอยู่หัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลไสหมาก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำแพงเซา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่างิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าซัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าวัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเคียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางจาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากพูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลมะม่วงสองต้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธิ์เสด็จ
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยมนตรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลตรัง

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในตรังนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลตรัง
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลตรังทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ตรังรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลตรังสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ตรังออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ตรังรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลตรังขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลตรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหาดสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะเสะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้าหวี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดสำราญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกันตัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกันตัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกันตังใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองชีล้อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองลุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนธานี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเกลือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางหมาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเป้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อน้ำร้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลย่านซื่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะลิบง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกยาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอนาโยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาข้าวเสีย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหมื่นศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโยงเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลละมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกสะบ้า

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปะเหลียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งยาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าพญา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางด้วน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลปะเหลียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลลิพัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสุโสะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะสุกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมสอม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอย่านตาขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกระบือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งค่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาชุมเห็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลย่านตาขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบ่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะเปียะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพรงจรเข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลในควน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอรัษฎา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองปาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนเมา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาไพร

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวังวิเศษ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าสะบ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังมะปราง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังมะปรางเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่าวตง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาวิเศษ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสิเกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลกะลาเส
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเมืองเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาไม้แก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลไม้ฝาด

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยยอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งต่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่างิ้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางกุ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางดี
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากแจ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำภูรา
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังคีรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองช้างแล่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยนาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขากอบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาปูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลในเตา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมืองตรัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลควนปริง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับเที่ยง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาตาล่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาท่ามเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาท่ามใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาบินหลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาพละ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโต๊ะหมิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโยงใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำผุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางรัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านควน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตรุด
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกหล่อ

ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมพร

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในชุมพรนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลชุมพร
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลชุมพรทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ชุมพรรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลชุมพรสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ชุมพรออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ชุมพรรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลชุมพรขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลชุมพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทุ่งตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องไม้แก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งตะไคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากตะโก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าแซะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคุริง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรัพย์อนันต์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าข้าม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแซะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลนากระตาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลรับร่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสลุย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองพี่น้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหงษ์เจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินแก้ว

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปะทิว
ช่างเจาะน้ำบาดาลชุมโค
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทะเลทรัพย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากคลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะพลี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาไชยราช

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพะโต๊ะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลปังหวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากทรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระรักษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลพะโต๊ะ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอละแม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งคาวัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลละแม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนแตง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสวี
ช่างเจาะน้ำบาดาลครน
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านสวี
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งระยะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากแพรก
ช่างเจาะน้ำบาดาลวิสัยใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวี
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาค่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาทะลุ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหลังสวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลขันเงิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ามะพลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาขา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาพญา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางน้ำจืด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางมะพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านควน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพ้อแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังตะกอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลังสวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดยาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมทราย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนกระทิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตากแดด
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตะเภา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาชะอัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาทุ่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางลึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางหมาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลวิสัยเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดทรายรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดพันไกร

ช่างเจาะน้ำบาดาลกระบี่

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในกระบี่นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลกระบี่
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลกระบี่ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– กระบี่รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลกระบี่สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– กระบี่ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– กระบี่รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลกระบี่ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลกระบี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอคลองท่อม
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองท่อมเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองท่อมใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองพน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรุดินนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยน้ำขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเพหลา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปลายพระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคีรีวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปลายพระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาต่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาเขน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอลำทับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดินอุดม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดินแดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งไทรทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลลำทับ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภออ่าวลึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่าวลึกน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่าวลึกเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่าวลึกใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมสัก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเกาะลันตา
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลศาลาด่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะกลาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะลันตาน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะลันตาใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาพนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลพรุเตียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสินปุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหน้าเขา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาดิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาพนม
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกหาร

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระบี่น้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกระบี่ใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองประสงค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับปริก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากน้ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่าวนาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาคราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลไสไทย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเหนือคลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองขนาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองเขม้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลตลิ่งชัน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปกาสัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยูง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะศรีบอยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเหนือคลอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกยาง

ช่างเจาะน้ำบาดาลราชบุรี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในราชบุรีนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลราชบุรี
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลราชบุรีทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ราชบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลราชบุรีสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ราชบุรีออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ราชบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลราชบุรีขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลราชบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านบึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพันจันทร์

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอจอมบึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจอมบึง
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านทับตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากช่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลรางบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเบิกไพร
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก้มอ้น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอดำเนินสะดวก
ช่างเจาะน้ำบาดาลขุนพิทักษ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนกรวย
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนคลัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลดำเนินสะดวก
ช่างเจาะน้ำบาดาลตาหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่านัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบัวงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลประสาทสิทธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีสุราษฎร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสี่หมื่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลแพงพวย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางแพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนคา
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางแพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเย็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวโพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพหัก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกรับใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลคุ้งพยอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนกระเบื้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าผา
ช่างเจาะน้ำบาดาลนครชุมน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านโป่ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากแรต
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดบัวขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนกล้วย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลาหมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองอ้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาขลุง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเบิกไพร

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปากท่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อกระดาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากท่อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าไก่
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางหัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังมะนาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดยางงาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวันดาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกระทุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยางโทน
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่างหิน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอวัดเพลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลจอมประทัด
ช่างเจาะน้ำบาดาลวัดเพลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะศาลพระ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสวนผึ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะนาวศรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเคย
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสวนผึ้ง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคุ้งกระถิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคุ้งน้ำวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลคูบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนแร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าราบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลน้ำพุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางป่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านไร่
ช่างเจาะน้ำบาดาลพิกุลทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามเรือน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกลางนา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหน้าเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุมดิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินกอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่างทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะพลับพลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาแร้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจดีย์หัก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกหม้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเทศบาลหลักเมือง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอโพธาราม
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองข่อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองตาคต
ช่างเจาะน้ำบาดาลชำแระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนกระเบื้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าชุมพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลธรรมเสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนางแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางโตนด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านฆ้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเลือก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสร้อยฟ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโพ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาชะงุ้ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเจ็ดเสมียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเตาปูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพธาราม

ช่างเจาะน้ำบาดาลเพชรบุรี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในเพชรบุรีนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลเพชรบุรี
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลเพชรบุรีทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– เพชรบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลเพชรบุรีสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– เพชรบุรีออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– เพชรบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลเพชรบุรีขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลเพชรบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอชะอำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะอำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนขุนห้วย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามพระยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยทรายเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาใหญ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่ใหม่พัฒนา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่ายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลัดหลวง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าคอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ายาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแลง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าไม้รวก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านในดง
ช่างเจาะน้ำบาดาลปึกเตียน
ช่างเจาะน้ำบาดาลมาบปลาเค้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางหย่อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังไคร้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองจอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขากระปุก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลตำหรุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลถ้ำรงค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านทาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านลาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดโพธิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมอพลือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสะพานไกร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกระเจ็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกะปุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยข้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยลึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลโรงเข้
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่มะขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่สะท้อน
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่โคก

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ้านแหลม
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแร้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าแร้งออก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางขุนไทร
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางครก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางตะบูน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางตะบูนออก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านแหลม
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากทะเล
ช่างเจาะน้ำบาดาลแหลมผักเบี้ย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองหญ้าปล้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตะคร้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางน้ำกลัดเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางน้ำกลัดใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหญ้าปล้อง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเขาย้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับคาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางเค็ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระพัง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองชุมพล
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองชุมพลเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลาไหล
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยท่าช้าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาย้อย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองกระแซง
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องสะแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้นมะพร้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลต้นมะม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าราบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลธงชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาพันสาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาวุ้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางจาก
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านกุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านหม้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังตะโก
ช่างเจาะน้ำบาดาลสำมะโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขนาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวสะพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดเจ้าสำราญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเวียงคอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพพระ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโพไร่หวาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่ส้ม

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอแก่งกระจาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลป่าเด็ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลพุสวรรค์
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังจันทร์
ช่างเจาะน้ำบาดาลสองพี่น้อง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยแม่เพรียง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก่งกระจาน

ช่างเจาะน้ำบาดาลประจวบคีรีขันธ์

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในประจวบคีรีขันธ์นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลประจวบคีรีขันธ์
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลประจวบคีรีขันธ์ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– ประจวบคีรีขันธ์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลประจวบคีรีขันธ์สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– ประจวบคีรีขันธ์ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– ประจวบคีรีขันธ์รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลประจวบคีรีขันธ์ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลประจวบคีรีขันธ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสามร้อยยอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลศาลาลัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลศิลาลอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามร้อยยอด
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่เก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลไร่ใหม่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอกุยบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุยบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลกุยเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนยายหนู
ช่างเจาะน้ำบาดาลสามกระทาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหาดขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาแดง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทับสะแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับสะแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาหูกวาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยยาง
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่างทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาล้าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสงอรุณ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางสะพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลกำเนิดนพคุณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลชัยเกษม
ช่างเจาะน้ำบาดาลทองมงคล
ช่างเจาะน้ำบาดาลธงชัย
ช่างเจาะน้ำบาดาลพงศ์ประศาสน์
ช่างเจาะน้ำบาดาลร่อนทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่รำพึง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบางสะพานน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลช้างแรก
ช่างเจาะน้ำบาดาลทรายทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลบางสะพาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากแพรก
ช่างเจาะน้ำบาดาลไชยราช

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอปราณบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลปราณบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากน้ำปราณ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังก์พง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตาแต้ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาจ้าว
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาน้อย ศูนย์สินค้า OTOP ปราณบุรี

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหัวหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลทับใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลบึงนคร
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองพลับ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองแก
ช่างเจาะน้ำบาดาลหัวหิน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินเหล็กไฟ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยสัตว์ใหญ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลคลองวาฬ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อนอก
ช่างเจาะน้ำบาดาลประจวบคีรีขันธ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยทราย
ช่างเจาะน้ำบาดาลอ่าวน้อย
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะหลัก

ช่างเจาะน้ำบาดาลจังหวัดตาก

ช่างเจาะน้ำบาดาลจังหวัดตาก
รับเจาะน้ำบาดาลจังหวัดตาก 090-9218474 หาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษา
เจาะน้ำบาดาลจังหวัดตาก ,ช่างบาดาลจังหวัดตาก ,  รถเจาะบาดาลจังหวัดตาก
บริการช่างเจาะน้ำบาดาลในจังหวัดตาก รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดตาก นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลจังหวัดตาก
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดตาก ทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– จังหวัดตากรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลจังหวัดตาก สำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– จังหวัดตาก ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– จังหวัดตาก รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดตาก ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์   รายชื่อจังหวัดทั้งหมด
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

ช่างเจาะน้ำบาดาลกาญจนบุรี

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในกาญจนบุรีนั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาลเครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
           ติดต่อหาช่างเจาะบาดาลบริการรับเจาะบาดาลกาญจนบุรี
ราคาขึ้นอยู่กับ แต่ล่ะพื้นที่ ว่าเป็นหิน หรือทราย แล้วแต่ขนาด และจะใช้รถเจาะแบบไหน
– บริการขุดเจาะบาดาลกาญจนบุรีทำน้ำประปาใช้ภายในบ้าน
– กาญจนบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท
– บริการขุดเจาะบาดาลกาญจนบุรีสำหรับทำการเกษตร นาข้าว พืชผัก ไร่ผลไม้ สวนยางพารา มันสัปหลัง อื่น
– กาญจนบุรีออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
– กาญจนบุรีรับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ปศุสัตว์ ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ และอื่นๆ
– รับสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลกาญจนบุรีขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ให้คำปรึกษาทุกพื้นที่
– ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
– บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่

การเจาะน้ำบาดาล
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ เจาะน้ำบาดล แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน
การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)
1.การออกแบบบ่อ
การออกแบบบ่อ หมายถึงการนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการเจาะบ่อนั้น ๆ มาวางแผนการทำบ่อให้ได้ผลที่สุด ทั้งด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ หลักใหญ่ของการออกแบบ อยู่ที่การใส่ท่อกรุและท่อกรอง ให้ถูกขนาดและถูกตำแหน่งที่ควรจะอยู่ เช่น ท่อกรองจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2/3 ของความหนาของชั้นน้ำ ตำแหน่งของท่อกรองจะต้องอยู่ตรงกับชั้นน้ำ ในกรณีที่บ่อนั้นเจาะผ่านชั้นน้ำเค็ม ก็ต้องกำหนดวิธีการอุดหรือกันน้ำเค็มไม่ให้ปนกับน้ำจืด และเข้ามาในบ่อ เหล่านี้ เป็นต้น เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใคร่จะนำการออกแบบบ่อจริง ๆ บ่อหนึ่งมาเป็นตัวอย่างดังนี้ ช่างเจาะบ่อบาดาล
บ่อกรมทรัพยากรธรณีบริเวณใกล้เคียงอำเภอพระประแดง เจาะลึก 900 ฟุต ด้วยหัวเจาะ ขนาด ? 6 1/4 นิ้ว มีจุดประสงค์ที่จะเจาะสำรวจสภาพน้ำบาดาลและชั้นหิน และพัฒนาเอาน้ำจืดขึ้นมาใช้ด้วย บ่อนี้เจาะชั้นกรวดทราย และดินเหนียวสลับกันไปถึงก้นบ่อ จากการตรวจด้วยเครื่องตรวจชั้นน้ำแบบ ไฟฟ้า และแบบกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่า มีชั้นทรายน้ำจืดอยู่ที่ความลึก 252-307 ฟุต
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

รับเจาะบาดาลกาญจนบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลกลอนโด
ช่างเจาะน้ำบาดาลจรเข้เผือก
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านมะขามเตี้ย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองไผ่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอทองผาภูมิ
ช่างเจาะน้ำบาดาลชะแล
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าขนุน
ช่างเจาะน้ำบาดาลปิล๊อก
ช่างเจาะน้ำบาดาลลิ่นถิ่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลสหกรณ์นิคม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหินดาด
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยเขย่ง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่ามะกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนขมิ้น
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนชะเอม
ช่างเจาะน้ำบาดาลตะคร้ำเอน
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ามะกา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเสา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าไม้
ช่างเจาะน้ำบาดาลพงตึก
ช่างเจาะน้ำบาดาลพระแท่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลยางม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลสนามแย้
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองลาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหวายเหนียว
ช่างเจาะน้ำบาดาลอุโลกสี่หมื่น
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาสามสิบหาบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลแสนตอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลโคกตะบอง ท่าเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลเมืองพระแท่น

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอท่าม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งทอง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าตะคร้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าม่วง
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าล้อ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใหม่
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังตรุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลม่วงชุม
ช่างเจาะน้ำบาดาลรางสาลี่
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังขนาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังศาลา
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองขาว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองตากยา
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาน้อย

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอบ่อพลอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องด่าน
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ่อพลอย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกร่าง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองกุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลหลุมรัง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอพนมทวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนตาเพชร
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนเจดีย์
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งสมอ
ช่างเจาะน้ำบาดาลพนมทวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลพังตรุ
ช่างเจาะน้ำบาดาลรางหวาย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองสาหร่าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโรง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอศรีสวัสดิ์
ช่างเจาะน้ำบาดาลด่านแม่แฉลบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ากระดาน
ช่างเจาะน้ำบาดาลนาสวน
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองเป็ด
ช่างเจาะน้ำบาดาลเขาโจด
ช่างเจาะน้ำบาดาลแม่กระบุง

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอสังขละบุรี
ช่างเจาะน้ำบาดาลปรังเผล
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองลู
ช่างเจาะน้ำบาดาลไล่โว่

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอหนองปรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลสมเด็จเจริญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลาไหล

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอห้วยกระเจา
ช่างเจาะน้ำบาดาลดอนแสลบ
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังไผ่
ช่างเจาะน้ำบาดาลสระลงเรือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลห้วยกระเจา

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเมือง
ช่างเจาะน้ำบาดาลช่องสะเดา
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่ามะขาม
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเก่า
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านเหนือ
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้านใต้
ช่างเจาะน้ำบาดาลปากแพรก
ช่างเจาะน้ำบาดาลลาดหญ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังด้ง
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังเย็น
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองบัว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองหญ้า
ช่างเจาะน้ำบาดาลเกาะสำโรง
ช่างเจาะน้ำบาดาลแก่งเสี้ยน

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอเลาขวัญ
ช่างเจาะน้ำบาดาลทุ่งกระบ่ำ
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองนกแก้ว
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองประดู่
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองปลิง
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองฝ้าย
ช่างเจาะน้ำบาดาลหนองโสน
ช่างเจาะน้ำบาดาลเลาขวัญ

ช่างเจาะน้ำบาดาลอำเภอไทรโยค
ช่างเจาะน้ำบาดาลท่าเสา
ช่างเจาะน้ำบาดาลบ้องตี้
ช่างเจาะน้ำบาดาลลุ่มสุ่ม
ช่างเจาะน้ำบาดาลวังกระแจะ
ช่างเจาะน้ำบาดาลศรีมงคล
ช่างเจาะน้ำบาดาลสิงห์
ช่างเจาะน้ำบาดาลไทรโยค