แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
3 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
4 สรุปหลักนิติธรรม ธรรมมาภิบาล
5 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
12 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
13 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550?
14 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550
15 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
16 แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
17 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบผู้บริหาร กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.

แนวข้อสอบนิติกร  สำนักงาน อ.ต.ก.

1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
8 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
9 สรุปประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
10 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
11 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
12 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
13 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ล้มละลาย 2483 และแก้ไขเพิ่มเติม
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – ภาษาอังกฤษ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี  สำนักงาน อ.ต.ก.

1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี (วิเคราะห์งบดุล)
9 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
13 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – หลักการบัญชีเบื้องต้น


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สำนักงาน อ.ต.ก.

1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 ถาม – ตอบ ความหมายของการบริหาร
8 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
9 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
10 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
11 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
12 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
13 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – ภาษาอังกฤษ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด  สำนักงาน อ.ต.ก.

1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยตลาด
9 ความรู้เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
10 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
11 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
12 แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
13 แนวข้อสอบเรื่องการตลาด
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – ภาษาอังกฤษ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การตลาด สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงาน

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
11 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
13 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
14 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
15 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงาน

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
11 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
12 แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
14 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
15 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
11 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
12 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
13 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
14 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
15 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
16 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
10 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
11 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
14 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
16 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
17 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
18 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ เฉลยล่ะเอียด
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงาน

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
11 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
12 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
13 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ (ถาม-ตอบ)
14 ความรู้ในการเขียนโครงการ
15 ถาม – ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
16 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
17 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา