ประโยชน์ของน้ำบาดาล

ประโยชน์ของน้ำบาดาล

น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม อันเนื่องมาจากลักษณะเด่นของน้ำบาดาล คือ คุณภาพและอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ใช้พื้นที่และการลงทุนต่อหน่วย ต่ำกว่าการใช้น้ำประปาและน้ำผิวดิน ปริมาณไม่ผันแปรตามฤดูกาล เราสามารถจำแนกประเภทของการใช้น้ำบาดาลได้ 3 ประเภทดังนี้
1. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคอุปโภค ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ ในครัวเรือน
2. การใช้น้ำบาดาลเพื่อการทำเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช ผัก และการเลี้ยงสัตว์
3. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจอาทิเช่น
– การใช้น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
– การใช้น้ำประกอบธุรกิจบริการ

เราควรที่จะใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด ซึ่งมี หลักสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

1. การใช้น้ำบาดาลในเชิงอนุรักษ์ ไม่ให้เกินสมดุลตามธรรมชาติ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บของแหล่งน้ำบาดาล โดยอาจใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือหลักเศรษฐศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. การป้องกันคุณภาพของน้ำบาดาล โดยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล ควรตระหนักเสมอว่า มลพิษ สารพิษ สิ่งปฏิกูลบนพื้นดินและใต้ดินทุกอย่าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบาดาลด้วย

3. การใช้น้ำบาดาลอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมองเห็นความสำคัญของน้ำบาดาล ซึ่งนำมาใช้และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

The benefits of groundwater

Groundwater is the country’s important water reserve. Currently, Thailand has developed groundwater for widespread use. To accommodate the expansion of the population, economy and society due to the outstanding characteristics of groundwater, namely, the quality and temperature are relatively stable. Use space and investment per unit lower than the use of tap water and surface water The quantity does not vary seasonally. We can classify the use of groundwater into 3 types as follows:

1. The use of groundwater for consumption, such as the use of water for drinking water, household water

2. The use of groundwater for agriculture is the use of water for planting, vegetable and animal husbandry.

3. Use of groundwater for industry and business operations such as

– Use of groundwater in the industrial sector, such as the use of groundwater in industrial plants or as raw materials in production 

– Using water for service business

We should use groundwater wisely, which has 3 main principles:

1. Conservative use of groundwater do not exceed the natural balance This increases the storage potential of groundwater resources. May take legal measures or economic principles and public participation

2. Protection of the quality of groundwater by being careful not to cause contamination in groundwater sources Always be aware that pollution, toxic substances, all on the ground and underground. Affects the quality of groundwater as well.

3. The most valuable and beneficial use of groundwater should educate and encourage people to see the importance of groundwater which is used, and the effect will occur in the short and long term

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

地下水的好处

地下水是国家重要的水资源储备。目前,泰国已开发出广泛使用的地下水。为适应人口、经济和社会的扩张,地下水具有质温相对稳定的突出特点。使用空间和单位投资低于自来水和地表水的使用量,没有季节性变化。我们可以将地下水的使用分为以下三种类型:

1. 地下水的消费用途,如饮用水、生活用水等。

2、农业用水是指种植、蔬菜、畜牧业用水。

3. 地下水用于工业和商业活动,例如

– 工业部门中地下水的使用,例如在工厂中使用地下水或作为生产中的原材料

– 服务业用水

我们应该明智地使用地下水,它有3个主要原则:

1. 节约使用地下水 不要超过自然平衡 这增加了地下水资源的储存潜力。可以采取法律措施或经济原则和公众参与

2. 保护地下水质量,注意不要对地下水源造成污染 时刻注意污染、有毒物质,都在地面和地下。也会影响地下水的质量。

3. 地下水最有价值和最有益的用途应该教育和鼓励人们看到地下水的重要性,地下水的使用将在短期和长期内产生效果。

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อย

วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อย
ปัญหาน้ำกร่อย เป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนเจอค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับชายทะเล การใช้น้ำกร่อยเพื่อการอุปโภคและบริโภคแน่นอนเลยว่าอาจจะส่งผลเสียในระยะยาวได้ ฉะนั้นแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องหา วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อย เพื่อช่วยบำบัดและปรับปรุงคุณภาพของ น้ำกร่อย ให้เป็นน้ำที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเหมาะกับการใช้อุปโภค บริโภคต่าง ๆ นั่นเอง

การทำน้ำกร่อยเป็นน้ำจืด ทำอย่างไร
วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อยให้เป็นน้ำจืดสามารถทำได้ด้วยการปรับสภาพของน้ำ ส่วนมากแล้วจะใช้วิธีการกรอง และแน่นอนว่าถ้าจะให้เห็นผลที่สุดก็จะเป็นการกรองน้ำผ่านระบบ RO (Reverse Osmosis)

วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อยในบ้าน
ถ้าหากพบว่าภายในบ้านนั้นมีน้ำกร่อย แล้วต้องการที่จะหาวิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อยที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำกร่อยให้กลายเป็นน้ำจืดที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ก็จะเป็นการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO สำหรับใช้ภายในยครัวเรือนนั่นเองค่ะ เครื่องกรองน้ำ RO ที่ว่านี้จะมีระบบการกรองที่ผ่านเยื่อเมมเบรนขนาดเล็ก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นระบบการกรองที่มีความละเอียดอย่างสุด ๆ หากติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO ภายในบ้านแล้ว รับรองเลยว่าปัญหาน้ำกร่อยที่ว่านี้ก็จะหายไปอย่างแน่นอนค่ะ

วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อยภายในชุมชน หรือโรงงาน
พื้นที่บริเวณชุมชมบางแห่งนั้นก็เจอปัญหาน้ำกร่อย ทำให้น้ำที่ใช้สูบจ่ายไปใช้งานนั้นกร่อยตามไปด้วย และแน่นอนว่าถ้าใช้อุปโภคอย่างการใช้ทำความสะอาก ซักผ้า ฯลฯ อาจจะไม่ส่งผลเสียอะไรมากมาย แต่ถ้าเป็นการบริโภคอย่างการทำอาหาร ดื่ม ฯลฯ ปัญหาน้ำกร่อยที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวแน่นอน หากปัญหาน้ำกร่อยที่ว่านี้เกิดขึ้นกับโรงงานผลิตสิ่งต่าง ๆ ต้องขอบอกเลยว่าทางเจ้าของควรรีบหาวิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อยให้ไวที่สุด เพราะปัญหาน้ำกร่อยที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อขั้นตอนการผลิตอย่างมาก ๆ

                              ติดต่อช่างเจาะบาดาล      

Brackish Water Solution
brackish water problem It is a problem that many people face quite often. Especially in the area adjacent to the sea The use of brackish water for consumption and consumption, of course, may have long-term negative effects. Therefore, it is necessary to find Brackish Water Solution To help treat and improve the quality of brackish water to be water of standard quality and suitable for various consumer uses
How to make brackish water into fresh water?
The solution of brackish water to fresh water can be done with water conditioning. Most of the time, filtering methods are used. And of course, if the most effective result is water filtration through the RO (Reverse Osmosis) system.
How to solve the problem of brackish water in the house
If it is found that there is brackish water in the house Then want to find a solution to the problem of brackish water. To improve the quality of brackish water into fresh water that can be used safely It will be the installation of RO water purifier for domestic use, sure enough. This RO water purifier has a filtration system that passes through a small membrane. Reputed to be a filtration system that has the most resolution if installed RO water purifier in the house. I can assure you that the problem of brackish water will disappear for sure.
How to solve the problem of brackish water in the community or factory
Some community areas are facing the problem of brackish water. Causing the water to be pumped for use is brackish as well And of course, if using consumables such as cleaning, washing clothes, etc., may not cause much harm. But if it is for consumption such as cooking, drinking, etc., this problem of brackish water will definitely have a negative effect on health in the long run. If this brackish water problem happens to a factory, it must be said that the owner should find a solution to the brackish water problem as quickly as possible. Because the problem of brackish water will greatly affect the production process.

                              ติดต่อช่างเจาะบาดาล      

苦咸水溶液
苦咸水问题 这是许多人经常面临的问题。尤其是在毗邻大海的地区,使用微咸水进行消费和消费,当然可能会产生长期的负面影响。因此,有必要寻找苦咸水解决方案来帮助处理和改善苦咸水的质量,使其成为标准质量并适合各种消费者使用的水。
怎么把苦咸水变成淡水?
微咸水向淡水的溶液可以通过水调节来完成。大多数情况下,使用过滤方法。当然,如果最有效的结果是通过 RO(反渗透)系统过滤水。
如何解决家里的苦咸水问题
如果发现家里有苦咸水那就想办法解决苦咸水的问题。把苦咸水的水质提高到可以安全使用的淡水 安装RO净水器家用,果然如此。该 RO 净水器具有通过小膜的过滤系统。家中安装反渗透净水器,被誉为是分辨率最高地过滤系统。我可以向你保证,咸水的问题肯定会消失。
如何解决小区或工厂的苦咸水问题
一些社区地区正面临咸水问题。导致抽水使用也是微咸的。当然,如果使用清洁、洗衣服等消耗品,可能不会造成太大伤害。但是如果是做饭、喝水等消费的话,这个苦咸水的问题,从长远来看肯定会对健康产生负面影响。如果这个苦咸水问题发生在工厂,那必须说业主应该尽快找到解决苦咸水问题的办法。因为苦咸水的问题会极大地影响生产过程。

                              ติดต่อช่างเจาะบาดาล      

วิธีดูแลระบบประปาบาดาล

วิธีดูแลระบบประปาบาดาล
1.ตรวจสอบระบบไฟของระบบน้ำประปาบาดาล
-เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากไฟฟ้ารัดวงจรควรมีการตรวจสอบระบบไฟที่ใช้ในระบบน้ำประปา
2.จัดการสิ่งสกปรกในระบบน้ำประปาบาดาล
-ควรมีการเก็บกวาดสิ่งสกปรกออกที่สะสมอยู่ในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ
3.ระมัดระวังในการเปิดและปิดสวิตช์การใช้งาน
-เพื่อความปลอดภัยควรระมัดระวังในการเปิดและปิดสวิตช์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรสู่คน
4.สำรองน้ำประปาบาดาลไว้ใช้
-ควรมีการแจ้งเตือนให้สมาชิกผู้ใช้น้ำประปาบาดาลทุกท่านทราบโดยให้ทุกคนทำการสำรองน้ำไว้ใช้
5.ตัดวงจรไฟฟ้าชั่วคราวของระบบน้ำประปาบาดาล
-ทำการติดสะพานไฟฟ้าหรือเบรกเกอร์เพื่อตัดวงจรไฟฟ้าชั่วคราวในกรณีที่เกิดพายุฝนตกหนักหรือฟ้าคะนอง
6.จับยึดท่อเมนด้วยวัสดุหรือไม้ที่แข็งแรง
-ใช้ไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งแรงในการจับยึดท่อเมนสายน้ำในบริเวณที่ท่อเมนเดินผ่านร่องน้ำ
7.ตัดวงจรสวิทช์
-เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดน้ำท่วมขังตรงบ่อน้ำบาดาล
8.ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบน้ำประปาบาดาล
เพื่อความปลอดภัยควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
9.กำจัดวัชพืชหรือตัดหญ้ารอบๆ บริเวณบ่อน้ำบาดาล
ควรกำจัดวัชพืชหรือตัดหญ้าออกรอบๆ บริเวณหอถังและระบบกรองน้ำประปาบาดาล

ปัญหาก่อนการติดตั้งระบบน้ำบาดาล

1. น้ำบาดาลมีซากพืช ซากสัตว์ปนอยู่
2. น้ำบาดาลมีเศษหิน กรวดเจือปน
3.มีแมงกานีส หรือค่าสนิมเหล็กเจือปน
4. น้ำบาดาลมีค่าคลอไรด์เกินมาตรฐาน
5. น้ำบาดาลยังไม่ถูกปรับค่ากรด-ด่าง
6. น้ำบาดาลมีหินปูน
7. มีค่าโลหะที่เป็นอัตรายเจือปนอยู่
8. มีค่าฟลูออไรต์ในน้ำบาดาลเกินมาตรฐาน
9. น้ำบาดาลมีสารละลายในน้ำเยอะเกินไป
10. น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล         

How to take care of the underground water supply system

1. Check the electrical system of the underground water supply system.

-To prevent potential dangers from electrical short circuits, the electrical system used in the water supply system should be inspected.

2. Management of impurities in the underground water supply system

– Should be cleaned of dirt that accumulates in the pump control cabinet.

3. Be careful when turning the switch on and off.

-For safety, be careful when opening and closing the switch to prevent electric shock to people.

4. Reserve groundwater for use.

– There should be a notification to all members of the groundwater users to know by letting everyone reserve water for use.

5. Temporarily cut off the electrical circuit of the underground water supply system.

– Install electric bridges or circuit breakers to temporarily disconnect the circuit in case of heavy rain or thunderstorms.

6. Hold the main pipe with a strong material or wood.

-Use wood or strong material to hold the mains pipes in the area where the main pipes go through the trench.

7. Circuit breaker switch

-To prevent short circuit when flooding at artesian wells

8. Check the electrical equipment of the underground water supply system.

For safety, electrical equipment and circuits should always be checked to be in good condition.

9. Get rid of weeds or mow the surrounding grass. Groundwater area

Should remove weeds or cut the grass around the area. Around the tank tower and the groundwater filtration system

Problems before installing a groundwater system

1. Groundwater contains humus. Carcass

2. Groundwater contains rubble and gravel.

3. Contains manganese or iron rust impurities

4. Groundwater has a chloride value that exceeds the standard.

5. Groundwater has not been adjusted to the acid-base value.

6. Groundwater contains limestone.

7. There is a precious metal that is an impurity rate.

8. The fluorite value in groundwater exceeds the standard.

9. Groundwater contains too much aqueous solution.

10. Groundwater has a bad smell.

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล         

如何照顾地下水供应系统

1、检查地下供水系统的电气系统。

– 为防止电气短路造成的潜在危险,应检查供水系统中使用的电气系统。

2、地下水供应系统中的杂质管理

– 应清除积聚在泵控制柜中的污垢。

3. 打开和关闭开关时要小心。

– 为了安全,打开和关闭开关时要小心,防止触电。

4、预留地下水备用。

– 应该通知所有地下水使用者成员,让每个人都储备水以供使用。

5、暂时切断地下水供应系统的电路。

– 安装电桥或断路器,以便在大雨或雷暴天气时暂时断开电路。

6. 用坚固的材料或木头固定主管。

– 在主管穿过沟渠的区域使用木材或坚固的材料来固定主管。

7.断路器开关

– 在自流井进水时防止短路

8、检查地下供水系统的电气设备。

为安全起见,应始终检查电气设备和电路是否处于良好状态。

9. 清除杂草或修剪周围的草。地下水区

应清除杂草或修剪该区域周围的草。围绕水箱塔和地下水过滤系统

安装地下水系统前的问题

1.地下水中含有腐殖质。胴体

2、地下水中含有碎石和砾石。

3.含有锰或铁锈杂质

4、地下水氯值超标。

5、地下水没有调整到酸碱值。

6. 地下水含有石灰石。

7.有一种贵金属是杂质率。

8、地下水中萤石值超标。

9. 地下水含有过多的水溶液。

10.地下水有异味。

                           ติดต่อช่างเจาะบาดาล         

5 ประโยชน์ของน้ำบาดาล ที่คิดว่าส่งผลดีอย่างมาก ๆ ในชีวิตประจำวัน

5 ประโยชน์ของน้ำบาดาล ที่คิดว่าส่งผลดีอย่างมาก ๆ ในชีวิตประจำวัน
1.นำน้ำบาดาลมาใช้เป็นน้ำดื่มในครัวเรือนได้
2.นำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคในครัวเรือน
3.นำน้ำบาดาลมาใช้เพื่องานการเกษตร
4.นำน้ำบาดาลมาใช้ในงานอุตสาหกรรม
5.ใช้น้ำบาดาลในการประกอบธุรกิจ

วิธีกรองน้ำบาดาลกำจัดหินปูน สนิมเหล็ก
1.สูบน้ำบาดาลมาเก็บไว้ในบ่อพักน้ำ หรือถังเก็บน้ำ
2.กรองน้ำบาดาลที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค
3.กรองความขุ่นของน้ำบาดาล
4.กรองสนิมเหล็กที่เจือปนในน้ำบาดาล
5.กรองเรซิ่นเพื่อกำจัดหินปูน
6.สูบน้ำบาดาลที่ผ่านการกรองเข้าสู่ถังเก็บน้ำ

จะเห็นได้ว่า น้ำบาดาลเป็นน้ำจากธรรมชาติที่มีสิ่งเจือปนตามมาอย่างมากมาย หากไม่รู้จัก วิธีกรองน้ำบาดาล หรือบำบัดคุณภาพน้ำบาดาลที่ถูกต้อง ก็จะทำให้คุณภาพของน้ำบาดาลนั้นไม่ดี นำไปใช้อุปโภค-บริโภคแล้วอาจจะเป็นอันตรายได้ ฉะนั้นแล้วการกรองน้ำบาดาลเพื่อกรองหินปูน สนิมเหล็ก ฯลฯ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพื่อให้สามารถสูบจ่ายน้ำบาดาลไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

5 benefits of groundwater which is thought to have a very positive effect on daily life
1. The groundwater can be used as drinking water in the household.
2. Use groundwater for household consumption.
3. Use groundwater for agricultural work.
4. Use groundwater in industrial applications.
5. Use groundwater in business

How to filter groundwater to remove limestone, iron rust

1. Pumping groundwater to store in the sump. Or water tank
2. Filter the groundwater that has been disinfected
3. Filter the turbidity of groundwater.
4. Filter iron rust that is contaminated in groundwater.
5. Filter the resin to remove limestone.
6. Pumping filtered groundwater into the water tank.

It can be seen that groundwater is natural water that contains many impurities. If you do not know how to filter groundwater or the correct treatment of groundwater quality It will cause the quality of groundwater is not good. Used for consumption – then it can be dangerous. Therefore, the filtration of groundwater to filter limestone, iron rust, etc. is very important in order to be able to pump groundwater to use safely, sure enough.

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

地下水的 5 大好处被认为对日常生活有非常积极的影响

1、地下水可作为家庭饮用水。

2. 将地下水用于家庭消费。

3. 将地下水用于农业工作。

4. 在工业应用中使用地下水。

5. 商业中使用地下水

如何过滤地下水去除石灰石、铁锈

1. 抽取地下水储存在集水池中。或者水箱

2、过滤已消毒的地下水。

3、过滤地下水的浊度。

4、过滤被地下水污染的铁锈。

5. 过滤树脂以除去石灰石。

6. 将过滤后的地下水泵入水箱。

可见,地下水是含有许多杂质的天然水。如果不知道如何过滤地下水或正确处理地下水水质,就会造成地下水水质不好。用于消费 – 那么它可能是危险的。因此,地下水过滤过滤石灰石、铁锈等是非常重要的,才能抽地下水安全使用,果然如此。

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

7 ข้อเสียของน้ำบาดาล ที่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค-บริโภค

7 ข้อเสียของน้ำบาดาล ที่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภค-บริโภค ในชีวิตประจำวัน มีอะไรบ้าง

ข้อเสียน้ำบาดาลมีอะไรบ้าง
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 1 : สนิมเหล็ก
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 2 : การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล หรือสารเคมี
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 3 : มีค่าฟลูออไรต์เกินค่ามาตรฐาน
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 4 : การผสมของหินปู
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 5 : การกัดกร่อน
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 6 : น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 7 : มีต้นทุนสูงในการขุดเจาะ
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 8 : มีต้นทุนสูงในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

Disadvantages of groundwater that affect consumption – consumption What’s in everyday life?

What are the disadvantages of groundwater?

Disadvantages of groundwater 1: Iron rust

Disadvantages of groundwater 2: Contamination of sewage or chemicals

Disadvantages of groundwater 3 : Fluorite values ​​exceed the standard.

Disadvantages of groundwater 4 : Mixing of paving stones

Disadvantages of groundwater 5 : Corrosion

Disadvantages of groundwater 6 : Groundwater has a bad smell.

Groundwater Disadvantage 7 : High Cost of Drilling

Disadvantages of groundwater 8 : The high cost of installing a groundwater purifier.

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

影响消费的地下水劣势 – 消费 日常生活中有什么?

地下水的缺点是什么?

地下水的缺点1:铁锈

地下水的缺点2:污水或化学品的污染

地下水的缺点3:萤石值超标。

地下水的缺点4:铺路石混杂

地下水的缺点5:腐蚀

地下水的缺点6:地下水有异味。

地下水缺点7:钻井成本高

地下水的缺点8:安装地下水净化器成本高。

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

7 ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล ที่เกิดขึ้นจริงๆ

7 ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล ที่เกิดขึ้นจริงๆ มีอะไรบ้าง ?

ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล มีอะไรบ้าง
1.การปนเปื้อนของสารเคมีหรือสิ่งปฏิกูล
ส่งผลทำให้น้ำบาดาลมีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลหรือการปนเปื้อนของสารเคมี ซึ่งเป็นพิษและส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย
2.ข้อเสียที่เกิดจากสนิมเหล็ก
ส่งผลทำให้คุณภาพน้ำไม่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ที่นำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภค
3.การกัดกร่อนและพังทลายของหน้าดิน
ทำให้บริเวณชั้นหินเกิดการผุกร่อน หรือกัดกร่อนตามมาด้วยการยุบตัวของดินตามทิศทางการไหลของน้ำ
4.ข้อเสียที่เกิดจากการผสมของหินปูน
ทำให้น้ำบาดาลมีความกระด้าง หากนำไปใช้โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการบำบัด อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายของผู้บริโภคบริโภคได้
5.ค่าฟลูออไรด์ที่เกินมาตรฐาน
สร้างความเสียหายแก่วัตถุดิบหรือทำให้คุณภาพสินค้าลดน้อยลง ดังนั้นจึงต้องมีการบำบัดน้ำบาดาลด้วยการทำระบบกรองน้ำบาดาลที่ดี มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้ประโยชน์
6.น้ำบาดาลที่ส่งกลิ่นเหม็น
สามารถแก้ได้ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำโดยใช้เครื่องกรองน้ำบาดาลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการกรองน้ำ
7.การขุดเจาะที่มีต้นทุนสูง
การขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์ในด้านใดก็ตาม ย่อมมีต้นทุนสูงในการขุดเจาะสูง

ทั้งหมดนี้ก็คือ 7 ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาลที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อน ของสารเคมี สิ่งปฏิกูล ถึงแม้แร่ธาตุที่อยู่ตามธรรมชาติ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลที่ดีและมีประสิทธิภาพ และถึงแม้ว่าการขุดเจาะน้ำบาดาลจะมีต้นทุนสูง รวมถึงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลด้วย แต่ก็เป็นต้นทุนที่สูงแค่ในระยะแรกเท่านั้น ซึ่งในระยะยาวแน่นอนว่าสามารถคืนทุนได้อย่างแน่นอน

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

7 Effects of using groundwater What really happened?

What are the effects of using gr

1. Contamination of chemicals or sewage

As a result, groundwater is contaminated with sewage or chemical contamination. Which is toxic and negatively affects the health of the body 2. Disadvantages caused by rusting of steel

As a result, the quality of water is not clean and safe for the health of those who use it for consumption and consumption.

3. Corrosion and erosion of the topsoil

causing the rock layers to erode Or erosion followed by the collapse of the soil along the direction of the water flow.

4. Disadvantages caused by mixing of limestone

make the groundwater hard If used without the treatment process May adversely affect the health and body of consumers consume

5. Fluoride values ​​that exceed the standard

Damage to raw materials or deteriorate product quality Therefore, groundwater must be treated by making a good quality groundwater filtration system for safety for use.

6. Foul-smelling groundwater

This can be solved by installing a water filtration system using a high quality and efficient groundwater filtration system.

7. High cost drilling

Using groundwater drilling Regardless of the benefit in any way would have a high cost of drilling

All in all, here are 7 actual groundwater impacts, most of which are the effects of contamination of chemicals, sewage, even natural minerals. These problems can be solved by installing a good and efficient groundwater filtration system. And although groundwater drilling is costly Including the installation of an underground water filter as well. But it is a high cost only in the early stages. Which in the long run, of course, that can definitely return the capital

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

7 使用地下水的影响 到底发生了什么?

使用gr有什么效果

1. 化学品或污水的污染

结果,地下水被污水或化学污染物污染。这是有毒的,对身体健康有负面影响 2. 钢生锈造成的缺点。

结果,对于用水和消费的人的健康而言,水的质量并不干净和安全。

3、表土的腐蚀侵蚀

导致岩层侵蚀或侵蚀,随后土壤沿水流方向坍塌。

4.石灰石混入造成的缺点

使地下水变硬 如果在未经处理的情况下使用 可能会对消费者的健康和身体产生不利影响

5、氟值超标

原材料损坏或产品质量下降因此,必须通过制作优质地下水过滤系统来处理地下水,以确保使用安全。

6. 有臭味的地下水

这可以通过安装使用高质量和高效地下水过滤系统的水过滤系统来解决。

7. 高成本钻井

使用地下水钻探无论以任何方式获得好处都会有很高的钻探成本

总而言之,这里有 7 种实际的地下水影响,其中大部分是化学品、污水甚至天然矿物污染的影响。这些问题可以通过安装一个良好而高效的地下水过滤系统来解决。虽然地下水钻探成本很高,但包括安装地下水过滤器。但这只是在早期阶段的高成本。从长远来看,当然可以肯定能回报资本

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

การจัดการการปนเปื้อนฟลูออไรด์

การจัดการการปนเปื้อนฟลูออไรด์
1. ความสำคัญและที่มาของปัญหา
2. สถานการณ์ฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำบริโภคธรรมชาติในพื้นที่ราบสูงของประเทศไทย
3. ความเสี่ยงต่อสุขภาพฟันจากการบริโภคน้ำที่มีปริมาณฟลูออไรด์สูง
4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม
5. การพัฒนาวัสดุดูดซับฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำดื่ม

       ติดต่อช่างเจาะบาดาล

Fluoride Contamination Management

1. The importance and origin of the problem

2. Fluoride situation in natural drinking water sources in the highlands of Thailand 

3. Dental health risks from high fluoride intake

4. Technology used to remove fluoride in drinking water 

5. Development of fluoride absorbent materials in drinking water sources.

       ติดต่อช่างเจาะบาดาล

氟化物污染管理

一、问题的重要性和起源

2、泰国高地天然饮用水源含氟情况 

3. 高氟摄入对牙齿健康造成的风险

4、饮用水除氟技术 

5、饮用水源氟吸收材料的开发。

       ติดต่อช่างเจาะบาดาล

ข้อดี 4 อย่างที่เราขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

ข้อดี 4 อย่างที่เราขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

1.น้ำบาดาลมีความใสสะอาด
น้ำบาดาลที่ได้จากบ่อบาดาลมักเป็นน้ำที่ความใสสะอาดเพราะน้ำบาดาลจะต้องไหลผ่านทั้งชั้นดิน
2.น้ำบาดาลมีปริมาณมากพอ
สามารถนำมาใช้กันได้และช่วงหน้าฝนเมื่อฝนตกก็มีน้ำไหลลงไปเป็นน้ำบาดาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
3.เสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มาก
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้จะมีการเสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มากนักถ้าเทียบจากการกักเก็บน้ำแบบอื่น
4.มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่หมดหรือแห้งขอด
บ่อบาดาลจะมีน้ำออกมาตลอดทั้งปีโดยที่ไม่แห้งขอดแต่การนำน้ำบาดาลมาใช้ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสม

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง !
ระบบกรองน้ำบาดาล ถูกติดตั้งขึ้นเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำ สารเคมี แร่ธาตุและเชื้อโรคต่างๆ ช่วยปรับสภาพน้ำบาดาลให้สะอาดถูกหลักอนามัย สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

1.กำจัดวัตถุเจือปน น้ำบาดาลนั้นจะแทรกอยู่ในชั้นดินชั้นหิน
2.กำจัดสารปนเปื้อน เช่น สารเคมี แร่ธาตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายรวมทั้งสารเจือปนอื่นๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

3.ปรับสภาพน้ำเนื่องจากน้ำยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เลยการกรองน้ำจะช่วยปรับสภาพน้ำให้ตรงตามมาตรฐานมากขึ้น
4.การนำมาบาดาลมาใช้เลยโดยที่ยังไม่ผ่านการกรองน้ำนั้นอาจเต็มไปด้วยการปนเปื้อนเป็นน้ำที่ยังไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

4 advantages that we drill wells and bring groundwater to use

1. Groundwater is clear and clean.

Groundwater from artesian wells is usually clear because groundwater has to flow through the entire layer of soil.

2. There is enough groundwater.

It can be used together and during the rainy season when it rains, water flows into groundwater circulating indefinitely.

3. Not much waste of drilling space

Drilling an artesian well for water use will not waste a lot of drilling space compared to other types of water storage.

4. There is no water to use all year round or dry.

Artesian wells will have water throughout the year without drying up, but the use of groundwater must be managed appropriately.

Advantages of installing a groundwater filtration system That you need to know before installing !

Groundwater Filtration System It is installed to remove dirt contaminated with water, chemicals, minerals and germs. Help adjust the condition of groundwater to be clean and hygienic. Can be used for consumption without causing harm to the body

1. Eliminate additives. Groundwater is inserted in the rocky soil layer.

2. Eliminate contaminants such as chemicals, minerals that may cause harm to the body, including other impurities that cannot be seen by the naked eye.

3. Adjust the water condition because water cannot be used at all. Water filtration will help adjust the water condition to meet more standards.

4. The use of groundwater without being filtered water may be full of contaminated water that is not of substandard quality.

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

我们打井取地下水的4大优势

1、地下水清澈干净。

自流井中的地下水通常是清澈的,因为地下水必须流过整个土壤层。

2、地下水充足。

它可以一起使用,在雨季下雨时,水流入地下水无限循环。

3. 不浪费钻孔空间

与其他类型的蓄水方式相比,钻井自流井用水不会浪费大量钻井空间。

4. 常年无水或干燥。

自流井终年有水,不会干涸,但必须妥善管理地下水的使用。

安装地下水过滤系统的优点 安装前您需要了解的内容!

地下水过滤系统 安装它以去除被水、化学品、矿物质和细菌污染的污垢。帮助调节地下水状况,使其清洁卫生。可食用,不会对身体造成伤害

1. 消除添加剂。地下水注入岩石土壤层。

2、去除化学物质、矿物质等可能对身体造成伤害的污染物,包括其他肉眼看不到的杂质。

3. 调整水的条件,因为根本不能用水。水过滤将有助于调整水的条件,以满足更多的标准。

4、使用未经过滤的地下水,可能充满不合格的污染水。

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

ประเทศไทยของเราในช่วง 2-3 ปีให้หลังนั่นมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ยิ่งในช่วงหน้าแล้งนั่นแทบทุกภูมิภาคมักจะพบปัญหาขาดแคลนน้ำกันทั่วทั้งประเทศ ถึงแม้มีโครงการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่จากทางรัฐบาลเองก็ตามแต่ก็มักจะโดนต่อต้านจากคนในพื้นที่จึงมีคนเสนอให้ขุดเจาะบ่อบาดาลและนำน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้เรามาดูกันว่าการขุดเจาะบ่อบาดาลมีข้อดีอย่างไรบ้างในหัวข้อ ข้อดี 4 อย่างที่เราขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างตามมาดูกันเลย

1.น้ำบาดาลมีความใสสะอาด
น้ำบาดาลที่ได้จากบ่อบาดาลมักเป็นน้ำที่ความ ใสสะอาดเพราะน้ำบาดาลจะต้องไหลผ่านทั้งชั้นดินและต้องซึมผ่านช่องหินที่ความหนาแน่นสูงจึงทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีความใสสะอาดระดับหนึ่งนั่นเอง

2.น้ำบาดาลมีปริมาณมากพอ
ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นจำนวนมากขึ้นก็ตามแต่ปริมาณน้ำบาดาลยังคงมีปริมาณมากพอสมควรให้เราได้สามารถนำมาใช้กันได้และช่วงหน้าฝนเมื่อฝนตกก็มีน้ำไหลลงไปเป็นน้ำบาดาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆจึงทำให้น้ำบาดาลมีปริมาณเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย

3.เสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มาก
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้จะมีการเสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มากนักถ้าเทียบจากการกักเก็บน้ำแบบอื่นซึ่งเราก็สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้และยังเหลือพื้นที่ในทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

4.มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่หมดหรือแห้งขอด
บ่อบาดาลจะมีน้ำออกมาตลอดทั้งปีโดยที่ไม่แห้งขอดแต่การนำน้ำบาดาลมาใช้ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมด้วยก็จะทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีปริมาณมากพอที่จะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีนั่นเอง

      ติดต่อช่างเจาะบาดาล

Drilling an artesian well and using groundwater
Our country in the last few years that often faces a shortage of drinking water, especially during the dry season that almost every region has a water shortage problem throughout the country. Although there are large dam projects from the government itself, but they are often opposed by the local people, so they are proposed to drill artesian wells and bring water from artesian wells to use. Let’s see how well drilling What are the advantages of groundwater in the topic 4 advantages that we drill wells and use groundwater. What are some things that resonate with each other? Let’s go and see.
1. Groundwater is clear and clean.
Groundwater from artesian wells is often water that is clear because groundwater must flow through the entire soil layer and must seep through the rock channel at a high density, thus making the water from the groundwater to have a certain level of clarity.
2. There is enough groundwater.
Although at present there is many artesian wells being drilled, but the amount of groundwater is still large enough for us to be able to use each other and during the rainy season when it rains, there is water flowing down into water. Groundwater continually circulates, thus increasing the volume of groundwater.
3. Not much waste of drilling space
Drilling an artesian well to bring water for use will not waste much drilling space compared to other types of water storage, which we can use groundwater and still have a lot of space to use. Next
4. There is no water to use all year round or dry.
Artesian wells will have water throughout the year without drying out, but the use of groundwater must be managed appropriately, so that water from artesian wells will be sufficient to be used throughout the year itself.

      ติดต่อช่างเจาะบาดาล

钻一口自流井并使用地下水
我国近几年经常面临饮用水短缺,尤其是旱季,全国几乎每个地区都存在缺水问题。虽然政府本身也有大型水坝工程,但往往遭到当地民众的反对,所以建议打自流井,从自流井中取水使用。让我们看看如何打井地下水有什么好处我们打井和使用地下水的4个优点。有哪些可以相互产生共鸣的东西?我们去看看吧。
1、地下水清澈干净。
自流井的地下水往往是清澈的水,因为地下水必须流经整个土层,必须以高密度从岩石通道中渗出,从而使地下水中的水具有一定的清澈度。
2、地下水充足。
虽然目前有很多自流井在钻,但地下水量仍然足够我们可以互相利用,而且在下雨的雨季,有水流下水。地下水不断循环,从而增加了地下水量。
3. 不浪费钻孔空间
与其他类型的蓄水方式相比,打自流井取水不会浪费太多钻井空间,我们可以使用地下水,而且还有很多空间可以使用。下一个
4. 常年无水或干燥。
自流井终年有水,不会干涸,但必须妥善管理地下水的使用,使自流井的水足可全年使用。

      ติดต่อช่างเจาะบาดาล

ความแตกต่างของแหล่งน้ำต่างๆ

ความแตกต่างของแหล่งน้ำต่างๆ

น้ำบาดาล
น้ำบาดาลเกิดจากน้ำผิวดิน ที่ซึมผ่านชั้นดินต่างๆจนไปถึงขั้นดินหรือชั้นหินทีไม่ซึมน้ำ และเกิดการสะสมอยู่ระหว่างช่องว่างของเนื้อดิน โดยเฉพาะชั้นดินเป็นกรวด ทรายหิน ปริมาณของน้ำที่ขังอยู่ในชั้นของดินดังกล่าวจะค่อยๆ เพิ่มปริมาณมากขึ้นในฤดูฝนและลดปริมาณลงในฤดูแล้ง น้ำบาดาลจะมีการถ่ายเทระดับได้เช่นเดียวกับน้ำผิวดิน มนุษย์นำน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์โดยการเจาะบ่อบาดาล

น้ำผิวดิน
หมายถึง ส่วนของน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นดินแล้วไหลลงสู่ที่ต่ำตามแม่น้ำลำคลอง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ หนองและบึง น้ำผิวดินนี้จะรวมทั้งน้ำที่ไหลล้นจากใต้ดินเข้ามาสมทบด้วย ดังจะเห็นได้จากลำธารหรือลำห้วยที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดปีไม่ว่าจะมีฝนตกหรือไม่ ปริมาณน้ำที่ไหลในลำห้วยหรือลำน้ำ ในระหว่างฤดูแล้ง เป็นน้ำที่สะสมไว้ใต้ดินและซึมซับมาตลอดเวลาที่ฝนไม่ตก การไหลนองบนพื้นดิน ทำให้น้ำผิวดินได้รับความสกปรกจากสิ่งแวดล้อมในรูปต่างๆ กัน น้ำผิวดินอาจมีความขุ่นและสารอินทรีย์สูง ปริมาณเกลือแร่ในน้ำอาจมีมากหรือน้อย

น้ำประปา
น้ำประปา หมายถึง น้ำทีมีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้ดื่มได้อย่างปลอดภัย โดยมีระบบการจ่ายน้ำไปตามเส้นท่อ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำเพียงพอแก่ความต้องการ คุณลักษณะทั่วไป ของน้ำประปาควรจะมีคลอรีน CI2 อยู่ในน้ำด้วยเสมอ แม้ว่าน้ำประปาจะมีคุณภาพดี มีความใสและสะอาดผ่านกระบวนการปรัปปรุงคุณภาพแล้ว หรือเป็นน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตมาโดยวิธีใดก็ดี จะต้องมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ซึ่งถือเป็นความต้องการขั้นต่ำสุดของการผลิตน้ำประปา ดังนั้น ในน้ำประปาจะมีก๊าซคลอรีนละลายปนอยู่ด้วยเสมอ

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

Different water sources

groundwater

Groundwater is formed from surface water. That seeps through various soil layers until reaching the soil or rock layers that do not seep water and accumulated between the gaps of the soil Especially the soil layer is gravel, sand, rock, the amount of water trapped in such soil layer will gradually increase in the rainy season and decrease in the dry season Groundwater has the same level of transfer as surface water. Humans make use of groundwater by drilling artesian wells.

Surface water

Refers to the portion of rainwater that falls to the ground and flows into the lowlands along rivers, canals, lakes, reservoirs, swamps and marshes. This can be seen from streams or creeks that have water flowing all year round whether it rains or not. The amount of water flowing in a creek or stream during the dry season It is the water that accumulates underground and is absorbed all the time when it does not rain. Flow on the ground This causes surface water to be contaminated by the environment in various forms. Surface water may have high turbidity and organic matter. The amount of mineral salts in the water may be more or less.

Tap water

Tap water means quality water that is suitable for safe drinking. With a water distribution system along the pipelines so that water users can get enough water to meet their needs General features Tap water should always have CI2 chlorine in the water. Although the tap water is of good quality. It is clear and clean through the quality improvement process. Or is tap water that has been processed by any method It must be disinfected with chlorine. This is considered the minimum requirement of tap water production. Therefore, there will always be dissolved chlorine gas in tap water.

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล

不同的水源

地下水

地下水由地表水形成。渗入各个土层,直到到达不渗水的土层或岩层,积聚在土的缝隙之间,尤其是砂砾、沙子、岩石的土层,会被……困逐渐增加。雨季和旱季减少 地下水与地表水的转移水平相同。人类通过钻自流井来利用地下水。

地表水

是指落到地面并沿河流、运河、湖泊、水库、沼泽和沼泽流入低地的部分雨水。这可以从全年都有水流动的溪流或小溪中看到,无论是否下雨。旱季在小溪或溪流中流动的水量 它是积聚在地下并在不下雨时一直被吸收的水。地面流动 这导致地表水以各种形式受到环境的污染。地表水可能有高浊度和有机物。水中矿物盐的量可多可少。

自来水

自来水是指适合安全饮用的优质水。沿管道设有配水系统,使用水户可以获得足够的水来满足他们的需要 一般特性 自来水中应始终含有 CI2 氯。虽然自来水质量很好。通过质量改进过程清晰明了。或者是经过任何方法处理过的自来水,都必须用氯消毒。这被认为是自来水生产的最低要求。因此,自来水中总会有溶解的氯气。

        ติดต่อช่างเจาะบาดาล