5 วิธีติดหัวพ่นหมอกอย่างไร ไม่ให้พื้นเปียก? สาเหตุที่ทำให้พื้นเปียก มี 2 ปัจจัยหลักๆ

 1. ละอองน้ำมีขนาดใหญ่ ทำตกสู่พื้นรวดเร็ว ซึงมักจะพบได้ในกรณีใช้หัวพ่นพลาสติกที่ความละเอียดมากกว่า 0.6mm
 2. ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ทำให้การระเหยของละอองน้ำในอากาศเมื่่อน้อยลง เเละ เมื่อความชื้นในอากาศมีสูงมากก็จะควบเเน่น เกาะตัวเเล้วตกสู่พื้น ได้เช่นกัน

หากไม่ต้องการให้พื้นเปียก

 1. เลือกหัวพ่นที่มีขนาดเล็ก(<0.3mm) ละอองที่ออกมาก็จะละเอียด มีปริมาณน้ำน้อย เบา ทำให้ลอยตัวในอากาศได้ดี เเละ ระเหยในอากาศได้ไว
 2. เว้นระยะห่างของหัวพ่นให้เหมาะสมกับหน้างาน อย่าให้รัศมีการพ่นของละอองพ่นโดนกัน เพราะจะจับตัวกันเเล้วตกสู่พื้น
 3. ติดตั้งให้สูงจากพื้นให้เหมาะสม เพื่อให้ละอองน้ำระเหยก่อนตกสู่พื้น หัวพ่นขนาด 0.3mm รัศมีการพ่นอยู่ที่ 1 – 1.5เมตร ปกติเเล้วหากติดตั้งภายนอกอาคาร ที่ระยะห่าง 1.5 เมตร สูงมากกว่า 2.5 เมตร ละอองจะระเหยในอากาศหมดก่อนตกถึงพื้น
 4. เว้นระยะเวลาเปิดปิดให้เหมาะสม หากพ่นหมอกเป็นเวลาหรือ ถี่เกินไป ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศก็จะสูงขึ้น การระเหยขอละอองต่ำลง การควบเเน่นจับตัวได้ง่ายขึ้น การใช้ Timer กำหนดเวลาช่วยเปิดปิด ช่วยได้
 5. ติดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ภายนอกอาคาร ไม่เเนะนำให้ติดภายในอาคาร

เราขายและติดตั้งเครื่องพ่นหมอก ใช้เครื่องพ่นหมอกที่ทนทาน เปิดได้นานกว่า หมอกละเอียด มีอะไหร่ทดแทนเครื่องพ่นหมอกทุกชิ้น ระบบหัวพ่นหมอกช่วยลดความร้อน เพิ่มบรรยากาศสวนให้ร่มรื่น เพิ่มความชื้นให้กับพื้นที่สีเขียว ผลงานของเรา
หัวพ่นหมอก
เครื่องพ่นหมอก
ชุดพ่นหมอก.
ติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์
ระบบน้ําในสวน
ติดตั้งระบบน้ำหยด
ติดตั้งระบบน้ำพุ่ง

ติดต่อช่าง

สิ่งที่ต้องเตรียม ตอนไปรับรถเช่า

บัตรเครดิต
บัตรประชาชน
ใบขับขี่
ใบจอง

พอถึงวันที่รับรถ ก็ตรงมาที่สาขาที่เราเลือกไว้ได้เลย
พร้อมพกบัตรประชาชน ใบขับขี่ ใบจอง และบัตรเครดิตสำหรับจ่ายค่าเช่ารถ
และค่ามัดจำ วงเงินมัดจำ 10,000 บาท ซึ่งจะได้รับวงเงินคืนเต็มจำนวนหลังจากนำรถมาคืน
โดยไม่มีอุบัติเหตุ หรือเสียหายใดๆ
ข้อดีมากๆของการเดินทางโดยขับรถไปเองนี่คือ อยากแวะไหนแวะ
อยากจอดถ่ายรูปข้างทางสวยๆตรงไหนก็ได้หมด และเดี๋ยวนี้ราคารถเช่าแทบจะไม่ต่างจากนั่งรถโดยสารแล้วนะ

บริษัทรถเช่า ทีมงานคือผู้ให้บริการรถเช่ามืออาชีพรถเช่าขับเอง ท่องเที่ยวตามใจชอบรถให้เช่า ทุกประเภท ได้ทั้งรายวัน รายเดือนบริการรถเช่าราคาถูก  รถเช่าสนามบิน ขับเที่ยวในพื้นที่
สอบถามเงินเอกสารเช่ารถยนต์

 ติดต่อสอบถาม

การขอรับใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาล

1.ผู้ประสงค์จะเจาะน้้าบาดาลด้าเนินการดังนี้1. ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาล (ตามแบบ นบ.1)ณ ที่ท้าการ อบต./เทศบาลนั้นๆ

 1. แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล
  1. ส้าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
   2.ส้าเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอ้านาจลงนาม,ส้าเนาทะเบียนบ้านหรือส้าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ้านาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
  2. หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)2.หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นค้าขอด้วยตนเอง)
  3. ส้าเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้้าบาดาลในที่ดิน
   หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในค้าขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้้าบาดาลกรณีมอบอ้านาจต้องมีส้าเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย
  4. ส้าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
   6.แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)6. ส้าเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ
   (ส้าหรับบ่อน้้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100มิลลิเมตร) ขึ้นไป และส้าเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา
   หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ ส้าหรับบ่อน้้าบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้้าบาดาล
   และบ่อน้้าบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้้าบาดาล 69 จังหวัด)
  5. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้้าบาดาล8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ก้าหนด

5 วิธีเลือกช่างดีดบ้าน

 1. เครนที่มีขนาด 5 ตัน หรือมากกว่า จะต้องมีพนักงานขับเครนที่มีใบอนุญาตสำหรับเครนที่ใช้บนที่สูงและเครนที่มีขนาดต่ำกว่า 5 ตัน
  จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพนักงานที่ได้ผ่านหลักสูตรทางเทคนิคที่กำหนด หรือการฝึกอบรมเป็นพิเศษเท่านั้น
 2. การทำงานสลิงนั้น พนักงานที่จะปฏิบัติงานนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ผ่านหลักสูตรทางเทคนิคที่กำหนดเท่านั้น โดยอนุญาตให้ทำงานกับสลิงที่มีน้ำหนักหนึ่งตัน
  หรือมากกว่า ส่วนงานสลิงที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1 ตันนั้น พนักงานสลิงจะต้องเป็นผู้ได้รับแต่งตั้ง และผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษ
 3. ถ้าพนักงานนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ช่วย พนักงานนั้นควรได้มีการปรึกษาหารือในการเตรียมการ และวิธีการให้สัญญาณกับหัวหน้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  และปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าดังกล่าว
 4. เครื่องมือประกอบเครน และสลิง จะต้องได้รับการตรวจสอบตามกำหนด (ก่อนและระหว่างการใช้งาน) หากตรวจพบความผิดปกติ
  ให้หยุดการใช้งานโดยทันที และรายงานให้หัวหน้างาน เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการซ่อมแซมต่อไป
 5. หลีกเลี่ยง (เช่น) การบรรทุกน้ำหนักเกิน การแขวนในลักษณะทแยงมุม และห้อยแขวนจุดเดียว

บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
แก้ไขบ้านทรุดเอียง บ้านไม้บ้านปูนอาคาร โดยทีมช่างมืออาชีพ ปัญหาบ้านต่ำ เสาคานชำรุด ผลงานช่างดีดบ้าน
ดีดบ้านไม้
ดีดบ้าน
ดีดบ้านปูน
รับยกบ้าน
รับยกบ้าน
การดีดบ้าน

รับสร้างบ้าน

ติดต่อสอบถาม

รวมสารพัดน้ำยา สำหรับเปิดร้านขนมจีน

ขนมจีน” อาหารที่มีมาแต่โบราณที่สืบสานกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวด และได้รับความนิยมชมชอบจากผู้คนมิใช่น้อย ด้วยเอกลักษณ์ความเหนียวนุ่มของเส้นขนมจีน รับประทานควบคู่กับน้ำยาหลายสูตร ไม่ว่าจะเป็น น้ำยากะทิ น้ำพริก แกงเขียวหวาน น้ำยาป่า ที่มีรสชาติหลากหลายให้เลือกตามจริตความชอบของแต่ละคน สำหรับใครที่อยากจะเปิดร้านขายขนมจีน เอสเอ็มอี ชี้ช่องรวย ได้รวบรวมสูตรการทำน้ำยาสำหรับเปิดร้านมาฝากค่ะ

1.ขนมจีนน้ำพริก

ส่วนผสม

1.ถั่วทอง 2.ถั่วลิสง 3.รากผักชี 4.ข่า 5.กระเทียม 6.หัวหอม 7.มะขามเปียก 8.มะนาว 9.มะกรูด 10.น้ำตาลทราย 11.น้ำปลา 12.กะทิ 13.กุ้งสด

วิธีทำ

1.ถั่วทองล้างให้สะอาดใส่ถาดเอาเข้าอบไฟ150°ซ.30-35 นาที หรือคั่วจนมีสีเหลืองสวย

2.เอาถั่วใส่หม้อต้มจนนิ่ม เอาถั่วลิสงคั่วมาบดหรือตำใส่รวมลงในหม้อ

3.รากผักชี หัวหอม กระเทียม 100ก รัม ข่า ทุกอย่างหั่น นำไปคั่วให้หอม ทุกอย่างแยกกันคั่วทีละอย่างเสร็จแล้วเอาใส่หม้อ

4.เอากุ้งปลอกเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกหั่นชิ้นเล็กต้มใส่เกลือเล็กน้อยจนสุกแบ่งเนื้อกุ้งไว้ครึ่งหนึ่งที่เหลือใส่หม้อเติมกะทินำไปบดให้เข้ากัน

5.กระเทียมที่เหลือหั่นบางเอาทอดกรอบใส่ถ้วยไว้เอาพริกแก้งล้างสะอาดคั่วแล้วนำไปบดละเอียดผัดในน้ำมันพักไว้

6.คั้นน้ำมะขามเปียก คั้นน้ำมะนาวทั้งเหลืองและเขียวเตรียมไว้ คั้นน้ำมะกรูดด้วย เปลือกมะกรูดเก็บไว้ลอยหน้า

7.ปรุงรสด้วยน้ำมะขาม มะนาว มะกรูด น้ำตาล น้ำปลา ชิมรสให้เปรี้ยว หวาน เค็ม ตามชอบ ใส่เนื้อกุ้งที่แบ่งไว้พอดีแล้วใส่เปลือกมะกรูดลงใปคนให้ทั่วใส่น้ำมันพริกป่นและกระเทียมเจียวลงในหม้อเก็บกระเทียมเจียวไว้โรยหน้าด้วยค่ะ

8.เสิร์ฟขนมจีนผักต่างๆไข่ต้ม พริกทอด ผักชุบแป้งทอดถ้าชอบค่ะ

เราคือโรงงานผลิตเส้นขนมจีนอบแห้ง เส้นเล็ก เหนียว นุ่ม อร่อย ปราศจากสารกันบูดและสารฟอกขาวโรงงานผลิตเส้นขนมจีนอบแห้ง  ขนมจีนไทย รับผลิตสินค้าขนมจีนอบแห้ง ในแบรนด์ตัวเอง มีมาตรฐาน GMP อย. มาตรฐานการส่งออกเจ้าของสูตรการทำขนมจีนอบแห้งจากแป้งข้าวเจ้า ประสบการณ์ตรง

  ติดต่อสอบถาม                     

10 ข้อที่ควรเรียนรู้ก่อนเปิดร้านเสริมสวย

 1. มารยาทการต้อนรับ การทำธุรกิจเสริมสวย
 2. วิธีม้วน สระ เซท และดัดให้ถูกต้อง
 3. ซอยแบบต่างๆ ด้วยมีดโกน กรรไกร และปัตตาเลี่ยน
 4. เกล้าผม เปียผม เซทผมสั้นและยาวตามสมัยนิยม
 5. วิธีย้อมสีต่างๆ (ผม) โกรก ไฮไลท์ ยืดถาวร
 6. ตรวจ และรักษาเส้นผม
 7. นวดหน้า พอกหน้า ดูดสิวเสี้ยน อบโอโซน
 8. แก้เส้นผมที่เสีย หรือหยิกให้อยู่ในสภาพที่ดี
 9. วิธีสวมใส่วิก และแฮร์พีชแบบต่างๆ
 10. แต่งเล็บ เพ้นเล็บ

สอบถาม

ตำนานความเชื่อโบราณเกี่ยวกับพญานาค

ตำนานพญานาค

นาค หรือ พญานาค งูใหญ่มีหงอน สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล

นาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำ บางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้า

ตำนานความเชื่อเรืองพญานาคมีความเก่าแก่มาก ดูท่าว่าจะเก่ากว่าพุทธศาสนาอีกด้วย สืบค้นได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใต้
ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเขาจึงทำให้มีงูอยู่ชุกชุม และด้วยเหตุที่งูนั้นลักษณะทางกายภาพคือมีพิษร้ายแรง
งูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอำนาจ ชาวอินเดียใต้จึงนับถืองู

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลาย ชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง
หรือเมืองบาดาล และเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่
และเมื่อไปเล่นน้ำในแม่น้ำโขงควรยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไป แต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง
เกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมี บ้างก็มีสีเขียว บ้างก็มีสีดำ หรือบ้างก็มี7สี และที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว
แต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียรและเก้าเศียร นาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจาก พญาเศษนาคราช(อนันตนาคราช)
ผู้เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนารายณ์ปรมนาท ณ เกษียณสมุทร อนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุด มีพันศีรษะ
พญานาคนั้นมีทั้งเกิดในนำและบนบก เกิดจากครรภ์และจากไข่ มีอิทฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้ นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงาม

ติดต่อ เทพช่างปูนปั้น

2 หลักการทำงานของเครื่องชั่งรถสามารถเลือกได้

 1. เลือกใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน:
  ใช้จอแสดงน้ำหนักรถบรรทุกที่มีหน่วยความจำ จะสามารถบันทึกรายการชั่งไว้ในตัวโดยการป้อนทะเบียนรถ
  จากนั้นสั่งปริ้นท์ตั๋วบัตรชั่งออกทางเครื่องพิมพ์ได้เลย
 2. เลือกใช้เก็บข้อมูลเพื่อเช็คข้อมูล เช็ครายงานทีละมากๆ
  ใช้จอแสดงน้ำหนักรถบรรทุกที่ไม่มีหน่วยความจำ แต่จะส่งข้อมูลไปบันทึกที่คอมพิวพเตอร์ โดยมีโปรแกรมชั่งน้ำหนัก
  มาจัดการกับข้อมูลชั่งเข้า-ชั่งออก และรายงาน จากนั้นสั่งปริ้นท์ตั๋วบัตรชั่งออกทางเครื่องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

เครื่องชั่งโครงสร้างคุณภาพ เหล็กโครงสร้างที่ใช้ทำ ผ่านมอก. ทำการผลิตตามแบบโครงสร้างที่ได้ออกแบบมา
ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบมีความแม่นยำ เที่ยงตรง เชื่อถือและตรวจสอบได้โดยมีคำรับรองจากกองชั่งตวงวัด.

หลังการขายเรามีทีมช่างคอยดูแลงานโครงสร้าง อุปกรณ์ และฐานราก ให้ระบบตาชั่งรถบรรทุกพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
โดยในระรับประกันเราจะมีการเซอวิสบำรุงรักษาหน้างานทุกๆ6เดือน
พร้อมกับแนะนำวิธีการบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหากเกิดข้อขัดข้อง

เครื่องชั่งรถบรรทุก
ตาชั่งรถบรรทุก
ติดตั้ง ตรวจรับรอง เครื่องชั่ง
อะไหล่เครื่องชั่ง ตรวจ ซ่อม เช็คเครื่องชั่ง
ซ่อมเครื่องชั่งรถบรรทุก
ออกแบบระบบงานชั่ง สายการผลิต

ซ่อมเครื่องชั่งรถ แก้ไข ดัดแปลง
ผลงานของเรา

ติดต่อเรา

5 วัสดุมุงหลังคา

โครงสร้างหลังคาเหล็ก สามารถแบ่งอออกเป็น 2 ชนิดย่อย ๆ
โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ที่เป็นเหล็กตัว C มาทำการชุบสีกันสนิมและสีน้ำมัน แล้วนำเชื่อมต่อกันเพื่อขึ้นรูป
โครงสร้างที่หน้างาน มักจะเป็นเหล็กที่มีความหนาราว ๆ 3 มม. เหมาะสำหรับใช้กับกระเบื้องลอนคู่ ส่วนความหนาขึ้นมาขนาด 3.2 มม.
จะใช้กับกระเบื้องโมเนีย ซึ่งเจ้าของบ้านต้องตรวจเช็กขนาดความหนาของเหล็กที่ใช้ทำโครงหลังคาให้ดีนะครับ
โครงหลังคาสำเร็จรูป จะมีน้ำหนักที่เบากว่าโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ผ่านการเคลือบผิวป้องกันสนิม แล้วผ่านการเคลือบกันสนิม
ซึ่งจะมีการคำนวณการรับน้ำหนักจากโปรแกรมทางวิศวกรรม พร้อมวัดขนาดและตัดมาจากโรงงาน
โดยคำนวณน้ำหนักตามรูปทรงแบบหลังคาบ้านแต่ละหลัง และชนิดของกระเบื้องหลังคาที่ใช้ไป รวมถึงแรงลมในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้ได้โครงสร้างหลังคาที่ดีที่สุดเหมาะกับแบบหลังคาบ้านคุณ

1.โครงสร้างหลังคาไม้เนื้อแข็ง

โครงสร้างหลังคาไม้เนื้อแข็งจะมีราคาค่อนข้างแพง และหาไม้ที่มีคุณภาพดีได้ยาก เนื่องจากจะเจอไม้ที่มีลักษณะบิดงอเป็นส่วนใหญ่
และมักจะมีปัญหาเรื่องปลวกตามมาอีกด้วย ทางที่ดีคนรักบ้านทุกท่านควรทาน้ำยากันปลวกและเลือกวัสดุโครงหลังคา
ทำจากไม้เนื้อแข็งจะช่วยป้องกันปลวกได้ครับ

2.แผ่นเหล็กเมทัลชีท หรือหลังคาโลหะเคลือบ

ข้อดี เป็นวัสดุหลังคาที่น้ำหนักเบา โดยมีการผสมอลูมินัม เพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดสนิม รวมถึงการเคลือบ และอบสี
เพื่อช่วยลดการกัดกร่อน และสะท้อนความร้อนได้ ติดตั้งได้ง่าย รอยต่อน้อย ทำให้หลังคาดูสวยงาม ไร้ที่ติ

ข้อเสีย หลังคาเกิดเสียงดังได้ง่าย และมีอายุการใช้งานที่สั้นเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่น

3.กระเบื้องดินเผา

ข้อดี มักใช้กับหลังคารูปทรงเก่า หรือทรงอนุรักษ์แบบดั้งเดิม มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ และมีความเป็นไทย แฝงกลิ่นอายย้อนยุค ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น

ข้อเสีย ปัจจุบันไม่นิยมใช้สำหรับบ้านพักอาศัย เนื่องจากต้องหลังคาจะมีองศาที่ลาดชันมาก ซึ่งหลังคากระเบื้องดินเผา
จะมีรูพรุนค่อนข้างมาก ทำให้อมความชื้นได้สูง รวมถึงเกิดคราบสกปรกบนผิวกระเบื้องได้ง่าย และมีลักษณะที่แตกเปราะ รั่วซึมง่าย

4.กระเบื้องคอนกรีต

ข้อดี กระเบื้องคอนกรีต มีความแข็งแรงทนทานมาก สามารถต้านทานต่อการพัดปลิวของแรงลมได้ กันความร้อนได้ดี และมีสีสันให้เลือกเยอะ
นำมาติดตั้งได้ง่าย แผ่นกระเบื้องคอนกรีตยังมีขนาดพอดีเข้ากับรูปทรงบ้านได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญสามารถนำมาใช้ได้เกือบทุกสภาพอากาศในเมืองไทยได้อีกด้วย

ข้อเสีย ตัวกระเบื้องจะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก จึงต้องใช้โครงสร้างที่มีความแข็งแรง เพื่อให้รองรับน้ำหนักของกระเบื้องได้
ทำให้ต้องเพิ่มความแข็งแรงของโครงหลังคามากขึ้น และราคาก็อาจจะแพงขึ้นด้วย

กระเบื้องแกรนาด้า สีดำไนท์

5.กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์

ข้อดี มีความแข็งแรงทนทาน กันความร้อนได้ดี ราคาที่ไม่แพง ถูกกว่ากระเบื้องคอนกรีต จึงนิยมใช้กับหลังคาที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่กว้าง ๆ
มีสีสันลวดลายพื้นผิวให้เลือกเยอะ
ข้อเสีย เมื่อเปรียบเทียบกับกระเบื้องคอนกรีตแล้ว ความทนทานอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อย

ปัจจุบันกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบและสีสันให้เลือกหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์บ้านได้ทุกสไตล์
อย่าง กระเบื้องหลังคา เฌอร่า ซีดาร์เชค กับ หลังคา เฌอร่า สเลท ก็สามารถเติมเต็มความความงามให้กับหลังคาบ้านคุณได้ทั้งสไตล์ไทย
และสไตล์ตะวันตก

ช่างต่อเติมหลังคาหน้าบ้านเมทัลชีท
แบบต่อเติมหน้าบ้านโมเดิร์นแถว
ผู้รับเหมาทำหลังคาหน้าบ้านเมทัลชีท
บบหลังคาหน้าบ้านทาวน์เฮาส์
ต่อเติมหลังคาหน้าบ้านแบบไหนดี
ต่อเติมหลังคาหน้าบ้านราคาถูก.
ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน
ต่อเติมหลังคาหน้าบ้านทาวน์เฮ้าส์

 ติดต่อช่างต่อเติมหลังคา

ค่าบริการแพงไหม คิดราคาอย่างไร?

คำตอบ: การคิดค่าบริการในการจ้างสืบ สำหรับงานสืบติดตามพฤติกรรมบุคคล สะกดรอย เก็บหลักฐานแต่ละครั้ง แต่ละเคส
นักสืบแจ๊ค และทีมงาน นักสืบแห่งประเทศไทย จะคำนวณหรือพิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ครับ

พื้นที่จังหวัด : เพราะจะต้องทราบก่อนว่า งานที่ทำอยู่ตรงไหน ณ พื้นที่นั้นๆ มีทีมงานของเราอยู่หรือไม่
หรือทีมงานของเราสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ทันทีไหม ฯลฯ
อาชีพและสถานะทางสังคม : เพราะความต่างของแต่ละอาชีพแต่ละงานที่ทำ ตามไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)
หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และสถานะทางสังคมของเป้าหมายแต่ละคนต่างกัน จึงมีคำถามบ่อยๆจากนักสืบหลายๆท่านว่า เป้าหมายทำงานอะไร?
จำนวนทีมที่ใช้ : ในการลงพื้นที่ เฉพาะงานติดตามพฤติกรรมบุคคล สะกดรอยเป้าหมายเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลเป็นหลักฐาน
จำนวนทีมที่ใช้ นักสืบแจ๊คจะประเมินจาก ข้อ 1. และ ข้อ2. ครับฃ

บริการสืบตามหมาย สืบชู้สาว สืบติดตามระบบโทรศัพท์
นักสืบมืออาชีพ นักสืบถูกดี | เก็บความลับได้ มีจรรยาบรรณ‎
นักสืบถูกดี สืบลึกสืบเร็ว รู้ผลไว มีจรรยาบรรณ มากประสบการณ์ รับประกันความพอใจ นักสืบ รายงานผลตลอด นักสืบ
 สืบชู้สาว จ้างนักสืบ นึกถึงเรา
ปรึกษาฟรี ปรึกษาฟรี บริการเป็นกันเอง ติดต่อง่ายรับทุกสาย ประเภท

จ้างนักสืบ