10 ขั้นตอน กว่าจะเป็น “น้ำบาดาล”

10 ขั้นตอน กว่าจะเป็น “น้ำบาดาล”

1.วิเคราะห์ข้อมูล
– การรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล
– ข้อมูลน้ำบาดาลที่มีอยู่ทำให้ทราบว่าในพื้นที่นั้นมีบริเวณใดบ้างมีศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลที่ดี
– แผนที่ธรณีวิทยา ทำให้ทราบว่าพื้นที่เป็นหินชนิดใดมีโครงสร้างทางธรณีอย่างไร
– แผนที่แหล่งน้ำบาดาล หรือแผนที่อุทกธรณีวิทยา ทำให้ทราบถึงศักยภาพของแหล่งน้ำฯอย่างคร่าวๆ
– ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม ใช้ประกอบรวมกับแผนที่ธรณีวิทยาและแผนที่อุทกธรณีวิทยา

2.สำรวจภาคสนาม
– สำรวจเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่จะพัฒนา ได้แก่ สภาพหมู่บ้าน ประชากร ฯลฯ
– สำรวจด้านธรณีวิทยา เพื่อให้ทราบชนิดและลักษณะของหิน
– สำรวจด้านอุทกธรณีวิทยา (สภาพแหล่งน้ำบาดาล) ได้แก่ การสำรวจข้อมูลบ่อน้ำตื้น บ่อน้ำบาดาล รวมทั้งแอ่งน้ำธรรมชาติ
– สำรวจด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น สำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า สำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน

3.คัดเลือกสถานที่
-เมื่อผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายแล้วจะสามารถบอกถึงผลการสำรวจได้

4.เจาะบ่อน้ำบาดาล วิเคราะห์ชั้นดิน/หิน
-ทำให้สามารถคัดเลือกเครื่องจักรเจาะบ่อ ที่เหมาะสมกับชนิดหิน และความลึกของชั้นน้ำบาดาล

5.ออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

6.พัฒนาบ่อน้ำบาดาล
-ในขณะที่เจาะบ่อนั้นมักจะมีน้ำโคลน คราบน้ำมัน ฯลฯ แทรกตัวเข้าไปในชั้นน้ำบาดาล

7.สูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล
– การสูบน้ำออกจากบ่อน้ำบาดาลด้วยอัตราที่กำหนด พร้อมทั้งวัดระดับน้ำที่เปลี่ยน แปลง และจะใช้เวลาสูบต่อเนื่องกันไป ประมาณ 6-72 ชั่วโมง เพื่อประเมินคุณลักษณะของบ่อน้ำบาดาล
– การคำนวณระดับความลึกที่เหมาะสมในการติดตั้งท่อดูดน้ำ

8.วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
-การจะนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภค บริโภค ต้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อน ได้แก่ วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี แบคทีเรีย ตลอดจนสารพิษ ว่าคุณภาพน้ำที่ได้นั้นเป็นอย่างไรหากมีคุณภาพไม่เหมาะสมก็ต้องติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำไปใช้ซึ่งสารส่วนเกินที่พบบ่อย คือ สารสะลายเหล็ก แมงกานีส และฟลูออไรด์

9.ปรับปรุงคุณภาพน้ำและออกแบบระบบจ่ายน้ำ
-การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล คือ วิธีการทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น โดยลดหรือกำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

10.นำไปใช้ประโยชน์
-ในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ทางวิชาการน้ำบาดาลหลายขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

        รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด    

10 steps to become “groundwater” 

1. Data analysis

– Collection of information that is already in the database

– Existing groundwater data reveals which areas have potential for good groundwater resources.

– Geological map It makes it known that the area is a type of rock and how the geologic structure is.

– Map of groundwater resources or a hydro geological map Makes me know the potential of the water source roughly

– aerial photographs and satellite images used in conjunction with geological maps and hydro geological maps.

2. Field survey

– Explore the transportation routes and areas to be developed such as village conditions, population, etc.

– Geological Survey to know the type and nature of the stone

– Hydro geological survey (The state of groundwater), including surveying information on shallow wells, artesian wells, including natural pools.

– Geophysical surveys such as electrical resistivity surveys seismic survey

3. Select a place

-When the data is analyzed and interpreted, it can tell the results of the survey.

4. Drill an artesian well. Soil/rock analysis

– Makes it possible to select well drilling machines suitable for the type of stone and the depth of the groundwater layer

5. Design and construction of artesian wells

6. Develop an artesian well

-While drilling wells, mud, oil stains, etc. are often infiltrated into the groundwater layer. 

7. Pumping to test the amount of groundwater

– Pumping water out of an artesian well at a specified rate. Along with measuring the changing water level, it will take approximately 6-72 hours to continue pumping to assess the characteristics of the artesian well.

– Calculation of the optimum depth for the installation of the suction pipe.

8. Analysis of water quality

– In order to use groundwater for consumption, water quality must be analyzed first, such as analyzing physical, chemical, bacterial, as well as toxic properties, how the water quality is, if it is of inappropriate quality, must install a water quality improvement system before use. Use the most common excess substances are iron, manganese and fluoride dissolved substances. 

9. Improve water quality and design a water distribution system.

– Improving the quality of groundwater is a method of improving water quality. By reducing or eliminating unwanted things

10. Take advantage

– To develop groundwater resources through various steps systematic multistage groundwater academic

        รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด    

成为“地下水”的10个步骤

1. 数据分析

– 收集数据库中已有的信息

– 现有地下水数据揭示了哪些地区具有良好地下水资源的潜力。

– 地质图 它表明该地区是一种岩石以及地质结构如何。

– 地下水资源图或水文地质图让我大致了解水源的潜力

– 航空照片和卫星图像与地质图和水文地质图结合使用。

2. 实地调查

– 探索交通路线和待开发区域,如村庄条件、人口等。

– 地质调查了解石头的类型和性质

– 水文地质调查(地下水状况),包括调查浅井、自流井(包括天然水池)的信息。

– 地球物理调查,例如电阻率调查、地震调查

3. 选择地点

– 当数据被分析和解释时,它可以告诉调查的结果。

4. 钻一口自流井。土壤/岩石分析

– 可以选择适合石材类型和地下水层深度的钻井机。

5.自流井设计与施工

6. 开发自流井

– 打井时,泥浆、油渍等经常渗入地下水层。

7.抽水测试地下水量

– 以指定的速率从自流井中抽水。在测量水位变化的同时,继续抽水以评估自流井的特性大约需要 6-72 小时。

– 计算吸入管安装的最佳深度。

8.水质分析

– 为了使用地下水,必须先分析水质,例如分析物理、化学、细菌、以及毒性特性,水质如何,如果水质不合适,必须安装水质改善装置. 系统使用前。使用最常见地过量物质是铁、锰和氟化物溶解物质。

9.改善水质,设计配水系统。

– 改善地下水水质是改善水质的一种方法。通过减少或消除不需要的东西

10.利用

– 通过多步骤系统的多阶段地下水学术开发地下水资源

        รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด    

การก่อสร้างบ่อ

การก่อสร้างบ่อ

การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)

1.การออกแบบบ่อ
1. คว้านบ่อด้วยหัวเจาะ 15 นิ้ว เพื่อใส่ท่อกรุและท่อกรองขนาด 8 นิ้ว
2. คว้านบ่อลงไปจนถึง 350 ฟุต ละปล่อยให้เศษดินลักรวดทรายลงไปถมถึง 900 ฟุต หากไม่เต็มก็ต้องหาดินหรือทรายจาก
ภายนอกใส่เพิ่มเข้าไปจนเต็มถึงระดับ 350 ฟุต
3. อุดซีเมนต์ในบ่อที่คว้านขนาด 15 นิ้วนี้แล้ว จาก 295 ฟุต ไปจนถึง 350 ฟุต เพื่อไม่ให้น้ำ เค็ม ชั้นล่างเข้ามาปนน้ำจืด
(ระยะจาก 295-307 ฟุต ซึ่งเป็นชั้นน้ำจืดนั้นอุดซีเมนต์ไว้ด้วย เพื่อให้การอุดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น)
4. ใส่ท่อกรุขนาด 8 นิ้ว จากผิวดินลงไปจนถึงความลึก 270 ฟุต จาก 270-290 ฟุต ใส่ท่อกรองขนาดเดียวกัน โดยใช้ท่อ
กรองขนาดช่องว่าง 50/1000 นิ้ว จากระดับ 290-295 ฟุต อันเป็นระดับซีเมนต์ก้นบ่อ ใส่ท่อกรุอีกท่อนหนึ่งขนาดเดียว
กัน ปลายท่อกรุล่างสุดปิด
5. ใส่กรวดคัดขนาด 1/8 – 1/4 นิ้ว รอบๆ ท่อกรองและท่อกรุ จากระดับ 265-295 ฟุต
6. ช่องว่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อ ตั้งแต่ผิวดินจนถึง 265 ฟุต อุดไว้ด้วยซีเมนต์อีกครั้งเพื่อกันน้ำเค็มตอนบนลงไปปนน้ำจืด
7. ซีเมนต์ที่ใช้ทั้งหมดคำนวณได้ 18 ตัน ผลการทำบ่อนี้ ปรากฏว่า เมื่อพัฒนาบ่อเสร็จแล้ว ได้น้ำจืดตามความประสงค์

2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
ท่อกรุเป็นเหล็กเหนียวใช้ใส่ในบ่อเพื่อเป็นผนังถาวรของบ่อ และเป็นเรือนรับหัวดูดของเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วย บ่อทุกบ่อที่จะเจาะในหินร่วนต้องใส่ท่อกรุเพื่อกันไม่ให้บ่อพัง บ่อเจาะในหินแข็งซึ่งเมื่อถูกน้ำแช่นาน จะแตกเปื่อยยุ่ย เช่นหินดินดานก็ต้องใส่ท่อกรุด้วย ส่วนบ่อที่เจาะในหินแข็งซึ่งสามารถจะทรงตัวอยู่ได้ไม่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มี ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ บ่อที่ไม่ใส่ท่อกรุเรียกว่า บ่อเปิด ( Open Hole )

3. การกรุกรวด(Gravel Packing)
4. การพัฒนาบ่อ
5. การทดสอบปริมาณน้ำ

         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด     

Well Completion
Making a hole (Hole) into a well (Water Well) ready to develop water to use. Called to make a well (Well Completion), which consists of the design of the well (Well Design) to insert the filter pipe. And gravel (Gravel Packing)
1. Design of the pond
1. Boring the well with a 15-inch drill bit to insert the 8-inch pipe and filter pipe.
2. Dig the pit down to 350 feet and allow 900 feet of gravel and sand to fill up. If it is not full, find soil or sand
The exterior is added until it reaches a level of 350 feet.
3. Fill the cement in this 15 inch cored well from 295 ft. to 350 ft. to prevent saltwater from entering the ground floor into the fresh water.
(The distance from 295-307 feet, which is the freshwater layer, is filled with cement. To make the filling more effective)
4. Insert the 8-inch pipe from the soil surface down to a depth of 270 feet from 270-290 feet. Put the filter pipe of the same size using the pipe.
Filter the gap size 50/1000 inches from the level of 290-295 feet, which is the level of cement at the bottom of the well. Insert another piece of pipe of the same size.
Together, the end of the pipe at the bottom is closed.
5. Put 1/8 – 1/4 inch grit around the filter pipe and the casing from 265-295 feet.
6. The gap between the pipe and the wall of the well From the surface of the soil to 265 feet, again covered with cement to waterproof the upper salinity into fresh water.
7. The total cement used was calculated at 18 tons. The result of making this well appeared when the development of the well was completed. Get fresh water on demand
2. Inserting the filter pipe
The casing is made of ductile iron to be put in the pond as a permanent wall of the pond. And is also a housing for the suction nozzle of the groundwater pump All wells to be drilled in loose rock must be lined with casing to prevent the well from collapsing. Wells drilled in hard rock which, when exposed to water for a long time will crumble For example, shale must also be lined with pipes. Wells drilled in hard rock which can be stabilized with or without water. It is not necessary to put A well that does not have a casing is called an open pit.
3. Gravel Packing
4. Pond development
5. Water content test

         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด     

完井
在井(Water Well)中打一个洞(Hole),准备开发水使用。称为造井(Well Completion),它由设计井(Well Design)插入过滤管组成。和砾石(Gravel Packing)
1. 池塘的设计
1、用15英寸钻头钻孔,插入8英寸管子和过滤管。
2. 将坑挖到 350 英尺,并让 900 英尺的砾石和沙子填满。如果没有满,找土或沙子
添加外部直到它达到 350 英尺的高度。
3. 在这个 15 英寸有芯井中从 295 英尺到 350 英尺填充水泥,以防止盐水进入底层进入淡水。
(295-307英尺的距离,即淡水层,用水泥填充。为了使填充更有效)
4. 将 8 英寸的管子从土壤表面插入 270-290 英尺深至 270 英尺的深度。使用管道放置相同尺寸的过滤器管道。
从 290-295 英尺的水平面过滤 50/1000 英寸的间隙,这是井底水泥的水平面。插入另一根相同尺寸的管子。
一起,底部的管道末端是封闭的。
5. 在过滤器管和套管周围放置 1/8 – 1/4 英寸的砂砾,距离 265-295 英尺。
6. 管子与井壁之间的缝隙 从土壤表面到 265 英尺,再次用水泥覆盖,将上层盐分防水到淡水中。
7、水泥用量按18吨计算。这口井的开发完成时,就出现了打井的结果。按需获取淡水
2. 插入过滤管
外壳由球墨铸铁制成,放置在池塘中作为池塘的永久壁。并且也是地下水泵吸嘴的外壳 所有在松散岩石中钻探的井都必须衬有套管,以防止井塌。在坚硬的岩石中钻出的井,当长时间暴露在水中时会崩溃。例如,页岩也必须衬有管道。在硬岩中钻探的井,可以在有水或没有水的情况下稳定。没有必要放 没有套管的井称为露天井。
3. 砾石包装
4. 池塘开发
5. 含水量测试

         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด     

การเจาะน้ำบาดาล คืออะไร

การเจาะน้ำบาดาล คืออะไร
การเจาะบ่อเป็นเรื่องทางเทคนิคของช่างเจาะโดยเฉพาะ แต่การเจาะจะได้ผล ต้องอยู่ที่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาเจาะ หรือผู้จ้างเจาะ หรือแม้แต่ผู้วางแผนการเจาะ ปัญหาสำคัญประการแรกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การเลือกใช้เครื่องเจาะให้ถูกต้อง การเลือกประเภทเครื่องเจาะนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ที่จะเอาน้ำมาใช้ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล สภาพความแข็งและการวางตัวของชั้นหิน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ปัญหาเรื่องการเลือกใช้เครื่องเจาะไม่ถูกหลักนี้มีบ่อยๆ ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งบริษัทผู้รับเหมาไปเจาะบ่อในแหล่งหินปูนบริเวณอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องเจาะแบบ Reverse rotary เครื่องเจาะประเภทนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่อาจจะเจาะในหินแข็ง เช่น หินปูน ซึ่งโพรงมากมายได้ ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมิใช่เฉพาะแต่เจาะไม่ลงอย่างเดียว ยังมีปัญหาเรื่องน้ำที่ต้องใช้มากมาย แต่ซึมหายลงไปในโพรงหมดด้วย เมื่อพบปัญหาเรื่องนี้ผู้รับเหมาจึงเปลี่ยนเครื่องมาใช้เครื่องเจาะเพชร ซึ่งก็เจาะได้ลึกถึง 400 ฟุต ตามต้องการ แต่เจาะได้รูขนาด 2.5 นิ้ว จะคว้านรูโตขึ้นเพื่อใส่ท่อกรุก็ไม่ได้ เพราะเครื่องเจาะหัวเพชรไม่ใช่เครื่องเจาะน้ำบาดาล รวมเวลาที่เสียไปเพราะใช้เครื่องเจาะไม่ถูกต้องนี้ประมาณ 6 เดือน ต่อมาทางกรมทรัพยากรธรณีได้รับคำร้องขอจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ไปช่วยแก้ไข กรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเจาะแบบใช้ลมเจาะ ไปดำเนินการให้ และเจาะเสร็จภายใน 20 วัน

การก่อสร้างบ่อ(Well Completion)
การทำรูเจาะ ( Hole ) ให้เป็นบ่อน้ำ ( Water Well ) พร้อมที่จะพัฒนาเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้ เรียกว่าการทำบ่อ ( Well Completion ) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบบ่อ ( Well Design ) การใส่ท่อกรุท่อกรอง และการกรุกรวด ( Gravel Packing)

1.การออกแบบบ่อ
2. การใส่ท่อกรุท่อกรอง
3. การกรุกรวด(Gravel Packing)
4. การพัฒนาบ่อ
5. การทดสอบปริมาณน้ำ

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

What is groundwater drilling?

Well drilling is a technical matter for the driller in particular. But drilling will work. Must be at the person Others related with whether the owner of a drilling contractor or the drilling contractor or even a drill planner The first major issue involved including choosing the correct drilling machine Choosing this type of drilling machine It depends on several key elements, such as the purpose for which the water will be used. required amount of water depth of groundwater The hardness and orientation of the rock layers and cost budget The problem of incorrect selection of drilling rigs is common in Thailand. For example, one time a contractor drilled a well in a limestone deposit in Pak Chong District. Nakhon Ratchasima Province By using a reverse rotary drilling machine, this type of drilling machine is known to be impractical to drill in hard rocks such as limestone, where there are many hollows. Therefore, the problem that arises is not only, but not drilling down alone. There are still many problems with water that need to be used. but completely absorbed into the hollow When this problem was encountered, the contractor changed the machine to use a diamond drilling machine. Which can drill as deep as 400 feet as needed, but can drill a 2.5-inch hole. Because a diamond drilling machine is not a drill for groundwater. Including the time wasted because of the incorrect use of this drilling machine, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days 5 inches. You can’t drill a bigger hole to insert the pipe. Because a diamond drilling machine is not a drill for groundwater. Including the time wasted because of the incorrect use of this drilling machine, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days 5 inches. You can’t drill a bigger hole to insert the pipe. Because diamond drilling machines are not drilling machines for groundwater. Including the time wasted because of the incorrect use of this drilling machine, about 6 months later, the Department of Mineral Resources received a request from the relevant government agencies to help fix it. The Department of Mineral Resources introduced a pneumatic drilling rig. To carry out and the piercing is done within 20 days

Well Completion

Making a hole (Hole) into a well (Water Well) ready to develop water to use. Called to make a well (Well Completion), which consists of the design of the well (Well Design) to insert the filter pipe. And gravel (Gravel Packing)

1. Design of the pond

2. Inserting the filter pipe

3. Gravel Packing

4. Pond development

5. Water content test

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

什么是地下水钻探?

钻井尤其对司钻来说是一个技术问题。但是钻孔会起作用。必须在人 其他与钻探承包商或钻探承包商甚至钻探计划者的所有者有关 第一个主要问题包括选择正确的钻机 选择这种类型的钻机 这取决于几个关键要素,例如水的用途。所需的地下水水深量 岩层的硬度和方向以及成本预算 不正确选择钻机的问题在泰国很常见。例如,有一次承包商在 Pak Chong 区的石灰岩矿床中钻了一口井。呵叻府 通过使用反向旋转钻孔机,众所周知,这种类型的钻孔机无法在坚硬的岩石(如石灰石)上钻孔,因为那里有许多空洞。因此,出现的问题不仅是,而且不是单独向下钻取。水还有很多问题需要使用。但完全吸收到空心中 当遇到这个问题时,承包商将机器改为使用金刚石钻孔机。它可以根据需要钻深 400 英尺,但可以钻一个 2.5 英寸的孔。因为金刚石钻机不是地下水钻。包括因不正确使用这台钻机而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部收到了相关政府机构的请求,要求帮助修复。矿产资源部引进了气动钻机。进行和穿孔在 20 天内完成 5 英寸。你不能钻一个更大的孔来插入管道。因为金刚石钻机不是地下水钻。包括因为这台钻机使用不当而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部接到了相关政府机构的请求,要求帮助修复。矿产资源部引进了气动钻机。进行和穿孔在 20 天内完成 5 英寸。你不能钻一个更大的孔来插入管道。因为金刚石钻机不是地下水钻机。包括因为不正确使用这台钻孔机而浪费的时间,大约6个月后,矿产资源部收到了相关政府机构的请求,要求帮助修复它。矿产资源部引进了气动钻机。执行和穿孔在 20 天内完成。

完井

在井(Water Well)中打一个洞(Hole),准备开发水使用。称为造井(Well Completion),它由设计井(Well Design)插入过滤管组成。和砾石(Gravel Packing)

1. 池塘的设计

2. 插入过滤管

3. 砾石包装

4. 池塘开发

5. 含水量测试

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง !
1.กำจัดวัตถุเจือปน น้ำบาดาลนั้นจะแทรกอยู่ในชั้นดินชั้นหิน
2.กำจัดสารปนเปื้อน
3.ปรับสภาพน้ำการกรองน้ำจะช่วยปรับสภาพน้ำให้ตรงตามมาตรฐานมากขึ้น
4.การนำน้ำบาดาลมาใช้เลยโดยที่ยังไม่ผ่านการกรอง น้ำนั้นอาจเต็มไปด้วยการปนเปื้อน

ข้อดี ข้อเสีย ของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แต่ละชนิด
ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้การประหยัดคงจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้หลายชีวิตดำเนินอยู่รอด

รูปแบบที่1: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์หอยโข่ง [Solar Water Pumping System (Centrifugal Pump)]
ข้อดี
– มีราคาถูก และหาซื้อง่าย
– สามารถสูบน้ำได้ปริมาณน้ำมากประมาณ 1500-3000 ลิตร / ชั่วโมง
– ดูแลรักษาได้ง่าย อะไหล่หาซื้อง่าย
ข้อเสีย
– ดูดบ่อลึกได้ไม่เกิน 8 เมตร ยกเว้นเครื่องปั้มน้ำหอยโข่งชนิดเจ็ตคู่ที่สามารถสูบได้ลึกกว่า และกินพลังงานค่อนข้างสูง หากนำระบบโซล่าเซลล์มาใช้งานร่วมกันอาจจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์หลายแผงเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ

รูปแบบที่ 2: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบซับเมอร์ส ปั๊มน้ำบาดาล [Solar Water Pumping System (Submersible Pump)]
เป็นปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่ใช้จุ่มใต้น้ำในบ่อ หรือใต้ผิวดิน เหมาะสำหรับสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อที่ขุดลึกลงไปค่อนข้างมาก
ข้อดี
– ดูดได้ลึกมากๆ มีหลายขนาดให้เลือก
– ได้ปริมาณน้ำเยอะ
– ใช้สูบน้ำขึ้นที่สูง สูบน้ำขึ้นแท้งค์น้ำสูงๆ ได้
ข้อเสีย
– มีราคาแพง ยิ่งระบบ AC แพงกว่า DC มาก หากการใช้งานที่ใช้น้ำน้อยทุนไม่เยอะอาจไม่คุ้ม หากมอเตอร์เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ และใช้กำลังไฟเยอะจึงอาจจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้น

รูปแบบที่ 3: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไดโว DC [Solar Water Pumping System (Divo Pump)]
ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ชนิดนี้มีหลากหลายขนาด สามารถสูบได้น้ำเยอ
ข้อดี
– ราคาถูก
– ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
– สูบน้ำได้ปริมาณเยอะ ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่าย
ข้อเสีย
– สามารถสูบน้ำได้ในความลึกที่ไม่มากนัก (ไม่เกิน 10 เมตร)

รูปแบบที่ 4: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ปั๊มชัก พร้อมมอเตอร์ DC
เป็นปั๊มน้ำที่ตัวปั๊มจะประกอบรวมเข้ากับมอเตอร์ DC และส่งกำลังด้วยสายพาน เวลาต่อใช้งานจะต่อท่อดูดลงน้ำ
ข้อดี
– ดูดได้ลึกประมาณ 10 เมตร ส่งได้สูงกว่า 10 เมตร
– ตัวปั้มหาซื้อง่าย ราคาถูก หาซื้ออะไหล่ได้ง่าย ตัวมอเตอร์ DC ราคาจะค่อนข้างสูง
– ใช้รอบต่ำ 400 rpm สูบน้ำได้ปริมาณคุ้มกับพลังงานที่เสียไป

ข้อเสีย
– มักมีปัญหาเรื่องความร้อนในเครื่องที่มีขนาดเล็ก ชิ้นส่วนสึกหรอง่าย มีน้ำหนักเยอะเคลื่อนย้ายยาก ต้องซ่อมบำรุงบ่อยๆ

         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด   


Advantages of installing a groundwater filtration system That you need to know before installing !

1. Eliminate additives. Groundwater is inserted in the rocky soil layer.

2. Eliminate contaminants

3. Adjust the water condition. Water filtration will help adjust the water condition to meet more standards.

4. Bringing the bowels to use at all without being filtered That water may be full of contamination.

Advantages and disadvantages of each type of solar water pump

During these economic times, savings would be a great help to many lives to survive. 

Model 1: Solar Centrifugal Pump [Solar Water Pumping System (Centrifugal Pump)] 

strength

– It’s cheap and easy to buy.

– Able to pump large volumes of water, about 1500-3000 liters / hour

– Easy to maintain Easy to find spare parts

weakness

– Suction wells up to 8 meters deep, except for twin jet centrifugal pumps that can pump deeper. And consumes quite high energy If a solar cell system is used together, several solar panels may be required to generate enough electricity.

Model 2: Solar cell submersible water pump, underground water pump [Solar Water Pumping System (Submersible Pump)] 

It is a solar cell water pump used for submersible in the pond. or under the surface Suitable for pumping water up from wells that are dug quite deep.

Strength

– Absorbs very deeply There are many sizes to choose from.

– Get a lot of water

– Used to pump water up high Can pump water up to high water tanks

weakness

– Expensive, the AC system is much more expensive than DC. If the applications that use less water, not a lot of capital, may not be worth it. If the motor is damaged, it cannot be repaired. And uses a lot of power, so may need more solar panels

Model 3: Divo DC Solar Pump [Solar Water Pumping System (Divo Pump)] 

Solar water pumps of this type are available in various sizes. Can pump water

strength

– cheap price

– Easy to use, hassle-free

– Can pump a large amount of water Small size, easy to carry

weakness

– Able to pump water at a small depth (up to 10 meters)

Style 4: Solar powered water pump with DC motor

It is a water pump in which the pump is combined with a DC motor and is transmitted by a belt. When connected to use, the suction pipe will be connected to the water.

Strength

– Suction depth of about 10 meters, transmission height above 10 meters.

– The pump is easy to buy, cheap, easy to find spare parts, the price of the DC motor is quite high.

– Use at low 400 rpm, pumping the amount of water worth the wasted energy.

Weakness

– There are often problems with heat in small machines. Easy to wear parts Heavy weight, difficult to move need frequent maintenance

         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด   

安装地下水过滤系统的优点 安装前您需要了解的内容!

1. 消除添加剂。地下水注入岩石土壤层。

2. 消除污染物

3. 调节水质。水过滤将有助于调整水的条件,以满足更多的标准。

4. 大便不用过滤就可以使用 水可能充满了污染物。

各类太阳能水泵的优缺点

在这些经济时代,储蓄将对许多人的生存大有帮助。

型号一:太阳能离心泵【太阳能抽水系统(离心泵)】

力量

– 它便宜且易于购买。

– 能够泵送大量水,约 1500-3000 升/小时

– 易于维护 易于找到备件

弱点

– 抽水井深达 8 米,但可以抽得更深的双喷射离心泵除外。并且消耗相当高的能量 如果一起使用太阳能电池系统,可能需要多个太阳能电池板才能产生足够的电力。

型号二:太阳能电池潜水泵、地下水泵【太阳能抽水系统(潜水泵)】

它是一种用于池塘潜水的太阳能电池水泵。或在地表下 适用于从挖得很深的井中抽水。

力量

– 吸收非常深有多种尺寸可供选择。

– 多喝水

– 用于抽水到高位 可以抽水到高位水箱

弱点

– 昂贵,交流系统比直流系统贵得多。如果使用较少的水,而不是大量资金的应用程序可能不值得。如果电机损坏,则无法修复。并且使用大量电力,因此可能需要更多的太阳能电池板。

型号3:Divo DC太阳能泵【太阳能水泵系统(Divo Pump)】

这种类型的太阳能水泵有多种尺寸可供选择。可以抽水

力量

– 便宜的价格

– 易于使用,无忧

– 可抽水量大 体积小,携带方便

弱点

– 能够在小深度(最深 10 米)抽水

款式四:直流电机太阳能水泵

它是水泵与直流电机相结合,通过皮带传动的水泵。接上使用时,吸水管会接上水。

力量

– 吸入深度约10米,传输高度10米以上。

– 泵容易买到,便宜,备件容易找到,直流电机的价格相当高。

– 以 400 rpm 的低转速使用,泵送的水量值得浪费的能源。

弱点

– 小型机器中经常存在热量问题。易磨损部件重量大,移动困难需要经常维护

         รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด   

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง !
โดยทั่วไปแล้วแหล่งน้ำสำคัญที่สุดที่คนเรานำมาใช้อุปโภคบริโภคกันในปัจจุบันนี้คือน้ำประปา แต่ว่าในบางพื้นที่มีความต้องการใช้น้ำในปริมาณมาก ทำให้น้ำประปาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงจำเป็นต้องหาน้ำจากแหล่งอื่นมาทดแทน ซึ่งน้ำบาดาลเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ว่าน้ำบาดาลนี้อยู่ใต้ดิน เวลาขุดเจาะขึ้นมาจึงไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที เพราะอาจมีการปนเปื้อนได้ จะต้องผ่านการกรองเสียก่อนจึงจะได้น้ำที่สะอาด สามารถนำมาใช้ได้

ระบบกรองน้ำบาดาล
ระบบกรองน้ำบาดาล ถูกติดตั้งขึ้นเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำ สารเคมี แร่ธาตุและเชื้อโรคต่างๆ ช่วยปรับสภาพน้ำบาดาลให้สะอาดถูกหลักอนามัย สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล
ระบบกรองน้ำบาดาลสำคัญมากกับผู้ที่ต้องการนำน้ำบาดาลมาใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับใครที่ยังลังเล มาดูกันดีกว่าการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลนั้นมีข้อดีอย่างไรบ้าง

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด 

Advantages of installing a groundwater filtration system That you need to know before installing !
In general, the most important source of water that people use today for their consumption is tap water. But in some areas there is a need for a large amount of water. Causing the tap water to be insufficient for use Therefore, it is necessary to find water from other sources to replace it. The groundwater is one of the interesting options. But this groundwater is underground. When digging up, it can not be used immediately. Because it may be contaminated It must be filtered before getting clean water. Can be used
Groundwater Filtration System
Groundwater Filtration System It is installed to remove dirt contaminated with water, chemicals, minerals and germs. Help adjust the condition of groundwater to be clean and hygienic. Can be used for consumption without causing harm to the body
Advantages of installing a groundwater filtration system
Groundwater filtration systems are very important to those who want to use groundwater in their daily lives. For those who are still hesitant Let’s take a closer look at the advantages of installing an underground water filtration system.

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด 

安装地下水过滤系统的优点 安装前您需要了解的内容!
一般而言,当今人们用于消费的最重要的水源是自来水。但在某些地区,需要大量的水。导致自来水不能充分使用,因此需要寻找其他来源的水来代替。地下水是有趣的选择之一。但是这个地下水是地下的。挖起来时,不能立即使用。因为它可能被污染了,所以在得到干净的水之前必须过滤。可以使用
地下水过滤系统
地下水过滤系统 安装它以去除被水、化学品、矿物质和细菌污染的污垢。帮助调节地下水状况,使其清洁卫生。可食用,不会对身体造成伤害
安装地下水过滤系统的优点
地下水过滤系统对那些想要在日常生活中使用地下水的人来说非常重要。对于那些仍然犹豫不决的人,让我们仔细看看安装地下水过滤系统的优势。

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด 

ข้อเสียน้ำบาดาลมีอะไรบ้าง

ข้อเสียน้ำบาดาลมีอะไรบ้าง

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 1 : สนิมเหล็ก
ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ไม่มีความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ที่นำไปใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 2 : การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล หรือสารเคมี
อาจทำให้น้ำบาดาลมีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลหรือปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษ

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 3 : มีค่าฟลูออไรต์เกินค่ามาตรฐาน
ทำให้กระบวนการผลิตสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ คุณภาพของสินค้าก็แย่ลงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 4 : การผสมของหินปู
การผสมของหินปูนในน้ำบาดาล ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้น้ำบาดาลมีความกระด้าง

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 5 : การกัดกร่อน
อาจทำให้บริเวณชั้นหินเกิดการผุกร่อนหรือกัดกร่อนได้ ส่งผลให้เกิดการยุบตัวของดินตามทิศทางการไหลของน้ำ

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 6 : น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยอาจมีการปนเปื้อนของดิน หิน กรวดหรือโคลน

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 7 : มีต้นทุนสูงในการขุดเจาะ
นอกจากนั้นยังทำให้พื้นที่ห่างไกลจากทรัพยากรน้ำ หรือน้ำประปาเข้าไปไม่ถึงได้มีโอกาสใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค ได้อีกด้วย

ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 8 : มีต้นทุนสูงในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล
การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้จำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบาดาลที่มีความใสสะอาด ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อน เพราะหากน้ำบาดาลไม่สะอาด เมื่อใช้อุปโภคหรือบริโภคแล้วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย แต่การติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลอาจมีต้นทุนสูง และถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนสูงในระยะแรก แต่ก็สามารถคืนทุนได้ในระยะยาวอย่างแน่นอน อีกทั้งยังทำให้ได้น้ำบาดาลที่มีความใสสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายด้วย

ปัญหาก่อนการติดตั้งระบบน้ำบาดาล
1. น้ำบาดาลมีซากพืช ซากสัตว์ปนอยู่
2. น้ำบาดาลมีเศษหิน กรวดเจือปน
3.มีแมงกานีส หรือค่าสนิมเหล็กเจือปน
4. น้ำบาดาลมีค่าคลอไรด์เกินมาตรฐาน
5. น้ำบาดาลยังไม่ถูกปรับค่ากรด-ด่าง
6. น้ำบาดาลมีหินปูน
7. มีค่าโลหะที่เป็นอัตรายเจือปนอยู่
8. มีค่าฟลูออไรต์ในน้ำบาดาลเกินมาตรฐาน
9. น้ำบาดาลมีสารละลายในน้ำเยอะเกินไป
10. น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น

      รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

What are the disadvantages of groundwater?
Disadvantages of groundwater 1: Iron rust
Affects the quality of water that is not clean, safe for the health of those who use it for consumption or consumption.
Disadvantages of groundwater 2: Contamination of sewage or chemicals
It may contaminate groundwater with sewage or contaminate toxic chemicals.
Disadvantages of groundwater 3 : Fluorite values exceed the standard.
Causing the production process to be inefficient Product quality is deteriorating especially in the food industry.
Disadvantages of groundwater 4 : Mixing of paving stones
Mixing of limestone in groundwater which occurs naturally is inevitable make the groundwater hard
Disadvantages of groundwater 5 : Corrosion
May cause erosion or erosion of the rock layer. Resulting in the collapse of the soil according to the direction of the water flow.
Disadvantages of groundwater 6 : Groundwater has a bad smell.
Naturally occurring They may be contaminated with soil, rocks, gravel or mud.
Groundwater Disadvantage 7 : High Cost of Drilling
It also makes the area far from water resources. Or inaccessible to tap water, there is an opportunity to use water for consumption – consumption as well
Disadvantages of groundwater 8 : The high cost of installing a groundwater purifier.
Pumping up groundwater requires the installation of a water filter. To obtain clean and clear groundwater Free from chemicals or contaminants because if groundwater is not clean When consumed or consumed, it will adversely affect the health of the body. But installing an underground water filter can be costly. And although the cost is high in the early stages But it can definitely pay back in the long run. It also makes the groundwater that is clean and safe for the health of the body.
Problems before installing a groundwater system
1. Groundwater contains humus. Carcass
2. Groundwater contains rubble and gravel.
3. Contains manganese or iron rust impurities
4. Groundwater has a chloride value that exceeds the standard.
5. Groundwater has not been adjusted to the acid-base value.
6. Groundwater contains limestone.
7. There are precious metals that are at the rate of impurities.
8. The fluorite value in groundwater exceeds the standard.
9. Groundwater contains too much aqueous solution.
10. Groundwater has a bad smell.

      รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

地下水的缺点是什么?
地下水的缺点1:铁锈
影响不干净的水的质量,对使用它或消费的人的健康是安全的。
地下水的缺点2:污水或化学品的污染
它可能会用污水污染地下水或污染有毒化学品。
地下水的缺点3:萤石值超标。
导致生产过程效率低下 产品质量正在恶化,尤其是在食品行业。
地下水的缺点4:铺路石混杂
地下水中自然发生的石灰石混合不可避免,使地下水变硬
地下水的缺点5:腐蚀
可能引起岩层的侵蚀或侵蚀。导致土壤根据水流方向坍塌。
地下水的缺点6:地下水有异味。
自然产生 它们可能被土壤、岩石、砾石或泥浆污染。
地下水缺点7:钻井成本高
这也使得该地区远离水资源。或无法获得自来水,有机会使用水来消费 – 消费也是如此
地下水的缺点8:安装地下水净化器成本高。
抽取地下水需要安装滤水器。获得干净、清澈的地下水 不含化学物质或污染物,因为如果地下水不干净,如果消耗或消耗,将对身体健康产生不利影响。但是安装地下水过滤器的成本可能很高。而且虽然前期成本高,但从长远来看绝对可以收回成本。它还使地下水清洁安全,有益于身体健康。
安装地下水系统前的问题
1、地下水中含有腐殖质。胴体
2、地下水中含有碎石和砾石。
3.含有锰或铁锈杂质
4、地下水氯值超标。
5、地下水没有调整到酸碱值。
6. 地下水含有石灰石。
7.有贵金属杂质率。
8、地下水中萤石值超标。
9. 地下水含有过多的水溶液。
10.地下水有异味。

      รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

ขั้นตอนในการเจาะน้ำบาดาล

ขั้นตอนในการเจาะน้ำบาดาล ช่างบาดาลทำเรื่องขอเจาะน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1. สำรวจหาเเหล่งน้ำที่ต้องการเจาะ
2. ระบุตำเเหน่งให้ช่างเจาะบาดาลให้ชัดเจน
3. ทำการเจะน้ำบาดาลด้วยรถเจาะบาดาล มีให้ท่าเลือก 2 เเบบคือ เครื่องเจาะน้ำวน กับเครื่อง ลมเเอร์
4. หากท่านต้องการเจาะบาดาลเพื่อใช้ภายในบ้าน เเนะนำให้ใช้เครื่องน้ำวนก็พอ (ในพื้นที่ ๆ เจาะง่าย) ดินเหนียว เเละหินไม่เเข็ง
5. หากในพื้นที่ใดต้องการน้ำปริมาณมาก เเนะนำให้ใช้เครื่องลมเเอร์ เจาะบ่อบาดาลได้ตั้งเเต่ 3-6 นิ้ว เเละสามารถเจาะได้ลึกถึง 100 เมตรกำแพงเพชรทีเดียว
6. ถ้าเจาะเเล้วไม่ได้น้ำ หรือว่าน้ำไม่พอใช้นั้น ทางช่างเจาะบาดาลของเรา ยินดีที่จะเจาะให้ท่านใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เว้นเเต่ว่าในพื้นที่ใด ที่ช่างเจาะบาดาลบอกว่าถ้าเจาะลึกเเล้วจะเจอน้ำเค็ม เเล้วลูกค้ายังต้องการบ่อบาดาลลึก ทางช่างจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
7. เมื่อทำการเจาะบาดาลเเล้วได้น้ำ ทางทีมงานบาดาลจะรับประกันดูเเลรักษาบ่อบาดาลให้เป็นระยะเวลา 1 ปี เต็ม

น้ำบาดาล คือน้ำที่อยู่ไต้ดินลึกลงไป เกิดจาการดูดซึมของดินและกินไหลลึกลงไป จนไปแทรกระหว่างหินและดินลึกลงไป หากมีแรกดันของน้ำที่ต่ำกว่าน้ำใต้ดินที่มีจะเกิดเป็นน้ำพุขึ้นมา มักเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงภูเขา

น้ำบาดาล เกิดจากน้ำฝนที่อยู่ชั้นบรรยากาศตกลงมาสู่พื้น กลายเป็นน้ำผิวดิน ส่วนหึ่งก็จะเกิดการซึมลงไปอีกส่วนก็ระเหย หรอรวมตัวกันเป็นแหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำเหล่านั้นหากซึมลงไปก็จะถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินที่ลึกลงไป ซึ่งลงไปหลายเมตรจนถึงเป็นกิโลเมตร น้ำบาดาลที่อยู่ในหินเรียกว่า น้ำในกิน หากบริเวณที่มีหินหนืดหรือใกล้เคียง เรียกว่า น้ำหินหนืด

น้ำบาดาล สามารถที่จะขุดเจาะได้ตามบริเวณชั้นหินลึกลงไป แต่บางที่อาจจะลึกไม่มากนิยมสูบมาใช้งาน น้ำบาดาลมักจะอยู่ในระดับการซึมเข้าไปถึงและเป็นชั้นที่เก็บน้ำได้ หากลึงลงไปมากกว่า 15 กิโลเมตรมักจะไม่มีน้ำพบแต่ชั้นหินเท่านั้น

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด      

The procedure for drilling groundwater The groundwater technician made a request to drill groundwater with the Department of Groundwater Resources.

1. Explore the water source to drill.

2. Specify the location for the drill technician clearly.

3. Perform groundwater drilling with an artesian truck. There are 2 types of ports to choose from: the whirlpool drill and the air blower.

4. If you want to drill a well for home use It is recommended to use a whirlpool machine (in easy to penetrate areas), clay and not hard rock.

5. If in any area that needs a lot of water It is recommended to use an air conditioner. Can drill artesian wells from 3-6 inches and can drill up to 100 meters deep in Kamphaeng  Phet

6. If drilling and not getting water or that the water is not enough Our underground drilling technicians Willing to drill for you new without additional cost except in any area The drill technician said that if you drill deep, you will find salt water. And customers still want deep artesian wells The technician is not responsible for this part.

7. When drilling the groundwater, get water. The groundwater team will guarantee to take care of the artesian well for a period of 1 full year.

Groundwater is water that lies deep beneath the soil. Caused by the absorption of soil and ingested deeper until it penetrates deep between rock and soil If there is a pressure of water that is lower than the groundwater it has, a spring will be formed. Usually occurs near the mountains.

Groundwater is caused by rainwater in the atmosphere falling to the ground. Become surface water The buzzing part will seep into the other part, it will evaporate. Or gathered together as a source of water Those water sources, if absorbed, are stored in deeper basements. Which goes down several meters to kilometers Groundwater in the rock is called water in food, if the area with magma or nearby is called magma water.

Groundwater can be drilled in deep rock layers. But some may be deep, not very popular to use. Groundwater is usually at the permeability and storage level. Turning down more than 15 kilometers, often there is no water, but only rock layers are found.

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด      

钻探地下水的程序 地下水技术人员向地下水资源部提出了钻探地下水的请求。

1、探索水源进行钻探。

2. 明确指定钻孔技术人员的位置。

3. 使用自流车进行地下水钻探。有两种类型的端口可供选择:漩涡钻和鼓风机。

4.如果你想打井供家庭使用建议使用漩涡机(在容易穿透的区域),粘土而不是硬岩。

5.如果在任何需要大量水的地方建议使用空调。可以钻 3-6 英寸的自流井,可以在甘烹碧钻深 100 米。

6. 如果钻进不进水或水不够我们的地下钻探技术人员愿意为您钻新,除了在任何区域外无需额外费用钻探技术员说,如果您钻得深,您会发现盐水。并且客户还想要深自流井 技术人员不负责这部分。

7. 钻取地下水时,取水。地下水团队将保证对自流井进行为期1年的维护。

地下水是位于土壤深处的水。由土壤吸收引起,吸收得更深,直到它渗透到岩石和土壤之间的深处如果水压低于地下水的压力,就会形成泉水。通常发生在山区附近。

地下水是由大气中的雨水落到地面造成的。变成地表水嗡嗡作响的部分会渗入其他部分,它会蒸发。或聚集在一起作为水源 那些水源如果被吸收,就会储存在更深的地下室中。下降数米至数公里 岩石中的地下水称为食物中的水,如果有岩浆或附近的区域称为岩浆水。

可以在深岩层中钻探地下水。但有些可能很深,使用起来不是很流行。地下水通常处于渗透性和储存水平。转下15公里多,往往没有水,只发现岩层。

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด      

ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างตามมาดูกันเลย

ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างตามมาดูกันเลย

1.น้ำบาดาลมีความใสสะอาด
น้ำบาดาลที่ได้จากบ่อบาดาลมักเป็นน้ำที่ความ ใสสะอาดเพราะน้ำบาดาลจะต้องไหลผ่านทั้งชั้นดินและต้องซึมผ่านช่องหินที่ความหนาแน่นสูงจึงทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีความใสสะอาดระดับหนึ่งนั่นเอง

2.น้ำบาดาลมีปริมาณมากพอ
ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นจำนวนมากขึ้นก็ตามแต่ปริมาณน้ำบาดาลยังคงมีปริมาณมากพอสมควรให้เราได้สามารถนำมาใช้กันได้และช่วงหน้าฝนเมื่อฝนตกก็มีน้ำไหลลงไปเป็นน้ำบาดาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆจึงทำให้น้ำบาดาลมีปริมาณเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย

3.เสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มาก
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้จะมีการเสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มากนักถ้าเทียบจากการกักเก็บน้ำแบบอื่นซึ่งเราก็สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้และยังเหลือพื้นที่ในทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

4.มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่หมดหรือแห้งขอด
บ่อบาดาลจะมีน้ำออกมาตลอดทั้งปีโดยที่ไม่แห้งขอดแต่การนำน้ำบาดาลมาใช้ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมด้วยก็จะทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีปริมาณมากพอที่จะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีนั่นเอง

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด    

Drilling an artesian well and using groundwater What are some things that resonate with each other? Let’s go and see.

1. Groundwater is clear and clean.

Groundwater from artesian wells is often water that is clear because groundwater must flow through the entire soil layer and must seep through the rock channel at a high density, thus making the water from the groundwater to have a certain level of clarity.

2. There is enough groundwater.

Although at present there is numerous artesian wells being drilled, but the amount of groundwater is still large enough for us to be able to use each other and during the rainy season when it rains, there is water flowing down into water. Groundwater continually circulates, thus increasing the volume of groundwater.

3. Not much waste of drilling space

Drilling an artesian well to bring water for use will not waste much drilling space compared to other types of water storage, which we can use groundwater and still have a lot of space to use. Next

4. There is no water to use all year round or dry.

Artesian wells will have water throughout the year without drying out, but the use of groundwater must be managed appropriately, so that water from artesian wells will be sufficient to be used throughout the year itself.

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด    

钻一口自流井和使用地下水 哪些东西会相互产生共鸣?我们去看看吧。

1、地下水清澈干净。

自流井的地下水往往是清澈的水,因为地下水必须流经整个土层,必须以高密度从岩石通道中渗出,从而使地下水中的水具有一定的清澈度。

2、地下水充足。

虽然目前正在钻的自流井很多,但地下水量仍然足够我们可以互相利用,而且在下雨的雨季,有水流下水。地下水不断循环,从而增加了地下水量。

3. 不浪费钻孔空间

与其他类型的蓄水方式相比,打自流井取水不会浪费太多钻井空间,我们可以使用地下水,而且还有很多空间可以使用。下一个

4. 常年无水或干燥。

自流井终年有水,不会干涸,但必须妥善管理地下水的使用,使自流井的水足可全年使用。

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด    

ความหมายของการประกอบกิจการน้ำบาดาล

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมคำขอรับใบอนุญาต
1.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบอำนาจและหรือผู้ให้ความยินยอม
2. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินในคำขอรับ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
3. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาล
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะและหนังสือรับรองนักธรณีวิทยา หรือวิศวกร (กรณีระบุผู้รับเหมาเจาะ)
6. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร)
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
1. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอ ด้วยต้นเอง)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม
2.หน้าที่ของผู้รับอนุญาตเจาะน้ำบาดาลฃฃ
2.1 ก่อนที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลจะต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเตรียมการเพื่อเจาะ น้ำบาดาลเสียก่อนจึงเจาะน้ำบาดาลได้

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

Documents to be submitted with a license application

1. Copy of house registration or a copy of your ID card

– In case the applicant is a natural person Copy of house registration or a copy of the identification card of the applicant, the attorney and or the giver

– In case the applicant is a juristic person Copy of house registration or a copy of ID card of the authorized director Attorney and/or Consent

2. Copy of evidence of ownership or possession rights such as Title Deed Nor Sor 3, land use consent letter Certificate of the right to drill groundwater in the land or sign to certify that the person has rights in the land in the application groundwater drilling license

3. Brief map showing routes and places to drill groundwater.

4. Copy of factory business license or factory expansion license (In the case of an industrial factory)

5. Copy of certificate of drill technician and certificate of geologist or engineer (in case of specifying drilling contractor)

6. Allocation plan (In the case of an allotted village or allocated land)

– In case the applicant is a natural person Power of attorney affixing a stamp duty of 30 baht (in case of not submitting the application in person)

– In case the applicant is a juristic person

1. Power of attorney affixing a stamp duty of 30 baht (in case the managing director does not submit the application by himself)

2. Copy of juristic person registration certificate Show the name of the authorized signatory

2. Duties of the licensee to drill groundwater

2.1 Before starting to drill groundwater, a competent official must be taken to inspect the preparation for drilling. groundwater before it can penetrate the groundwater

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

与许可证申请一起提交的文件

1、户口本复印件或身份证复印件

– 如果申请人是自然人 房屋登记复印件或申请人、代理人和/或赠与人的身份证复印件。

– 如果申请人是法人 房屋登记复印件或授权董事的身份证复印件和/或同意书。

2. 所有权或占有权的证据副本,如产权证 3、土地使用同意书 土地开采地下水权证书或签署以证明该人在申请地下水开采许可证中拥有土地权利

3. 简图显示了开采地下水的路线和地点。

4.工厂营业执照或工厂扩建许可证复印件(如果是工业工厂)

5. 钻井技术员证书和地质师或工程师证书复印件(如指定钻井承包商)。

6. 划拨计划(划拨村庄或划拨土地时)

– 申请人为自然人的委托书加盖印花税30泰铢(未亲自递交申请的情况下)

– 如果申请人是法人

1. 加盖印花税 30 泰铢的授权书(万一董事总经理不亲自提交申请)。

2.法人登记证复印件 显示授权签字人姓名

2. 持牌人钻探地下水的责任

2.1 在开始钻探地下水之前,必须请有资格的官员检查钻探的准备情况。地下水在渗入地下水之前

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด  

ความหมายของบ่อบาดาล

ความหมายของบ่อบาดาล(Ground Water Well)
ในทางวิชาการ หมายถึง รูหรือปล่องที่ขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำบาดาล เพื่อประสงค์ที่จะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ฉะนั้น ในทางวิชาการจึงไม่กำหนดความลึกของบ่อเอาไว้ว่าบ่อลึกเท่าใด จึงจะเรียกว่าบ่อน้ำธรรมดา บ่อลึกเท่าใดจึงจะเรียกว่าบ่อบาดาล ผู้อ่านที่อ่านเรื่องการกำเนิดและชั้นน้ำบาดาลมาแล้วคงจะยังจำได้ว่า ชั้นน้ำบาดาลและระดับน้ำใต้ดินนั้นอาจจะอยู่เสมอระดับผิวดิน ต่ำกว่าผิวดินเพียงเมตรเดียว หรือหลายสิบเมตรก็ได้ ฉะนั้น บ่อทุกบ่อไม่ว่าลึกเท่าใดหากขุดหรือเจาะลงไปถึงชั้นน้ำก็เรียกว่า บ่อบาดาลได้ แต่ในทางความเข้าใจของคนทั่วไป คำว่า “ บาดาล ” ให้ความรู้สึกว่าอยู่ลึก แต่จะลึกเท่าใดไม่มีมาตรการใดจะบอกได้ จึงให้ความเห็นหรือความหมายของบ่อบาดาลแตกต่างกันไป ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ บ่อบาดาล ตามความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจได้น่าจะหมายถึงบ่อทุกประเภทที่ใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไปเพื่อเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยมีปริมาณพอใช้ตลอดปี

การมีหรือการเจาะบ่อบาดาลและสูบน้ำออกมาได้ตามความมุ่งหมาย ถือเป็นจุดหมายปลายทางของงานน้ำดาลที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่การสำรวจ การวางแผน และการเจาะ บ่อบาดาลที่ดีจะต้องเป็นผลเนื่องมาจากการสำรวจและวางแผนได้ดี ใช้เครื่องเจาะถูกต้อง พัฒนาบ่อถูกหลักและนำน้ำขึ้นมาใช้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักการด้านชลศาสตร์ของบ่อต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงสาระสำคัญของบ่อน้ำบาดาลเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยย่อ

ช่างเจาะบาดาล
ารเลือกที่เจาะที่ถูกหลัก ในท้องที่ที่ไม่เคยเจาะน้ำบาดาลมาก่อน หรือในท้องที่ที่ชั้นน้ำเป็นหินแข็ง จะต้องใช้ความรู้ทางวิชาการประกอบกับผลที่ได้จากการสำรวจด้วยวิธีการต่างๆที่กล่าวข้างต้น วิชาการส่วนใหญ่ที่ใช้ประกอบในการเลือกที่เจาะ คือ ความรู้ทางธรณีวิทยา และอุทกวิทยาน้ำบาดาลในบริเวณที่จะเจาะ การเจาะบ่อขนาดใหญ่ที่ต้องการน้ำมาก ๆ ในบางแห่งยังต้องมีการเจาะบ่อทดสอบ ( Test hole ) ดูเสียก่อน 2 – 3 บ่อ การเจาะบ่อทดสอบมีวัตถุประสงค์ที่จะหาความลึกของแหล่งน้ำบาดาล จุดที่ชั้นน้ำบาดาลหนาที่สุด จุดที่น้ำบาดาลมากที่สุด คุณภาพน้ำที่ดีที่สุด ผลจากการทดสอบและรายละเอียดการตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบชั้นหิน การตรวจชั้นน้ำด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และการทดสอบปริมาณน้ำ เมื่อมาประเมินให้ถูกหลักก็จะกำหนดจุดเจาะให้ได้ผลดีที่สุดได้ แต่ในบางกรณีผู้ที่จะเจาะน้ำบาดาล หรือผู้ที่อยากได้บ่อบาดาลไม่มีประสบการณ์หรือขาดความรู้ หรือขาดทุนทรัพย์ที่จะดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ การเลือกที่เจาะจึงมักจะไม่ค่อยถูกหลัก ยิ่งกว่านั้นบางรายมักจะไปจ้างพ่อมดหมอผี หรือคนทรงนั่งทางในมาเลือกที่เจาะหรือขุดให้ บางรายก็ประสบผลสำเร็จ บางรายก็เสียเงินเปล่า ที่สำเร็จนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นที่ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ใครเลือกให้ หรือไม่จำเป็นต้องใช้หมอผี จะขุดตรงไหนก็ได้น้ำ ข้อแนะนำข้างล่างนี้ให้ไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เพื่อนักวิชาการและหลักการที่ให้ไว้นี้ ก็เป็นหลักทั่วๆไป ไม่ใช่เฉพาะแห่งหนึ่งแห่งใด การเลือกใช้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นแนวทาง ควรที่จะเลือกใช้ลักษณะภูมิประเทศของที่นั้นๆ มาร่วมพิจารณาด้วย

        รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด      

Meaning of Ground Water Well

In academic terms, it means a hole or vent that is dug or drilled down to the groundwater layer. For the purpose of bringing up groundwater for use, therefore, in academics, it does not determine the depth of the well, how deep the well is. Therefore, it is called a common well. How deep is a well called an artesian well? Readers who have read about the origins and layers of groundwater will still remember that. The groundwater layer and the groundwater level may always be at the surface level. Less than one meter below the soil surface or several tens of meters, so every well, no matter how deep, if dug or drilled down to the water layer, it can be called an artesian well But how deep, no measure will tell. Therefore, giving different opinions or meanings of artesian wells In the opinion of experts, artesian wells, in the most comprehensible definition, are likely to refer to all types of wells that use drilling rigs. Drill down to get the groundwater up to use. With sufficient quantities throughout the year

Having or drilling an artesian well and pumping out water as intended It is the destination of groundwater work that begins with exploration, planning and drilling. A good well has to be the result of good exploration and planning. Use the correct drill Develop the pond properly and bring water up for use in an appropriate method according to the principles of the pond’s hydraulics as follows: The essence of the artesian well will be briefly discussed.

Borehole

Choosing the right piercing in the area that had never drilled groundwater before or in areas where the water layer is hard rock Must use academic knowledge in conjunction with the results obtained from the survey through the various methods mentioned above. Most of the academics used in the selection of drilling rigs are geological knowledge. And groundwater hydrology in the area to be drilled Drilling large wells that require a lot of water in some places still need to drill 2 to 3 test wells (Test Holes). Drilling test wells aims to find the depth of groundwater sources. The point where the groundwater layer is thickest The point where the groundwater is the best water quality The results of testing and other inspection details such as the rock layer inspection Testing the water layer with an electric apparatus and water content testing When it comes to evaluating correctly, it can determine the piercing point for the best results. But in some cases, those who will drill groundwater or those who want an artesian well have no experience or lack of knowledge or loss of property to be carried out as mentioned above choosing a piercing is often not the right choice. Moreover, some people tend to hire sorcerers and sorcerers. Or a medium sitting on the way to choose a place to drill or dig for him some have been successful Some of them wasted money. Success is most often where it is not necessary to be chosen by anyone. Or no need for a magician You can dig anywhere you get water. The recommendations below are for the public. Not for the academics and the principles provided herein. It’s basically all around. Not just anyone place choose one of these as a guideline. Should choose to use the topography of that place. Come to consider It’s basically all around. Not just anyone place choose one of these as a guideline. Should choose to use the topography of that place. Come to consider It’s basically all around. Not just anyone place choose one of these as a guideline. Should choose to use the topography of that place. Come to consider

        รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด      

地下水井的意义

在学术术语中,它意味着挖或钻到地下水层的孔或通风口。因此,为了取用地下水,学术上并没有确定井的深度,井的深度。因此,它被称为普通井。一口井称为自流井有多深?读过地下水的起源和层次的读者仍会记得这一点。地下水层和地下水位可能始终处于地表水平。离地表不到一米或几十米,所以每一口井,无论多深,挖到或钻到水层,都可以称为自流井,但多深,无从衡量。因此,对自流井赋予不同的意见或含义在专家看来,自流井、在最容易理解的定义中,很可能是指使用钻机的所有类型的井。向下钻取以使用地下水。全年数量充足

拥有或钻探自流井并按预期抽水 这是地下水工作的目的地,从勘探、规划和钻探开始。一口好井必须是良好勘探和规划的结果。使用正确的钻头根据池塘水力学原理,正确开发池塘并以适当的方法取水使用: 将简要讨论自流井的本质。

钻孔

在以前从未钻过地下水的地区或在水层为硬岩的地区选择合适地穿孔必须结合学术知识和通过上述各种方法从调查中获得的结果。选择钻机所用的学术知识大多是地质知识。而待钻地区的地下水水文在一些地方钻需要大量水的大井,仍需钻2~3口试井(Test Holes)。钻探井的目的是寻找地下水源的深度。地下水层最厚的点 地下水水质最好的点 测试结果和其他检查细节,如岩层检查 用电器测试水层和含水量测试 当谈到正确评估时,它可以确定最佳效果的穿刺点。但在某些情况下,那些将钻探地下水的人或想要自流井的人没有经验或缺乏知识或财产损失,如上所述,选择穿孔通常不是正确的选择。此外,有些人倾向于雇用巫师和巫师。或者一个中途坐在路上为他选择一个地方钻孔或挖掘一些已经成功的一些浪费了金钱。成功通常是不需要由任何人选择的。或者不需要魔术师您可以在任何有水的地方挖掘。以下建议适用于公众。不适用于此处提供的学者和原则。基本上到处都是。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑 不适用于此处提供的学者和原则。基本上到处都是。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑 不适用于此处提供的学者和原则。基本上到处都是。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑 来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑 来考虑一下,基本都在。不是任何地方都选择其中之一作为指导方针。应该选择使用那个地方的地形。来考虑

        รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด